רשת מרכזים קהילתיים נווה יוסף - חוגים ופנאי תשפ"ד 2023-2024

נהלי רישום תושבים יקרים

בכדי שנוכל להמשיך ולהעניק לכם שירות מקיף, מקצועי ואיכותי הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את הרשום מטה. • שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר ועד סוף יוני למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד סוכות ופסח. מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. חודשים החל מחודש ספטמבר ועד חודש יוני ולא 10 הרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית עבור יתאפשר תשלום חודש בחודשו, החיוב בגין הפעילות הינו תשלום חודשי. מעלות החוג. ₪ 20 , במידה ותתקיים הרשמה לחוג יקוזזו ₪ 20 ניתן להגיע לשיעור ניסיון בעלות של )למעט אגף הקרמיקה והמוסיקה ( פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים. המספר משתנה מחוג לחוג. הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית עפ"י שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים. במקרה של ביטול חוג ע"י המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים. אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד. לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא. משפחה או יחיד החייבים כספים למתנ"ס לא יורשו להירשם לפעילות המתנ"ס בשנת תשפ"ד עד הסדרת החוב. הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף במידה ונמצא כי הוא פוגע בפעילות השוטפת הרישום עבור פעילויות וחוגים באמצעות כרטיסי אשראי או שיקים עבור כל שנת הפעילות מראש לפני תחילת הפעילות. מדיניות הנחות: הנחות יינתנו במשרדי המתנ"ס בהתאם לנהלי הנחות ולאחר מילוי והגשת כל המסמכים הנדרשים. ביטול השתתפות: בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס במזכירות המתנ"ס. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס אישור ביטול חוג מהמתנ"ס. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול מאושר ייחשב כמי שהמשיך בחוג וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך, אלא מול מזכירות המתנ"ס ורכז האגף. יום, מיום ההודעה, המשתתף יהיה רשאי להמשיך בחוג עד סוף 30 ביטול השתתפות ייכנס לתוקף בתום יום מיום ההודעה על 30 תקופת התשלום. משתתף שהפסיק פעילות ואשר זכאי להחזר כספי, יקבל תוך . )עמלת טיפול( ₪ 55 הפסקת הפעילות בניכוי עמלת החזר כספי בסך שעות לפני מועד השיעור וזאת עקב סיבות רפואיות ובצירוף אישור 24 ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד מחלה מרופא. בכל מקרה אחר יגבה תשלום מלא. לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת 01/02/2023 מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג הפעילות. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית. | העברה מחוג לחוג תתבצע רק בתחילת החודש • • • • • • • • • • •

37

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker