יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות מחול

של רחב מגוון כולל סים " המתנ רשת של למחול הספר בית ידי על ומיקוד למידה ומאפשר שונים בסגנונות מחול פעילויות בבית . מחול להדרכת מתאימה השכלה בעל ומיומן מקצועי צוות בסגנונות המתנסים ותלמידות תלמידים 500- כ משתתפים הספר אתני מחול , הופ - היפ , אז ' ג , ישראלי מחול : כגון ריקוד של שונים . אמריקאיים ולטינו סלוניים ריקודים , בלט ,( גיאורגי מחול ) הוכשר מהן אחת שבכל מרכזיות שלוחות 3- ב פועל המרכז במועדון , רם - גבעת ס " במתנ . הריקוד של לאופיו המתאים סטודיו . בנימין קרית ס " ובמתנ " גלזר בית " קיום , חם יחס , איכותית למידה על מקפיד למחול הספר בית ערב ) מרכזיות במות על השתתפות על גם כמו , העשרה תוכניות ובפסטיבלים ( שנתיים ראווה ומופעי העצמאות יום מקורית כוריאוגרפיה על מיוחד דגש ניתן . ובעולם בארץ . ומרהיבות ססגוניות ותלבושות בית הספר למחול

: הכוריאוגרפים צוות בארבע רקדנית״ ״ למחול ביה״ס ומנהלת מייסדת – קלדור דנית . שונות שלוחות : בתחומי וכוריאוגרפית רקדנית , שנה 20 של הוראה ניסיון בעלת טקסים של כוריאוגרפית . וג׳אז מודרני מחול , קלאסי בלט . שונות והפקות ואירועים ומורה שני תואר בעלת מודרני למחול מורה – רפאל רויטל ומפיקת ונערות לילדות מחול מדריכת שנים 10 מעל גופני לחינוך . מחול אירועי

, שנה 20- כ של נסיון בעלת עם ריקודי מדריכת – שבח שולה . הרמות ובכל הגילאים בכל נשים מרקידה

21

Made with FlippingBook Online newsletter creator