נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

פנים וחוץ בית ספריות והיבטים של פגיעה מקוונת", והוא כולל הנחיות הן להתנהלות שבשגרה והן להתנהלות הנדרשת במצבים של אלימות, חרם וחשד לפגיעה. על–פי ההנחיות שבשגרה, על בתי הספר לפעול להגדרת מדיניות משותפת עם ועדי ההורים במוסד החינוכי, להגדיר בתקנון הבית ספרי את ההתנהגות המקובלת בשימוש בטכנולוגיה, ולקיים פעילות חינוכית מתמשכת שמטרתה גלישה בטוחה, מניעת התנהגויות סיכון ופגיעה בעצמי או באחר ועידוד הילדים ובני הנוער לפנות לעזרה. התופעה של הפצת תמונות וצילומים עצמיים או של האחר הפכה זה מכבר לחלק בלתי נפרד מתרבות המערב בכלל ומתרבות בני הנוער בפרט, ואנו עדים פעמים רבות להפצה של תמונות עירום או תמונות של מגע מיני. הפגיעה ברשת הפכה בשנים האחרונות לתופעה חברתית של ממש, והיא חייבה את גיבושה של תפיסה חינוכית מתאימה. להפצת תמונות של ילדים ובני נוער תהודה רחבה, והיא גורמת פגיעה קשה ועוצמתית בקטינים המעורבים ולעתים אף באלה הנחשפים לתמונות. חוזר המנכ"ל שפורסם באפריל מנחה את בתי הספר לפעולה במצבים של פגיעה שלוש רמות של חומרה: ברשת ומגדיר מתמקדת בפגיעה הרמה הראשונה מילולית חד–פעמית ברשת, וכדוגמה מובאת הפצת שמועה. בתי הספר נדרשים לתת למצבים מסוג זה מענה חינוכי מפורט, לבנות תכנית אישית לתלמידים המעורבים ולשקול היבטים משמעתיים. עוסקת במצבים של פגיעה הרמה השנייה באמצעים דיגיטליים, כגון חרם מתמשך, הפצת תכנים מביכים ופגיעה על רקע מיני. במצבים אלה מחויבים מנהלי בתי הספר, נוסף על המתואר ברמה הראשונה, להיוועץ עם מפקח המחוז בנוגע למקרה, לרבות היוועצות בקשר להגשת תלונה הוגדרה הרמה השלישית במשטרה. במקרים של פרסום תמונה, סרט או הקלטה של תלמידה או של תלמיד, שיש בהם עירום ו/או יחסי מין. אף על פי שבנוגע למקרים כאלה לא הגדיר החוק

גם באופן שבו יש לפעול במצבים של התנהגויות בעלות אופי תוקפני, בלתי מותאם או מסוכן, וכן במצבים של התנהגות בלתי מותאמת בעלת גוון מיני. יישום התכנית נדרש בעת ובעונה אחת ברמה המערכתית וברמה הפרטנית. גיל הילדים בגן מחייב התבוננות אחרת ושונה במהותה. ההתבוננות נעשית מנקודת מבט התפתחותית, וגם אם יש התנהגויות לא מותאמות, המטרה תהיה לפעול פעולה חינוכית, ובמצבים מסוימים גם טיפולית, כדי לסייע לילד לסגל התנהגות מתאימה. החוזר מדגיש: "כאשר ילד מגלה התנהגויות חריגות, חשוב שהגננת תהיה זמינה ורגישה לצרכיו, ולצד הצבת גבולות ברורה על ידה, תעניק לו גם בסיס רגשי בטוח ותכיל את כעסיו ואת התפרצויות הזעם שלו. הגננת תשמש לילד עוגן שאליו יוכל לחזור כדי לקבל סיוע, הגנה והרגעה". בכל הנוגע להתנהגויות לא מותאמות ותוקפניות בגן הילדים, ובמטרה לתת להן מענה הולם, הוגדרו בחוזר שמונה קריטריונים מסייעים להערכת חומרתן של התנהגויות אלה. ככל שההתנהגות תענה על מספר רב יותר של תבחינים, כך היא תסווג כחמורה יותר. בין היתר מוגדרים התבחינים האלה: פגיעה חוזרת בילדים או במבוגרים בגן, התנהגות בעלת עוצמה רבה (התפרצויות זעם, השתוללות), פגיעה פולשנית בגופו של האחר ועוד. shutterstock צילום:

'שיימינג'

חובת דיווח, הוחלט במשרד כי בתי הספר יחויבו להגיש תלונה במשטרה, או במקרים מסוימים לפנות לעובד סוציאלי לחוק נוער, זאת נוסף על ההתערבות החינוכית והטיפולית הנדרשת כלפי כל אחד מהתלמידים המעורבים. המדיניות הבאה לידי ביטוי בחוזר מדגישה את תפקידו של המבוגר המשמעותי בבית הספר, זה הרואה את הילד על כל רצף היום ומהווה דמות משמעותית בטיפול במצבים של פגיעה - גם אם הם מתרחשים במרחב הווירטואלי, ולא רק במרחב הפיזי של בית הספר. היערכות מערכתית ליצירת אקלים חינוכי בטוח ולמניעת אלימות והתנהגויות לא מותאמות בגן הילדים: הכניסה למסגרת החינוכית משמשת עבור ילדים רבים מפגש ראשוני עם העולם הסובב ועם דרישותיו. היא אף מהווה מעבר מתרבות של משפחה וסביבה קרובה של הילד אל סביבה רחבה ופורמלית יותר. הנחת יסוד בבסיס התפיסה החינוכית שמציג החוזר היא שסביבה מוגנת ומכילה מבססת אצל הילדים התנהגויות המותאמות לגיל ולסביבה. חוזר המנכ"ל מפרט הנחות יסוד נוספות ועקרונות מנחים ליצירת אקלים מיטבי בגן הילדים ומדגיש את הסטנדרטים לתרבות ואקלים מיטביים בגן. לצד כל אלה עוסק החוזר

25

Made with FlippingBook Online newsletter