יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

בס"ד

יוצרים תרבות תרבות יהודית

מוסיקה שירה וריקודים

והפייטנים החזנים מיטב עם מיוחדים אירועים סדרת

השואבה בית שמחת * מרכזית השואבה בית שמחת מאקווא בישיבת מתקיימת סכות מ " בחוה מצות לקיים מצווה של לשמחה מגיע רב קהל , חסידית תזמורת בשילוב ." שמח אך והיית בחגך ושמחת " מזרחית תזמורת בשילוב הספרדי לציבור ה " אי יתקיים עם ברוב נוסף מופע ." מימיו שמחה ראה לא זו שמחה ראה שלא ומי " , ידיים רחב באולם שוואקי״ חיים ״יוסף הנודע הזמר עם ״גל״ באולמי מופע נערך אשתקד . רב וקהל רבנים בהשתתפות תורה בשמחת שניות הקפות * הקפות רבות שנים במשך מארגנים הכנסת בתי בשיתוף אתא קרית עיריית הספורט במגרש מתקיים המרכזי האירוע . מלך בהדרת עם ברוב שניות . החיים ואור אליהו ברכת הכנסת בתי בשיתוף וגן בבית . שמחה של בניגון בעיר כנסת בתי במספר שניות הקפות מתקיימים כן כמו בחנוכה זמר מופעי * הניסים על " ' לה והודאה שבח ימי הם היהדות בראי החנוכה ימי המתאים הזמן זהו ." הזה בזמן ההם בימים לאבותינו שעשית והנפלאות של לאורם וזמר בשיר ולשבח להלל להודות כדי עם ברוב להתכנס ביותר המופעים כדוגמת ונערות לנשים המיועד מופע ה " בעז נארגן . הנרות . אשתקד שערכנו

מרכזי סליחות מופע משתתפים למאות מרכזי סליחות ערב נקיים ת " עשי / אלול חודש במהלך פייטנים ינעימו הערב את הכיפורים יום / רה״ש לקראת התשובה ימי במסגרת . בתחום מהמובילים מפורסמים אנדלוסית ומקהלה פייטנים לציבור יחודי ערב ה " אי נקיים הבקשות שירת בתקופת החורף במהלך בצליל לקהל שינעימו מפורסמים פייטנים עם מקהלה של מופע , הספרדים והרב דווק משה הפייטן בהשתתפות מרהיב מופע נערך אשתקד . וזמר . העירוני במתנ״ס באודיטוריום לסרי מיכאל ופיוטים בקשות שבת אירועי לשירת מקומיים פייטנים בשילוב ידועים פייטנים ' מס נארח החורף בשבתות . שבעירנו והמרכזיים הגדולים הכנסת מבתי באחת שתתקיים הבקשות יצירות את לשמוע הכנסת בבית וזמרה לשירה יחדיו נתאסף שבת בליל . חשובים רבנים מפי תורה דברי בשילוב , הזמר מקהלה / חזנות שבת השנה במהלך השבתות באחת נבצע , בקשות שבת של מתכונת באותה חזנים נארח . המרכזיים הכנסת בבתי שיתקיים האשכנזי לציבור חזנות שבת עם ברוב יחדיו שיופיעו זמר מקהלת שילוב של אפשרות עם שם בעלי . בעיר חשובים רבנים מפי וברכה תורה דברי , ותפילה בשירה ומרצים רבנים אירוח שבתות ודרשות שיעורים השבת במהלך שימסרו חשובים מרצים / רבנים של אירוח להגיע בכדי השבת במהלך כנסת בתי ' במס יסתובבו הרבנים . הרחב לקהל . חותם שמשאירה ומרוממת רוחנית התעלות של שבת . יותר רחב לקהל

97

Made with FlippingBook Online newsletter creator