יוצרים תרבות - רשת המתנ"סים קרית אתא 2023-2024

בס"ד

יוצרים תרבות תרבות יהודית

צהרונים וקייטנות קיץ לאוכלוסיה הדתית קייטנות

צהרונים במהלך סים " המתנ רשת מפעילה הילדים ובגני החינוך במוסדות וכיתות וחובה חובה טרום י " גנ לילדי צהרונים מסגרות לימודים שנת . צ " אחה שעות עד החינוכיות למסגרות המשך המהווים ,' ב – ' א לילדי בית בשיעורי סיוע במתן מגוונת פעילות מתקיימת בצהרונים . ועוד משחקים , חברתית פעילות , וחוגים העשרה פעילויות , ס " בה , מוגן במרחב שהיה ובעיקר חמה ארוחה לילדים מסופקת כן כמו במסגרות מתקיימת הפעילות . ילד לכל אישי וטיפול ואוהב חם יחס . הנרשמים במס׳ תלוייה המסגרת פתיחת כאשר הילדים של החינוך תתקיים לא המועד וחול חג בערבי ,' ה עד ' א בימים : הפעילות ימי . פעילות 17:00 / 14:00 השעות בין הילדים בגני : הפעילות שעות 17:00 / 12:30 השעות בין ' ב –' א בכיתות שעות מופעלים הצהרונים שבהם ח " משה של חופשות בימי .17:00 / 07:30 השעות בין הפעילות

של קייטנות תוכנית מתקיימת ( וחנוכה פסח ) הארוכים החופשה בימי חינוכית מסגרת של רצף ליצור בכדי הספר בבתי החינוך משרד ומספק עובדים להורים מענה נותן הפרוייקט . החופשה ימי וצמצום י " ע נקבעים ועלותן הפעילות ימי . הילדים של הפנאי לשעות פתרון . ההפעלה לימי בהתאם משתנה העלות תקופה ובכל ח " משה

99

Made with FlippingBook Online newsletter creator