יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

מוקדי הרשמה

04-8456722 : פקס 04-7708669 ,04-8450117 04-8444391 : פקס׳ (0 שלוחה ) 04-8456712 073-3236837 ,073-3236850

08:00-19:00

( ההנהלה משרדי ) העירוני ס " המתנ

11 ח " הפלמ ' רח

11 רמז ' רח

העירוני המוזיקה מרכז

14:00-20:00

08:30-12:00 14:00-19:00

04-8480983

6 האלה ' רח

רם גבעת ס " מתנ

04-8437608

13 גלויות קיבוץ ' רח 15:00-20:00

בנימין קרית ס " מתנ

09:00-11:45 15:00-18:45

עירונית ספרייה

14 רמז ‘ רח

( 5 שלוחה )

077-4050792

בגין מורשת מרכז

(7 שלוחה )

077-4050792

14 רמז ‘ רח

שלוחות רשת המתנ"סים

(0 )שלוחה 04- 8456712 04- 8456722 פקס:

11 רח' הפלמ"ח

ההנהלה משרדי המתנ״ס העירוני

04-8450117 04- 8444391

מרכז המוזיקה העירוני

11 רח' רמז

מתנ"ס גבעת רם

04-8480983

6 רח' האלה

מזכירות והנהלה

073-3236850

073-3236837

073-3236835 073-3236836

הנהלת חשבונות

מועדון בן גוריון

04-8437077 45 רח' שדה בוקר

073-3236874

כ״א וסיוע משפטי

04- 8437608 13 רח' קיבוץ גלויות

מתנ"ס קרית בנימין

, 073-3236873

073-3236871 , 073-3236872

מכללת קרית אתא

04- 8446633

26 רח' ז'בוטינסקי

מתנ"ס בית גלזר

אגף תרבות

073-3236841

, 073-3236842

04-8438371

מתנ״ס נווה חן

רח' אסיף

073-3236831

אגף תיאטרון ילדים

04-8451421

מרכז פייס לספורט פינסקר

18 רח' פינסקר

073-3236844 , 073-3875843 , 073-3875872

אגף צהרונים והגיל הרך

04-8436302

32 מרכז פייס לספורט יבנה רח' חנקין

073-3236383 073-3236840 073-3236846 073-3236842

חוגים + אגף ספורט

04-8436712

בית "יד לבנים"

43 רח' בורוכוב

אגף שרותי היקף לגימלאי

04-8436715

היחידה לקידום נוער

תרבות תורנית

21 רח' סירקין

073-3236839

ספייס ופל״א

עמיתים - אוכלוסיות מיוחדות

073-3236875

103

Made with FlippingBook Online newsletter creator