רשת מרכזים קהילתיים נווה יוסף - חוגים ופנאי תשפ"ד 2023-2024

נהלי רישום

. בלי לגרוע מכלליות האמור, אנו מאשרים כי המתנ"ס נווה יוסף, חיפה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים 4 לעשות כל שימוש שהוא בתוצרי הצילום על פי שיקול דעת הבלעדי של מתנ"ס נווה יוסף, חיפה, לרבות שילוב בסרטוני תדמית, הודעות לעיתונות, מצגות, מדיה, טלוויזיה, אינטרנט, על פי ראות עיני מתנ"ס נווה יוסף, חיפה ו/או לצורך הפצה ו/או העתקה ו/או העברה של תוצרי הצילום בכל פורמט ו/או בכל אמצעי שידור ו/או מדיה ו/או אמצעי העברה בין אם קיים ובין אם עתידי וכו' הכול ללא כל צורך באישור או הסכמתנו ו/או הסכמת ילדנו וללא כל תמורה. . אנו מאשרים, כי לנו אין כל מניעה, ולא ידוע לנו על מניעה מצד שלישי כלשהו, כי תוצרי הצילום 5 בהשתתפות ילדנו/תנו יפורסמו ללא הגבלה בזמן. . אנו מעניקים למתנ"ס נווה יוסף, חיפה ו/או למי מטעמה באופן בלעדי ובלתי חוזר וללא תמורה, את 6 כל הזכויות הנתונות לילדנו ו/או לנו בכל הקשור להשתתפותו בתוצרי הצילום ופרסומו לרבות זכויות יוצרים, זכויות מוסריות ותמלוגים. . מובהר ומוסכם על ידינו, כי לא נתערב בשיקולים המקצועיים בקשר עם פרסום תוצרי הצילום בכל 7 צורה שהיא, וכי מתנ"ס נווה יוסף, חיפה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לשנות ו/או לערוך את תוצרי הצילום ולקבוע היקף הפרסום, לפי שיקול דעת מתנ"ס נווה יוסף, חיפה. . אנו נותנים בזאת בידי מתנ"ס נווה יוסף, חיפה הרשאה מלאה ובלתי חוזרת לעשות בשמו ו/או 8 בתמונתו ו/או בדמותו ו/או בקולו ו/או בקטעי הצילום של ילדנו/תנו, כל שימוש שהוא, מכל מין וסוג, על פי שיקול דעת מתנ"ס נווה יוסף, חיפה, בארץ ובחו"ל, ובכלל זה במסגרת קידום, פרסום ויחסי ציבור מתנ"ס נווה יוסף, חיפה. וחוק 1981 . אנו נותנים בזאת את כל ההסכמות הדרושות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 9 .1984 זכויות מבצעים ומשדרים . ידוע לנו כי ילדנו ו/או אנו לא נקבל כל תמלוגים ו/או תמורה או טובת הנאה, בקשר עם ההופעה 10 בתוצרי הצילום ו/או השתתפות ו/או שידור ו/או הפצה בקשר לכך, בין בהווה ובין בעתיד, וכי לא תהיינה לנו תביעות ו/או דרישות ו/או טענות כלשהן, לתמורה ו/או לטובת הנאה נוספים, בקשר עם האמור כלפיכם ו/או כלפי כל מי מטעמם. . הננו מוותרים בזה באופן בלתי חוזר על כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות נגד מתנ"ס נווה יוסף, 11 חיפה ו/או מי מטעמה אשר עילתן בהשתתפות בסרט או בשידורו, בכלל זה גם בגין אי שידורו.

פתיחת הקובץ וסגירתו תקפה כהסכמה/חתימה

הריני מאשר כי קראתי את נהלי הרישום והינה מוסכמים עלי:

תאריך: ____/___/___ שם מלא: ____________________ חתימה: ______________

39

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker