יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

אתא קרית 11 הפלמ;ח רחוב

משפרעם

בגין מנחם דרך

רבין יצחק דרך

השואג הארי

שפריצר נתן

הרצוג הרב

מינץ הרב

העירוני ס “ המתנ ס “ המתנ וחניון

בגין מנחם דרך

מביאליק

‘ אנילביץ מורדכי

רם מגבעת

זבוטינסקי זאב

העצמאות

לבאים מכיוון כפר חסידים: ברמזור .7 ,6 ,5 ,4 ,9 ,10 ,11 נכנסים לקרית אתא. ממשיכים ישר ועוברים את הרמזורים: פונים ימינה )עולים על כביש גבעת רם/טל(. לאחר מכן, פניה ראשונה ימינה לרחוב 8 מספר נתן שפריצר )אחרי פארק הספורט החדש(. כיכר שניה פונים שמאלה לחניון המתנ"ס. לבאים מכפר ביאליק: )צומת העצמאות( פונים שמאלה. ממשיכים ישר ברמזור 6 נכנסים לקרית אתא. רמזור מספר פונים ימינה )עולים על כביש גבעת רם/טל(. לאחר מכן, פניה 8 . ברמזור מספר 7 מספר ראשונה ימינה לרחוב נתן שפריצר )אחרי פארק הספורט החדש( כיכר שניה פונים שמאלה לחניון המתנ"ס. לבאים מצומת אבעלין: )צומת גבעת רם/טל( פונים שמאלה. לאחר מכן, פניה 8 נכנסים לקרית אתא. רמזור מספר ראשונה ימינה לרחוב נתן שפריצר )אחרי פארק הספורט החדש(. כיכר שניה פונים שמאלה לחניון המתנ"ס. לבאים מכיוון צומת דשנים: .3 ו- 2 שמאלה. ממשיכים ישר ועוברים את הרמזורים 1 צומת דשנים פונים ברמזור מספר פונים 8 . ברמזור מספר 7 ,6 ,5 פונים שמאלה. ממשיכים ישר ברמזורים: 4 ברמזור מספר ימינה )עולים על כביש גבעת רם/טל(. לאחר מכן, פניה ראשונה ימינה לרחוב נתן שפריצר )אחרי פארק הספורט החדש(. כיכר שניה פונים שמאלה לחניון המתנ"ס.

רמז דוד

הציונות ‘ שד

מזבולון

העצמאות

אושה

יוחנן רמת

המכבי כפר

780

מיגור

104

Made with FlippingBook Online newsletter creator