יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות גימלאים

גבעת רם מועדון בוקר גימלאים . ושתיה כיבוד , חברה משחקי התעמלות קבוצתית ואיכות לגמישות המועיל גופני ואימון פעילות . השלישי בגיל הגוף של יותר טובה חיים חיזוק תרגילי של רחב מגוון המשלב אימון . ותנועתיות יציבות לשיפור שרירים תוך תנועה טווחי והגדלת קואורדינציה פיתוח . ונכונה מבוקרת לתנועה מודעות . גופניות ומגבלות ליכולות התייחסות לב בר שי : המורה שם 09:30 –10:15 ' ב יום : ושעות הפעילות ימי 09:15 - 10:0 ' ד יום

04-8480 83 .‘ רח' האלה טל

: הגימלאים של עולמם מתחום הרצאות , יהדות , משפטי יעוץ , בריאות הרצאות . ואקטואליה גיאוגרפיה , היסטוריה השעות בין ג׳ ביום מתקימות ההרצאות 10:00-11:30 ה ר צ א ו ת

רם גבעת מועדון : הפעילות מקום . אלופי גלילה : המורה שם ,' ג : פעילות יום 08:00 - 08:45 משעה ' ג יום : הפעילות יום פ י ל א ט י ס היציבה את לשפר שנועדה גופני לאימון שיטה מטרת . הגוף של יומי היום התיפקוד ואת את לבצע שיוכל כדי הגוף אימון היא השיטה ללא , מאמץ במינימום היומיומיות המטלות ובעזרת . גופניות פגיעות וללא , מיותרת שחיקה השרירים את המפעילים התרגילים סדרת את לגייס הגוף את ומתרגלים המייצבים . תנועה לכל הנכונים השרירים

89

Made with FlippingBook Online newsletter creator