יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

ביטול השתתפות: ניתן לבטל השתתפות בפעילות במשך חודש בדיוק מכניסת המשתתף לפעילות )תקופת נסיון( אם נרשם עבור המחצית הראשונה או למשך כל השנה בלבד. ביטול לתקופת המחצית הראשונה )ספט'-ינו' ( יש למסור בקשת הביטול באמצעות טופס ביטול במזכירות, לא יאוחר מיום סיום תקופת הנסיון, דהיינו: חודש מיום כניסת הנרשם לפעילות. לא יתאפשר ביטול ו/או החזר כספים . 1.3 לאחר ה- דמי טיפול בביטול ההשתתפות, מיום סיום הנוכחות של 15% לחודש. בכל מקרה יגבה סכום של 20 טיפול בבקשת ביטול ייעשה אך ורק באמצעות טופס בקשת ביטול במזכירות ולא יאוחר מה המשתתף בפועל, אם אושרה. בקשת ביטול תאושר רק באחד המקרים הבאים: הפסקת הפעילות ע"י החברה. ק"מ ממקום פעילות החוג ועם הצגת אישור תושב ממקום המגורים החדש. 40 העתקת מקום מגורי הנרשם למרחק גדול מ בקורסי "מכללת אתא" יחולו כללי ביטול ההשתתפות הבאים:

.8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

8.5.1 8.5.2 8.6 8.6.1 8.6.2 8.6.3 8.6.4 8.6.6 8.6.5 8.6.7

במקרה של ביטול הלימודים עד שבועיים לפני מועד פתיחת הקורס - יוחזר שכה"ל, אך לא דמי הרישום. שכה"ל, אך לא דמי הרישום. 80% במקרה של ביטול הלימודים עד יום לפני מועד פתיחת הקורס - יוחזרו שכה"ל, אך לא דמי הרישום. 40% במקרה של ביטול הלימודים עד שבועיים מיום פתיחת הקורס - יוחזרו במקרה של ביטול הלימודים לאחר שבועיים מיום פתיחת הקורס - אין זכאות להחזר שכה"ל, דמי הרישום או זיכוי אחר. משעות הקורס גוררת אי-הגשת הנרשם למבחן של משרד העבודה/החינוך במקצועות/בקורסים שבפיקוחו. 20% העדרות ביותר מ העדרות משעורים אינה מקנה לנרשם זכות החזר כספי ו/או החזר השיעור.

לא יקבל אדם תעודה אלא אם שילם ופרע את כל חובותיו למתנ"ס עד לסיום הקורס ו/או מועד קבלת התעודה. זיכוי או החזר כספי יאושר אך ורק אם הומצאה קבלה מקורית ו/או כרטיס המשתתף למזכירות החברה. ימים לפני תאריך 7 מהתשלום בפועל. ביטול עד 80% יום לפני תאריך פתיחת הקייטנה יוחזרו 20 מהתשלום בפועל. ביטול עד 90% יום לפני תאריך פתיחת הקייטנה יוחזרו 30 לגבי קייטנה: ביטול עד פתיחת הקייטנה לא יתקבל כל החזר כספי ו/או זיכוי. .8.8 ביטול השתתפות בשל מחלה, לפני פתיחת הקייטנה, יתבצע אך ורק על פי אישור רפואי וכל בקשה תידון לגופה ובכל מקרה על פי תנאי ביטול ההשתתפות בקייטנה בסעיף ביטול בגין מחלה במהלך הקייטנה לא יזכה את המשתתף בכל זיכוי ו/או החזר כספי. לא יתקיימו החזרי כספים או זיכויים בגין אי השתתפות בשיעורים ו/ או חלקי פעילות. הנחות ההנחות המוענקות הינן חלופיות ואינן מצטברות. בעת ביטול פעילות תתבטל אוטומטית ההנחה אם הוענקה. מהתשלום )פרט לקונסרבטוריון והמכללה( ורק אם שילם בכרטיס אשראי. 5% תשלום מראש לכל שנת הפעילות יזכה את הנרשם בהנחה בסך מהתשלום לילד השני. )למעט מכללת אתא(. 10% לבן משפחה מקרבה ראשונה הנרשם ליותר מפעילות אחת תוענק הנחה של מהתשלום. 10% חיילים בשירות סדיר וחיילים משוחררים עד שנה, המציגים תעודה מתאימה, יזכו להנחה של מהתשלום. 15% למשפחות זהב"י המציגות תעודה בתוקף תוענק הנחה בסך מהתשלום. 15% לעולים חדשים, עד שנתיים לעלייתם ארצה, המציגים תעודת עולה, תוענק הנחה בסך בקשות להנחות חריגות ידונו אך ורק בועדת ההנחות של החברה. לשם כך יש למלא טופס הנחה ולהמציא את המסמכים הדרושים לא יאוחר מיום סגירת ההרשמה. בכל מקרה, לא תותר הרשמה עד לקבלת אישורי הנחה. מאידך תתאפשר הרשמה בתשלום מלא מראש ועל פי הכללים ורק עם קבלת אישור ההנחה - אם התקבל - יתבצע הקיזוז. הנחות לקייטנה - עפ"י טבלת המחירים שמתפרסמת מעת לעת. גביית צ'קים חוזרים ש"ח. )ע“ח המשתתף(. 40- במידה ויחזור צ'ק מהבנק מכל סיבה שהיא, עלויות טיפול בגביית כל צ'ק )להוציא את הקרן( התחייבות למנויי הספרייה אני מתחייב לשמור על שלמותו ונקיונו של כל ספר, אותו אני ובני משפחתי שואלים מן הספרייה העירונית בקרית אתא )להלן הספרייה( וכמו כן מתחייב להחזירו לספרייה בתום תקופת ההשאלה. להבטחת התחייבותי זו אני מוסר לפקודת חברת ”מוסדות חינוך ותרבות בקרית אתא מיסודה של הנהלת הסוכנות היהודית לא"י בע"מ שיק בחתימתי. אני מצהיר שידוע לי כי אם לא אחזיר את הספר במועד, או אחזירו במצב בלתי תקין‘ תהא לחברת ”מוסדות חינוך ותרבות בקרית אתא מיסודה של הנהלת הסוכנות היהודית לא"י בע"מ“ הזכות להציגו לפרעון ולנקוט בכל האמצעים לגבייתו. כל ההוצאות המשפטיות בגין השיק הנ"ל יחולו עלי. בחתימתי להלן הנני לאשר כי נמצא/ים בידי בהשאלה ספר/ים השייכים לספריה הציבורית. הצהרת בריאות הנני מאשר )נכון להיום( שלא ידוע לי על כל מגבלה רפואית שממנה סובל/ת בני/בתי ואשר מונעת ממנו/ממנה להשתתף בפעילות ספורט. אני מתחייב/ת להודיע מייד לאחראים במתנ“ס על כל שינוי שיחול במצבו/ה הבריאותי של בני/בתי. ידוע לי כי במידה ולבן/בת יש מגבלות כלשהן אני מתחייב/ת להביא אישור מרופא המאפשר לו/לה להשתתף בחוג עד ארבעה ימים מיום ההרשמה.

8.7 8.8

8.8.1 8.8.2

8.9

.9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 .10

.11 11.1 12 12.1 12.2 .12.3 .12.4 .13

102 רשת המתנ“סים קרית אתא שומרת לעצמה את הזכות לשינויים מעת לעת

Made with FlippingBook Online newsletter creator