יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

בס"ד

יוצרים תרבות תרבות יהודית

תלמוד בבלי ודף יומי

המקיימים רוחניים ומרכזים מדרש בתי פרוסים העיר ברחבי לכלל היהדות מקצועות בכל השנה כל במהלך והרצאות שיעורים . האוכלוסיה גווני ובתמיכת העירונית המתנ״סים רשת באמצעות אתא קרית עיריית זו עניפה פעילות מאפשרים החינוך במשרד יהודית תרבות אגף . המגזרים לכלל העיר ברחבי במוסר , למעשה וההלכה התורה בלימוד חלק ליטול מוזמן הציבור . יהודית והשקפה ש " בפרה שיעורים והרצאות ביהדות יום שכולו תורה -"להגדיל תורה ולהאדירה" ברח׳ התורה״ ו״מרכז פינסקר שברחוב " לחכמים וועד בית " ד " בבהמ ביום תורה שכולו יום רבות שנים במשך מתקיים כצנלסון שיעורים בסדרת היום במהלך משתתף גדול ציבור . העצמאות מגוונים בנושאים אורחים ורבנים מקומיים רבנים מפי והרצאות . ובהגדה בהלכה חידון התנ״ך היסודיים הספר בבתי התנ״ך חידון התקיים תשפ״ד הלימודים בשנת במשרד יהודית לתרבות המחלקה עם פעולה בשיתוף ,( ו׳ שכבת ) . התלמידים בקרב התנ״ך דעת את להפיץ במטרה , החינוך לגלות לתלמידים ומסייעים תנ״ך אוהבי של דור מגדלים התנ״ך חידוני . מיוחד ריגשי וקשר אהבה כלפיו ולחוש שבתנ״ך הניצוץ את "כי אין אדם לומד אלא מה שליבו חפץ ובמקום שליבו חפץ״.

הנושא הנלמד

ימים ושעות

מקום השיעור

המגיד שיעור

שבת מנחה לפני וחצי שעה שבת מנחה לפני וחצי שעה

" החיים אור " ס " בהכנ 1 וגן בית ' רח " תורה אור " ס " בהכנ 3 לחם בית ' רח

אזרואל דוד ג " הרה הרוש לוי ג " הרה הרוש לוי ג " הרה אזרואל אביחי ג " הרה וינשטוק חיים ג " הרה

הנושא הנלמד פ " ע הלכה יוסף ילקוט פ " ע הלכה ברורה משנה פ " ע הלכה יוסף ילקוט הלכה הלכה ע " טוש חיים אורח פ " ע הלכה ברורה משנה יומי דף ההספק לפי מסכתות ' גמ מסכתות ' גמ פ " ע היומי דף העולמי הסדר מסכתות ' גמ בחברותות מסכתות ' גמ פ " ע הלכה יוסף ילקוט ואגדה הלכה יעקב עין מסכתות ' גמ מסכתות ' גמ מסכתות ' גמ מסכתות ' גמ

' ד ' ג ' ב 21:00 עד 20:00

" אליהו ברכת " ס " בהכנ ברית בני כיכר הנביאים ' רח " לחכמים ועד בית " ד " בהמ 2 פינסקר ' רח

שבת מנחה לפני וחצי שעה שבת וביום ' ה עד ' א מנחה לפני ורבע שעה

" שלמה היכל " ס " בהכנ 7 הלוי יהודה ' רח " חכמה יוסף " ד " בהמ 20 המייסדים ' רח

' ה עד ' א 20:30 5 19:30

ביטון משה ג " הרה

' ה עד ' א 21:30 5 20:30 שבת עד ' א 06:45 5 05:55 ' ג ' ב ' א 21:00 עד 20:00 ' ה ' ב ' א 20:15 עד 19:15

" מאקווא ישיבת " 12 המגינים ' רח " מאקווא ישיבת " 12 המגינים ' רח

פוסטבסקי צבי ג " הרה ויטריאול ישראל ג " הרה

" בנים שובו " ס " בהכנ 27 נורדאו ' רח " תורה מרכז " ד " בהמ 40 כצנלסון ' רח

פרץ חיים יוסף ג " הרה

דניאל אליהו ג " הרה

ובאגדה בהלכה

ימים ושעות

מקום השיעור

המגיד שיעור

" חנה אוהל " כולל 31 עוזיאל ' רח " יצחק אוהל " ס " בהכנ 36 זבולון ' רח " החיים אור " ס " בהכנ 1 וגן בית ' רח " המערב אור " ס " בהכנ 12 המייסדים ' רח " לחכמים ועד בית " ד " בהמ 2 פינסקר ' רח " לחכמים ועד בית " ד " בהמ 2 פינסקר ' רח " שלמה היכל " ס " בהכנ 7 הלוי יהודה ' רח " ליהדות המדרשה " 52 העצמאות ' רח " חכמה יוסף " ד " בהמ 20 המייסדים ' רח " התורה מרכז " ד " בהמ 40 כצנלסון ' רח

' ה עד ' א 21:00 עד 17:30 ' ה עד ' ב 22:00 עד 20:30 ' ה עד ' א לערבית מנחה בין ' ג יום לערבית מנחה בין ' ה עד ' א 13:00 עד 11:00 ' ה עד ' א לערבית מנחה בין ' ה עד ' א 20:00 עד 19:00 ' א יום 21:00 עד 20:00

קורקוס ירחמיאל ג " הרה

יצחק בן שמעון ג " הרה

אזרואל דוד ג " הרה

מלכה משה ג " הרה

הרוש לוי ג " הרה

אזרואל אביחי ג " הרה

וינשטוק חיים ג " הרה

הלוי דוד ג " הרה

שבת מנחה לפני וחצי שעה ' ד יום 21:00 עד 20:00

ביטון משה ג " הרה

פרץ חיים יוסף ג " הרה

השקפה מוסר ש " פרה

הנושא הנלמד

ימים ושעות

המגיד שיעור

מקום השיעור " יצחק אוהל " ס " בהכנ 36 זבולון ' רח

שבת 19:00 5 16:00 שבת מנחה לפני וחצי שעה

יצחק בן שמעון ג " הרה מלכה משה ג " הרה הרוש לוי ג " הרה אזרואל אביחי ג " הרה פרץ חיים יוסף ג " הרה

ומוסר ש " פרה

" אליהו ברכת " ס " בהכנ ברית בני כיכר הנביאים ' רח " תורה מרכז " ד " בהמ 40 כצנלסון ' רח " לחכמים ועד בית " ד " בהמ 2 פינסקר ' רח " המערב אור " ס " בהכנ 12 המייסדים ' רח

ומוסר ש " פרה ומוסר ש " פרה

' ה יום 21:15 עד 20:00 שבת לערבית מנחה בין שבת מנחה לפני שעה

ומוסר ש " פרה

ומוסר ש " פרה

96

Made with FlippingBook Online newsletter creator