יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות העצמה נשית

קידום השיוויון המגדרי, מניעת אלימות והטרדה מינית

פעילות היחידה

מכנה בעלות אוכלוסיה וקבוצות צרכים לאיתור פועלת היחידה והשוויון הנשים של מעמדן לקידום מענה למצוא במטרה , משותף . העיר אוכלוסית בקרב המגדרי את בהן פעילויות מגוון העיר נשות לטובת מתקיימות היחידה ביוזמת : שותפה להיות מוזמנת לה ומחוצה בעיר נשית מנהיגות לפיתוח ויוזמות פעילויות - שונים נושאים במגוון והרצאות עיון ימי סדנאות קורסים - בלוח ייעודיים ימים סביב גם ופועלות מציינות אנו היחידה במסגרת - וחודש אלימות מניעת יום , הבינלאומי האישה יום כגון השנה . השד סרטן של מוקדם לגילוי המודעות / יחידניות : אימהות כגון ייחודיות לקבוצות עגול שולחן מפגשי - צרכים עם לילדים אימהות , קטנים עסקים נשות , עצמאיות המצוי העיר נשות למאגר מצטרפת לראותך נשמח יקרה תושבת בפניה או העירייה אתר באמצעות . האישה מעמד לקידום ביחידה ליחידה ישירה : התקשרות פרטי etilev @ kiryat - ata . muni . il , frida @ kiryat - ata . muni . il - ל " דוא 054-4948588 ,052-4322920 ,04-8478464 ,04-8478969 - טלפון . האתיופית העדה יוצאות נשים , מיוחדים . השראה מעוררות נשים בעקבות סיורים נשית העצמה אירועי

משותף מכנה בעלות נשים מעגלי תומכת חברתית רשת ליצירת קטנים עסקים נשות • יחידניות / הוריות חד אימהות • מיוחדים צרכים עם לילדים אימהות • האתיופית העדה יוצאות נשים •

: נשים למען קמפיינים האישה בריאות • נשים כנגד אלימות מניעת • ומגדר העצמה • מינית הטרדה מניעת • השד סרטן מניעת • השראה מעוררות נשים •

: נשים זכויות האישה זכויות בנושא סדנאות • להעצמתן , נשים של למענן שנחקקו החוקים הכרת • וקידומן

92

Made with FlippingBook Online newsletter creator