יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

בס"ד

יוצרים תרבות תרבות יהודית

טיולים וסיורים

לתרבות האגף , אתא קרית עיריית בשיתוף צדיקים ולקברי הקדושים למקומות סיור . הדתית והמועצה העירונית המתנ״סים רשת , החינוך במשרד יהודית

חודשים ראש לכם הזה החודש - ניסן חודש * פסח מ " בחוה רבו פני והקבלת לרגל עליה – המערבי הכותל ם - לי כנסת בתי בעקבות הגולן לרמת סיור ועוד הנביא שמואל קבר אמנו רחל קבר - צדיקים קברי ם - לי והאמהות האבות קברי - המכפלה מערת לחברון הכנסת בתי בעקבות הגולן לרמת סיור

והסליחות הרחמים ימי – ת " ועשי אלול חודש * . בעיר שונים במוקדים ם " לי אוטובוסים מקדשנו בית בשריד וסליחות תפילה – המערבי הכותל לירושלים האבות בקברי וסליחות תפילה – המכפלה מערת לחברון התנאים בקברי וסליחות תפילה - י " הרשב קבר למירון ת " בעשי בהילולא ועצרת תפילה - בשפרעם בבא בן י " ר לקבר אוגוסט חודש לצפת סליחות סיור שנה אחרית ועד השנה מראשית – חשון / תשרי חודשים * מ " בחוה רבו פני והקבלת כהנים ברכת – המערבי הכותל ם - לי סוכות ועוד הנביא שמואל קבר אמנו רחל קבר – צדיקים קברי ם - לי שרה חיי ' פר / והאמהות האבות קברי - המכפלה מערת לחברון . הזמנים בין ימי בסיום / צדיקים לקברי טיול - צפת , למירון בטבת״ עשרה ״ערב הרצאה - טבת חודש ... יותר במיתתן צדיקים גדולים - אדר / שבט חודשים * שבט ' ד ביום בהילולא השתתפות - סאלי הבבא קבר לנתיבות אדר ' ז ביום רבנו משה פטירת ביום - י " הרשב קבר למירון . המכבים על הרצאה בליווי בצפת חנוכיות סיור

רופאך ' ה אני - אייר חודש * בעיר שונים במוקדים למירון אוטובוסים

אייר יד׳ - ' יג בהילולא השתתפות – ה " רמב קבר לטבריה אייר ' יח -' יז בהילולא השתתפות - י " הרשב קבר למירון אייר ' כח ביום בצעדה השתתפות – ם " י ביום לירושלים הרצאה כולל ירושלים ליום טיול

כוח יחליפו ' ה וקווי - אב / תמוז חודשים * ושחיה כיף ליום נפרדות הסעות - גל לונה לטבריה ושחיה כיף ליום נפרדות הסעות – המים פארק לשפיים

98

Made with FlippingBook Online newsletter creator