יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות מחול

של ״המעגל - לנשים עם ריקודי שולה״ של ביטוי המהווה מסורתי ריקוד של סוג הוא עם ריקוד . ועוד שורות ריקודי , מעגלים ריקודי . והווה עבר תרבות שבח שולה : המורה שם ד׳ לבנים יד בית : הפעילות מקום ש״ח 25 : מפגש עלות ד׳ : הפעילות ימי 054-6511550 : לפרטים סלונים ריקודים סלונים ריקודים של וסוחפים דינמיים מקצבים . ועוד סלסה , רומבה , ה ' צ - ה ' צ , סמבה : אמריקאיים - לטינו זסלבסקי יבגני : המורה שם " גלזר בית " מועדון : הפעילות מקום ' ה - ו ' ב : הפעילות ימי 17:00-18:00 : הפעילות שעות המחול להקות

״הללי״ מחול . בעיר החרדי המגזר לבנות המיועד מודרני למחול חוג . שני תואר בעלת מורה – רפאלי רויטל : מדריך . לבנים יד בית 26 בורכוב : הפעילות מקום ג׳ ימים : ושעות פעילות ימי

16:00-16:45 : ב׳ - א׳ כיתות 17:00-17:45 : ד׳ - ג׳ כיתות 18:00-18:45 : ו׳ - ה׳ כיתות ₪ 120 : הפעילות עלות .054-946116 : לפרטים

23

Made with FlippingBook Online newsletter creator