יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות מרכז מורשת בגין

פרעה ובת המיילדות - בת פרעה והמיילדות כ״ו בשבט תשפ״ד חסידות אומות העולם 0 .0 . 0 4 אש את והציתו החושך בתוך שפעלו גיבורות של תפקידן את נבחן . גדולה בעלטה אור של נקודות הינן . והאמת המוסר של ושוקעת ההולכת שמשו בין תשפ״ד בין השמשות אביגיל אשת דוד $ כ״ד באדר א 04.03. 0 4 חפים של דם שופך שהוא לפני רגע דוד את וגואלת אביגיל מופיעה , דוד של שמשו זורחת וטרם שאול המלך . דוד של מלכותו דפוס בעיצוב המשמעותי מקומה את נבחן . מפשע המגילה גיבורת תשפ״ד המסתתרת המתגלה סיפורה של אסתר המלכה $ כ״ט באדר ב 08.04. 0 4 ומגלה חשובים מהלכים המניעה למלכה ועד אחרים של הוראות ומקבל פאסיבי מטיפוס לאיטה מתפתחת . עצמה ואת עמה את יכלה הנתפסת בתודעה כמו שלא דמות י״ט באייר תשפ״ד נציב של דמעות אשת לוט 7.0 . 0 4 דמותה גוניות רב את נפגוש . וחומלת אימהית דמות בה רואה המדרש אך , החטאים עיר , מסדום להינתק . מלח של נציב לעד שנותרה האישה של שנאמר בכתובים היחידה האישה כ״ו באייר תשפ״ד למי יש יותר כבוד מיכל בת שאול 03.06. 0 4 את בהרצאה נבחן ולגלגה בחלון עמדה ומדוע אהבה המלך דוד לה החזיר האם . איש שאהבה עליה . דוד ובית שאול בית בין מהותית השונה הכבוד תפיסת איננו מי - איננו״ כי בניה על להנחם ״מאנה בתמוז תשפ״ד אם הדרך סיפורה של רחל $ ב 08.07. 0 4 . המחילה של כוחה את נפגוש ש״איננו״ מיהו חדשה תובנה מתוך ״אינם״ במילה משתמש לא הפסוק מדוע

תחריט: גוסטב דורה - צילום : אילה יבגי צילום: אוסף פרטי צילום: ויקיפדיה צילום: ויקיפדיה תחריט: גוסטב דורה

ש״ח 130 מחיר מנוי 04-3731107 להרשמה 14 Ē רמ Ī פרייה העירונית רח ĝ ב 10:00 ימי שני שעה www.matnasata.org.il ים: ĝ״ לפרטים והרשמה: באתר רשת המתנ #+

Made with FlippingBook Online newsletter creator