נקודת מפגש גיליון 10 ינואר 2016

הקטין למעשה הפלילי, לרבות באמצעות תיקון כלפי נפגע העבירה, הקהילה או החברה. רבים מתיקוני החקיקה החדשים המופיעים בקובץ הם פרי יוזמה של המועצה לשלום הילד או שהם נחקקו במעורבותה. שלא כמכלול החוקים והתיקונים שאפיינו את המהדורה הקודמת, שהם ביטוי למגמה מעורבת הנותנת ביטוי הן לזכויות אזרח והן לזכויות רווחה של ילדים, מרבית תיקוני החקיקה שהתווספו במהדורה זו משתייכים דווקא לקבוצת זכויות הרווחה שהן בעלות אופי הגנתי מובהק, ביטוי לתפיסתם של ילדים כקבוצה חלשה ופגיעה הזקוקה להגנה מיוחדת. הוא קובץ חקיקה החוק והילד אובייקטיבי ונטול פניות, שכן אין בו פירושים, ביאורים, דעות או עמדות, ועם זאת מתכונתו - אוסף חוקים ותקנות העוסקים בילדים - מבטאת רעיון ערכי הרואה בילדים קבוצת התייחסות מיוחדת

הוא בעל אופי רווחתי–הגנתי, הוא התיקון . 1981– חוק אימוץ ילדים, התשמ"א ל התיקון מסדיר, בפעם הראשונה מאז נחקק החוק, סוגיות משמעותיות בתחום האימוץ, לאחר שנדונו במשך השנים בבתי המשפט ונבחנו בוועדות מקצועיות שמינתה הממשלה. בסוגיות המרכזיות שהתיקון הסדיר - מועד ואופן מתן הסכמת הורים למסירת ילדים לאימוץ והאפשרות לחזרה מהסכמה כאמור, עניין ההכרזה על ילד בר אימוץ משום שאי אפשר לזהות או למצוא את הורהו והמאמצים שיש לעשות כדי לאתרו, סוגיית ביטול הכרזה כאמור וקציבת מועדים להליכים המשפטיים הרלוונטיים. תיקון חשוב אחר שנכנס למהדורה זו תיקון לחוק הנוער (שפיטה, ענישה הוא ה , שעיגן 1971– ודרכי טיפול), התשל"א לראשונה את התנאים לקיום הליך חלופי להליך הפלילי בעניינם של קטינים. מדובר בהליך בעל אופי שיקומי, שמטרתו להוביל לפעולה שתבטא את קבלת האחריות של

פרטיותן של קבוצות של קטינים במצבי סיכון (ובהם נפגעי עבירה), הקבועה בחוק בדמות איסור פרסום פרטיהם המזהים, הוסיף התיקון הגנה מפני ההטרדה העשויה להיות כרוכה בצילומם ללא הסכמתם (להבדיל מפרסום תמונתם). רשת ההגנה על ילדים הורחבה גם בתחום חוק עבודת עולם העבודה. בתיקון ל , הוסף כלי אכיפה 1953– הנוער, התשי"ג מניעתי שיאפשר ליתן צו שיפוטי, מבעוד מועד, למניעת פעולה בניגוד לחוק עבודת הנוער או למניעת המשך הישנותה. את הבקשה אפשר להגיש כאשר יש יסוד סביר להניח שאדם מבצע או עומד לבצע פעולה המפרה את החוק. רשת הגנה מסוג אחר פורס המחוקק חוק גיל על קטינים בתיקון הדרמטי ל , שקובע לראשונה 1950– הנישואין, התש"י שנה ולא על 18 כי גיל הנישואין יעמוד על , מתוך מטרה למנוע נישואי בוסר, על 17 שלל השלכותיהם המזיקות האפשריות. עוד חידוש משמעותי במהדורה זו, אף

50

Made with FlippingBook Online newsletter