יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות נוער וצעירים

הכנה לצה“ל

: כוללת התוכנית צבאיים וגורמים גיוס לשכת י " ע ותלמידים להורים מרוכזות הרצאות לצו הכנה , הביטחון משרד סדנאות , לוחמים בעקבות יום , נוספים , קהילה ניידת חיילות מייצג , ' יא כיתה לתלמידי ע " גדנ שבוע , ראשון . מתגייסים פסטיבל , ה " המא ליום הכנה המיועדת תוכנית – “ בשטח אחרי “ ו “ ל " לצה אחרי ” בקבוצת השתתפות פעמיים , הלימודים שעות לאחר המתקיימת ' יב – ' ט כיתות לתלמידי טובה אזרחות לקראת ערכיות חברתיות בפעילויות וגדושה בשבוע . ל " בצה משמעותי ושירות : ל " לצה הכנה מרכז סף " איכותי רקע על חיזוק טעונות אוכלוסיות ומלווה חונך המרכז , מיוחדות אוכלוסיות כולל .( מיוחד חינוך , בסיכון נוער , נוער קידום ) " גיוס וחונך מלווה המרכז ובנוסף ' וכו , קווקז יוצאי , אתיופיה יוצאי , א " פל . והכוונה סיוע המבקשים סדיר בשירות חיילים - ישובי ל “ לצה הכנה רכז - מטמון איתן (‘ מיל ) מ “ אל : היחידה מנהל . וצעירים לנוער היחידה 052 - 4239253 נייד ,21 סירקין ‘ רח

בני בקרב ל " בצה לשירות והמוכנות הנכונות להגברת שנתית פעילות . ל " צה בפני המוצבות המטרות עם והזדהות חברתית מעורבות תוך הנוער , הפרט של ההצלחה תחושת להעצמת אמצעי מהווה הצבאי השירות . בחברה וגיבושו אתגרים בפני העמדתו בני כלל הכנת : הינו והקהילה העירייה למוסדות המשותף המרכזי היעד , ותורם משמעותי לשירות ונכונותם מוכנותם חיזוק תוך ל " לצה הנוער ביחידות השירות חשיבות על דגש שימת תוך , יכולתו פי על איש איש . הלוחמות ותוכנית תחומית רב משולבת פעילות נדרשת זה יעד להשיג מנת על רכזי , ספר בתי מנהלי , תלמידים , הורים בין בשיתוף המופעלת פעולה משרד , ל " צה גורמי , ורווחה קהילה גורמי , חינוכיים יועצים , ונוער חינוך . אחרים מוסמכים וגורמים החינוך משרד , הביטחון לקראת ' יב -' יא בכיתות תנופה וצוברת ' י מכיתה החל מתחילה התוכנית והסתגלות התנסות , ערכי חינוך , במידע רצף ליצור במטרה , ל " לצה הגיוס . משמעותי שירות לקראת

26

Made with FlippingBook Online newsletter creator