מרכז קהילתי כפר ורדים - חוגים ופעילויות תשפ"ב

צהרונים

הכוללת תכנית פדגוגית ¨ מקצועית ואיכותית ¨ מסגרת חינוכית הכנת שיעורי בית ¨ התואמת את השלב ההתפתחותי של הילד Æ פעילויות יצירה וחברה וחוגי העשרה ¨ ס " עם תלמידי בי שעות מתום יום הלימודים ≥ מערך הצהרונים נותן מענה של ס תפן וכן מענה בחופשות וכולל " ס קשת ובבי " בבי ¨ בגנים ארוחת צהריים ופעילות חברתית ופדגוגית וכן ליווי והדרכה Æ סים " מבית החברה למתנ " צהרים טובים " פדגוגית מרשת

שנים ≥≠∏ : גילאים

תפן ואשכול גנים ¨ קשת : במוסדות החינוך

ח ¢ ש π≥µ מחיר לחודש

שעות ≥ מתום יום הלימודים למשך ß ה ≠ß בימים א ±ÆπÆ≤±≠≥∞Æ∂Æ≤± : בתאריכים

ח ¢ ש ∑∏µ ® בקשת ß ב ≠ß א ©ˇ מחיר לתכנית ניצנים

tzaharonkv@gmail Æ com ∞µ¥≠∂π¥π¥±∞ רונית וייץ : לפרטים

Made with FlippingBook Ebook Creator