יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות מרכז מורשת בגין

"לזאת יקרא אישה"- מסע בעקבות דמויות נשיות בתנ"ך סדרת הרצאות על נשים בתנ"ך בהנחיית המנחה והצלמת אילה יבגי.

נערה - ( אלישע מסיפורי ) הקטנה הנערה כ״ד בתשרי תשפ״ד כמה קטנה ככה גדולה 0 . 0. 0 3 והמכובד הגדול לאיש הקטנה לתרום תוכל ואיך מה . הגדול נעמן בבית כשפחה המשמשת , שבויה קטנה . הענווה של למקומה בנוגע והתובנות

צילום : אילה יבגי צילום : אילה יבגי alexander cabanel

הסיפור את נפגוש ומתהווה סיפור נרקם כיצד כ״ב בחשון תשפ״ד בלדה לבת יפתח 06. . 0 3 . ושונה ייחודי באופן הכתובים את תופסת תקופה כל וכיצד אנו ימינו עד ונרקם ומתהווה כהולך כי " התנ

ששיאו מהותי תהליך עוברת שמואל אם , חנה נים f c נים אל הפ f[ כ״א בכסלו תשפ״ד מן הפ 04. . 0 3 , הנביא שמואל בנה על ומקרין בפניה גם הניכר פנימי שינוי עוברת היא . עוד לה היו לא ופניה במילים . ישראל בעם קשה מנהיגות משבר בעת שמופיע ונאלצת משבר בשעת אמהות חווה משה אם , יוכבד בטבת תשפ״ד מה כבד לבך יוכבד $ כ 0 .0 . 0 4 קיצון מעשי לעשות נקראו נשים בהן אחרות תקופות לאור סיפורה את נקרא . זרות לידיים בנה את למסור . מכלייה משפחתן את להציל מנת על

ש״ח 130 מחיר מנוי 04-3731107 להרשמה 14 Ē רמ Ī פרייה העירונית רח ĝ ב 10:00 ימי שני שעה www.matnasata.org.il ים: ĝ״ לפרטים והרשמה: באתר רשת המתנ

#)

Made with FlippingBook Online newsletter creator