נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

2 מפגש משפטי

המועצההלאומיתלשלוםהילד מרכז הילד והמשפט

1 ורד וינדמן המועצה הלאומית לשלום הילד israelNationalCouncilfortheChild המועצה הלאומית לשלום הילד שנוסדה , פועלת כסניגורם של כל הילדים 1979 בשנת ובמיוחד של אלו שזכויותיהם בישראל נפגעו או ששלומם ורווחתם נמצאים בסיכון. יחידת נציב במסגרת המועצה פועלים:

, המטפלת בפניות קבילות הילדים והנוער ילדים, בני נוער ומבוגרים בנוגע לשמירה על רווחת הילד וזכויותיו; מרכז המחקר ועיצוב המדיניות, המשמשכזרועהמחקרית-יישומית , שמטרתו מרכז הדרכה של המועצה; הענקתידעוכליםבנושאשלוםהילדוזכויותיו לאוכלוסייתמגוונות, כגון: ילדים, הוריםואנשי . מרכז הילד והמשפט מקצועו מרכז הילד והמשפט מרכז הילד והמשפט הינו הזרוע המשפטית במכלול עוסק המרכז המועצה. של

של ילדים להגנה בכלל, ובזכותם להגנה מפני עבירות בפרט. מניעת היפגעות מעבירות מין והגנה על נפגעי עבירה, בייחוד על נפגעי עבירה קטינים, זכו להתייחסות חקיקתית ניכרת בשש השנים שחלפו בין שתי המהדורות. חוק למניעת העסקה לדוגמה, תיקון ה של עברייני מין במוסדות מסוימים, , הרחיב את ההגנה על 2001– התשס"א ילדים מפני היפגעות מעבירות מין - באמצעות הרחבת ההגדרה של המונח "מוסד" שבו אסור, על–פי החוק, להעסיק עברייני מין מורשעים, ובאמצעות הרחבה של רשימת העבירות הכלולות בהגדרת "עבירת המין". חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות , תוקן אף הוא, ונוסף 2006– מין, התשס"ו לו, בין היתר, חלק חשוב ומשמעותי שעניינו הסדרת שיקום עברייני מין. תכלית השיקום למנוע הישנות של ביצוע עבירות מין בכלל, ובילדים בפרט, או למצער - להפחית את רמת הסיכון לביצוען. נוסף על כך, נוכח התפשטות התופעה של פרסום תצלומים בעלי אופי מיני ללא הסכמת המצולמים, על רקע התפתחות הטכנולוגיה והשימוש ההולך וגובר חוק למניעת ברשתות חברתיות, תוקן ה ההיבטים המשפטיים הנוגעים להבטחת שלומם וזכויותיהם של ילדים ובני נוער. בין היתר עוסק המרכז בייזום ובקידום חקיקה בעניינים הנוגעים לילדים; בעריכה ופרסום של מחקרים משפטיים וניירות עמדה; בייזום בעניינים משפטיות התדיינויות ובניהול עקרוניים לרבות עתירות לבג"צ; בעריכת פעולות הסברה והדרכה; ובניהול פרויקטים חדשניים בתחום הילד והמשפט. במסגרת תוכנית ליווי ילדים נפגעי המרכז מנוהלת . במסגרת התוכנית ניתנים שירותי עבירה ייעוץ, תמיכה וליווי לילדים בהליך הפלילי. פעילות המרכז מתנהלת תוך התייחסות מתמדת להיבטים בין-מקצועיים הנוגעים לעבודת המרכז ותוך שילוב מומחים מתחומי מדעי ההתנהגות. כתובתהמועצה: 93469 , ירושלים 38 רח' פיירקינג 02-6790606 : , פקס 02-6780606 :' טל www . children . org . il

בחודש נובמבר השנה הוציאה המועצה , המהדורה השישית לשלום הילד את החוק העדכנית והמורחבת, של הספר (עורכת ראשית: עו"ד ורד וינדמן; והילד עורכות: עו"ד שושי סומך, עו"ד רחלי עמודים המקבצים 570– הכהן). בקובץ כ יחד חוקים ותקנות העוסקים בזכויותיהם של ילדים ובמעמדם המשפטי בתחומים הנוגעים להם: משפחה, חינוך, כשרות משפטית, הגנה, פלילי, עבודה, ביטחון סוציאלי, צרכנות, ספורט ותקשורת. במהדורה החדשה מובאים החוקים החדשים שנחקקו בשנים האחרונות והנוגעים לילדים, וכן כל תיקוני החקיקה בחוקים הקיימים. בכל מהדורה גדל היקפו של קובץ , המאגד את מרבית החוק והילד החקיקה דברי החקיקה העוסקים בילדים במישרין ובעקיפין. מובן כי בכך בלבד אין כדי להעיד על שיפור במעמדם המשפטי של ילדים, אולם הגידול בהיקפו של הקובץ מצביע, בכל זאת, על עיסוק רב של המחוקק בשלומם של ילדים ובזכויותיהם, והוא מבטא את תפיסתם של ילדים כקבוצה מיוחדת ומובחנת. רבים מתיקוני החקיקה שהתקבלו בתקופה שבין המהדורה הקודמת לנוכחית מתאפיינים בכך שהם עוסקים בזכותם

החוק והילד - קובץ חקיקה

מהדורה שישית

מהדורה שישית

המועצההלאומיתלשלוםהילד מרכז הילד והמשפט

עורכת ראשית:

עו“ד ורד וינדמן

עורכות:

מרכז הילד והמשפט

עו“ד שושי סומך עו“ד רחלי הכהן

, ולרשימת 1998– הטרדה מינית, התשנ"ח ההתנהגויות המהוות הטרדה מינית הוסף גם פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם המתמקדים במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפילו או לבזותו. עוד נושא שזכה להתייחסות משמעותית בחקיקה הוא פרטיותם של קטינים במצבי חוק הנוער סיכון ומצוקה. תיקון חדש ל , קובע כי 1960– (טיפול והשגחה), התש"ך איסור הפרסום הקיים על כל פרט העלול להביא לידי זיהוים של קטינים בנסיבות מסוימות המפורטות בחוק (כגון נפגעי עבירה) אינו מתייחס עוד רק לזיהוים בקרב הציבור הכללי אלא, מעתה, גם לזיהוים בסביבתם הקרובה. להגנה על

עו"ד ורד וינדמן היא מנהלת מרכז הילד והמשפט, יועצת משפטית ומשנה למנכ"ל המועצה לשלום הילד. 1

49

Made with FlippingBook Online newsletter