נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

אורח חיים השם דגש על קידום אקלים בטוח בגן, ובה בעת על התערבות מתאימה חינוכית וטיפולית בהתנהגות תוקפנית, מסוכנת או התנהגות בלתי מותאמת אחרת, יאפשר לגן הילדים להיות סביבה חינוכית מיטיבה ומעצימה. סביבה כזאת תשפיע לטובה על התפתחות הביטחון האישי של כל ילד, תקדם את התפתחות הזהות והדימוי העצמי החיובי שלו, תבסס רכישת חוקים חברתיים וכישורי חיים הבונים שייכות חברתית, וזאת מתוך הכוונה וויסות של ביטויים רגשיים והתנהגותיים. לסיכום העבודה השיטתית בתחום של אקלים חינוכי והתמודדות עם אירועי אלימות וסיכון מראה ירידה עקבית במדדי אלימות לאורך השנים בכל הסקרים הנערכים (סקרי ניטור אלימות, בנבנישתי בארץ

, סקר ניטור אלימות, 1999–2006 ועמיתים , סקר מיצ"ב, ראמ"ה 2009–2013 ראמ"ה וסקר ארגון הבריאות הבין–לאומי, הראל פיש). בכל הסקרים האלה נמצאו שיעורי אלימות דומים ומגמות דומות של ירידה עקבית במדדי האלימות, מה שמוסיף תוקף לממצאים, מעיד על שיפור ומחזק את המשך הפעילות במסגרת התכנית התפרסמו 2015 המערכתית. בנובמבר נתונים עדכניים של המיצ"ב, ולפיהם רוב מכריע של התלמידים מדווחים כי הם מרגישים מוגנים בבית הספר ושיעור קטן של תלמידים מדווחים על פגיעה ברשתות החברתיות (ראו תרשים). דילמות והתמודדויות חדשות מהוות דרך חיים בשדה החינוכי, ומערכת החינוך עוצרת לעתים מזומנות ובודקת את מדיניותה, את יישומה והטמעתה, וכן את הרחבתו של הידע הקיים.

החוזר עוסק כאמור גם בהתנהגות בלתי מחקרים עדכניים מותאמת בעלת גוון מיני. מלמדים שפעמים רבות התנהגויות אלה מבטאות בעיית התנהגות רחבה יותר. בהתאם לכך, ככל שמדובר בילד בגיל הרך, דרכי ההתמודדות וההתערבות החינוכית והטיפולית תהינה דומות הן במקרה של ילד בעל התנהגות אלימה והן במקרה של ילד בעל התנהגות לא מתאימה בעלת גוון מיני. החוזר מסייג עמדה זו בנוגע להתנהגות בלתי מותאמת בעלת גוון מיני אם עולה חשד לפגיעה פיזית או מינית בילד במשפחה או מחוץ לה, אז מונחים הצוותים לפעול על–פי החוק והנוהל הנדרשים במצבים אלה. החוזר מנחה את הצוות החינוכי לפעול בשני מישורים: האחד כולל עדכון של הנהלת הגן והפיקוח ופנייה להתערבות חינוכית וטיפולית, והשני כולל כינוס צוות בין–מקצועי בשיתוף הרשות המקומית ושימת דגש על חשיבה והיוועצות בין גורמי מקצוע מתוך הגן ומחוץ לו.

דיווחי תלמידים על מעורבות באירועי אלימות, תשס"ח-תשע"ה

תלמידים דוברי ערבית

תלמידים דוברי עברית

100

100

80

80

60

60

'ו-'ה

'ו-'ה

'ט-'ז

'ט-'ז ' יא-'י

' יא-'י

40

40

19

19

17

17

16

16

15

15

20

20

14

14

14

12

12

11

11

11

13

13

12 12 11 אחוז התלמידים המעורבים באלימות

אחוז התלמידים המעורבים באלימות

11

10

12

9

10

11

11

11

9

9

9

10

10

9

9

8

7

7

6

6

6

7

3

0

0

ע"תש

א" תשע

ב" תשע

ג" תשע

ד" תשע

ע"תש

א" תשע

ב" תשע

ג" תשע

ד" תשע

ח" תשס

ט" תשס

ה" תשע

ח" תשס

ט" תשס

ה" תשע

- לאורך השנים אפשר לזהות בקרב תלמיד ה'-ו' בשני מגזרי השפה מגמת ירידה עקבית בשיעורי ביסודי ● התלמידים המדווחים על מעורבות באלימות. - נרשם שיפור בתשע"ה בהשוואה לתשע"ד. יש להמשיך לעקוב אחר מגמות הדיווח בשנים בחט"ב ובחט"ע ● הבאות.

26

Made with FlippingBook Online newsletter