יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות תיאטרון ילדים

? בכפר או בעיר לגור יותר טוב היכן המברר ומרהיב ססגוני מחזמר . זה אצל זה לבקר מחליטים העיר ועכבר הכפר עכבר העיקר גר אתה היכן משנה לא שזה למסקנה מגיע מהם אחד וכל ומצחיקות נעימות חוויות עוברים הם יחד ... מאושר שתהיה י ׳ קושצ בטי , ויינשטוק מעיין , מורדוך אריק , שגב אסף / רייך ירמי , כהן אורן : בהשתתפות 17:30 12.02.2024 הכפר עכבר העיר עכבר

וגנו הענק תרבותטף - שלנו התיאטרון

17:30

11.03.2024

בתוך אך מפחיד נראה עין שלמראית ענק לבין ורגיש קטן ילד בין ומפתיעה מופלאה ידידות על סיפור הענק של וגנו - הענק של הקפוא ליבו את גם ימיסו הילד של ותבונתו ליבו חום . הילדים מפני וחושש עדין תוכו חיצוני מראה לפי ששופט שמי המוכיחה והומור רגש מלאת הצגה . השכונה ילדי כל של המשחקים לגן יהפוך . אמיתית לידידות ביותר הטוב המתכון הינם לזולת ודאגה לב טוב וכי אמיתי חבר להפסיד עלול ׳ אברמוביץ רוי , שיטרית , גל / ברנשטיין הדר , אלמקייס דור , מויאל בן גל , וענונו בל : בהשתתפות מאוד איל . חורב נעם , ם ״ אקו פרס זוכה , והפזמונאי הסופר של החדש לספרו דמיון ומלא מרגש בימתי עיבוד עם להופיע כדי אך . מזמן לא עבר אליה בשכונה החדש השעשועים גן פתיחת לכבוד במופע להשתתף רוצה ומשעשע מפתיע יצור פוגש הוא . שלו המיוחד הכשרון מהו למצוא צריך איל , החגיגית בפתיחה הילדים חבורת הצגה . לו רק המיוחדת האצבע טביעת מהי , איל מגלה , בסופו , בדמיון קסום למסע יוצאים הם ויחדיו . שינויים עם התמודדות על , ילדים בין פעולה ושיתוף חברות על , ומעצימה רגישה , מוזיקלית ברנשטיין הדר / הלפרין נוי , רוזן גיא , גרינברג עפר , ליאור אלון / גולדמן עדן , יוסף בן טלי : שחקנים עמית עידן : בימוי 17:30 20.05.2024 אייל של האצבע טביעת ונוער לילדים הישראלי השעה תיאטרון

פורת אורנה תיאטרון

www.hugim.org.il או באתר: 073-3236831 לרכישת מנוי: 11 אודיטוריום עירוני הפלמ״ח 17:30 ימי שני שעה

19

Made with FlippingBook Online newsletter creator