יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות מחול

רם גבעת שלוחת

מחול

: המוסיקלי המעבד המוסיקה כל את המקליט מוסיקלי ומנהל מעבד מלחין , פיוטרוקובסקי אסף חבורות עבור גם כמו , הלהקות של הריקודים פסקול עבור מקצועי באופן מוסיקה הלחנה במגמת למוסיקה " רימון " הספר בית בוגר . העירוניות הזמר לקאמרית גם כמו , סימפוניות לתזמורות מתזמר . ובמה טלוויזיה , לקולנוע . חיפה של ולסימפונית הקיבוצית : תלבושות לרקוד הלהקות זוכות , סים " המתנ ורשת התרבות משרד , העירייה בסיוע וכאלה עבורן במיוחד הנתפרות ומעוצבות ססגוניות , מרהיבות בתלבושות . לרשותם העומד המרשים התלבושות מאגר מתוך : תלבושות מעצבת טכנולוגיה בהוראת הקיבוצים סמינר בוגרת , קסטיאל - זגורי סיון מחול להקות , לתיאטרון במה תלבושות מעצבת . עיצוב במגמת . ומופעים : מופעים באירועים גם כמו , בעיר מרכזיים אירועים במספר משתתפות הלהקות העצמאות יום ערב , ילדים גני עצמאות חגיגות , הספר שבוע : לעיר שמחוץ גם ההשתתפות זכות הבוגרות ללהקות . ביוני המתקיימת והפרימיירה . באירופה בפסטיבלים : גיבוש ימי ומקצועי חברתי גיבוש לאפשר מנת על השנה במהלך יתקיימו גיבוש ימי שני או יום ואורכם בחופשות , כלל בדרך , מתקיימים הגיבוש ימי . הלהקות של . יומיים

עכשווי מודרני מחול ״רקדנית״ צוות : מדריכות רם גבעת ס " מתנ : הפעילות מקום

' ב יום : ושעות פעילות ימי 18:00-19:00 – ' ג -' א כיתות 19:00-20:00 – ' ו -' ד כיתות הופ היפ ״רקדנית״ צוות : מדריכות

רם גבעת ס " מתנ : הפעילות מקום ' ה + ' א ימים : ושעות פעילות ימי

( בשבוע שעה ) 17:45-18:45 בלבד ' א יום – ' ב -' א כיתות 17:00-18:00 ' ה יום / 18:45-19:45 ' א יום – ' ד -' ג כיתות 18:00-19:00 ' ה יום / 18:00-19:00 ' א יום – ו׳ -' ה כיתות

הגנים לילדי אז ' ג קלדור דנית : מדריכה רם גבעת ס " מתנ : הפעילות מקום ' ד יום : ושעות פעילות ימי 16:45-17:30 – (4-5 גילאי ) גנים לגנים הופ היפ ' א יום : ושעות פעילות ימי 17:00-17:45 – (5-6 גילאי ) גנים : הפעילות עלות לחודש ש״ח 170 - ( דק׳ 45) גנים ש״ח 185 - בשבוע שעה ש״ח 235 - בשבוע שעתיים ש״ח 285 - בשבוע שעות שלוש

22

Made with FlippingBook Online newsletter creator