יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

יוצרים תרבות תוכנית עמיתים

מרכזים 70 - מ בלמעלה הפועלת , הבריאות ולמשרד סים " למתנ לחברה המשותפת ארצית תכנית הינה עמיתים למטרה לה שמה התכנית . בקהילה נפשית מגבלה עם המתמודדים אנשים של השתלבות למען הארץ ברחבי קהילתיים כמו . הקהילתי ובמרחב העירוני ס " במתנ המתקיימות וחברה פנאי פעילויות באמצעות , והחלמה שיקום , לקידום לפעול . וירטואלים במרחבים גם וחברה פנאי בנושא תכנים , התוכנית למשתתפי מונגשים , כן , הצגות , הרצאות , העשרה , ספורט , אומנות חוגי כגון , בקהילה ומגוונות רבות בפעילויות משתלבים התכנית משתתפי את ולהקל לאפשר מנת על , למשתתפים חודשיות כספיות מלגות מעניקה עמיתים תכנית . ועוד תרבות מופעי לפי , חברתי שינוי ולקדם בקהילה להתנדב האפשרות התכנית למשתתפי ניתנת כן כמו . המוצעות בפעילויות ההשתתפות . בחירתו ולפי משתתף כל של העניין תחומי פרטניות שיחות באמצעות ההשתלבות בצעדי במשתתף תומכת אשר , עמיתים רכזת של אישי ליווי תוך מתקיים התהליך . ועוד ובינאישיות חברתיות מיומנויות על עבודה , ייעוץ , הכוונה הכוללות משמעותי תהליך לעבור ומעוניינים שיקום לסל זכאים , נפשית מגבלה עם המתמודדים , ומעלה 18 לבני מיועדת התכנית באמצעות הרחב לקהל הפתוחות והתנדבות חברה , פנאי בפעילויות והשתלבות פרטני ליווי ידי על והחלמה שיקום של ‘ עמיתים ’ תו כנ ית קידום החלמה של אנשים עם מגבלה נפשית באמצעות השתלבות בקהילה.

. לקהילתו האדם בין קשרים יצירת לקדם כדרך מלגות שיקום סל אישור בהצגת מותנית בתכנית ההשתתפות *

מרקוס אודליה : התכנית רכזת 073-3236875 ' טל odeliama @ ka . matnasim . co . il " עמיתים תכנית " - בפייסבוק אותנו חפשו

94

Made with FlippingBook Online newsletter creator