המדריך לדירקטור

Animated publication

המדריך לדירקטור

עוז, בטשא, אייזן ושות' עורכי דין o-k-law.co.il

עדכונים לדירקטור

o-k-law.co.il

1

עדכונים לדירקטור

בכניסתך לתפקיד בחן ובצע את הדברים הבאים:

הודע בהזדמנות ראשונה על כל חשש לניגוד עניינים. .1 קרא בעיון את תקנון החברה והסכם המייסדים. .2 מרשמי התאגיד (ניתן לקבל העתק תיק התאגיד מהרשם). .3 בקש דוחות כספיים (הווה ועבר). .4 וודא שיש לחברה פוליסת ביטוח אחריות נושאי משרה. .5 בקש כתב שיפוי. .6 הכר את המבנה הארגוני והניהולי של התאגיד ואת "אנשי המפתח". .7 למד את "הפוליטיקה הפנימית" של התאגיד והתרבות הארגונית. .8 הכר את מבנה התאגיד ואחזקותיו (תאגיד אם/בת). .9 למד אודות התאגיד בתקשורת. .10 סייר בתאגיד (בתיאום) ולמד אודותיו מהעובדים ונושאי המשרה. .11 בחן החלטות ופרוטוקולים של הדירקטוריון מהעבר. .12 בקש מידע על מצבו המשפטי של התאגיד כתובע ונתבע. .13 הכר את יתר הדירקטורים באופן אישי. .14

בקש הסכמים מהותיים עליהם חתום התאגיד. .15 הכר רגולציה בתחום העיסוק של התאגיד. .16 הכר מתחרים, חוזקות וחולשות. .17

o-k-law.co.il

2

עדכונים לדירקטור

חובות נושא משרה ) 1999 לחוק החברות, תשנ"ט – 252-256 (סעיפים

חובת הזהירות "נושא משרה יפעל ברמת מיומנות שבה היה פועל נושא משרה סביר, באותה עמדה ובאותן נסיבות, ובכלל זה ינקוט, בשים לב לנסיבות הענין, אמצעים סבירים לקבלת מידע הנוגע לכדאיות העסקית של פעולה המובאת לאישורו או של פעולה הנעשית על ידיו בתוקף תפקידו, ולקבלת כל מידע אחר שיש לו חשיבות לענין פעולות כאמור". חובת האמונים נושא משרה חב חובת אמונים לחברה, ינהג בתום לב ויפעל לטובתה, ובכלל זה: יימנע מכל פעולה שיש בה ניגוד ענינים בין מילוי תפקידו בחברה לבין מילוי .1 תפקיד אחר שלו או לבין עניניו האישיים. יימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה. .2 יימנע מניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמו .3 או לאחר. יגלה לחברה כל ידיעה וימסור לה כל מסמך הנוגעים לעניניה, שבאו לידיו בתוקף .4 מעמדו בחברה.

o-k-law.co.il

3

עדכונים לדירקטור

סמכויות הדירקטוריון ) 1999 לחוק החברות, תשנ"ט – 92 (סעיפים

הדירקטוריון יתווהאתמדיניותהחברה ויפקחעלביצועתפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה: יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימונן וסדרי עדיפויות ביניהן. .1 יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה .2 רשאית ליטול. יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר. .3 רשאי להחליט על הנפקה של סדרת איגרות חוב. .4 אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם. .5 ידווח לאסיפה השנתית על מצב עניני החברה ועל התוצאות העסקיות. .6 ימנה ויפטר את המנהל הכללי. .7 יחליט בפעולות ובעיסקאות הטעונות אישורו לפי התקנון או לפי הוראות החוק. .8 רשאי להקצות מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניו הרשום .9 של החברה. רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד. .10 יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת. .11 בחברה ציבורית – יקבע את המספר המזערי הנדרש של דירקטורים .12 בדירקטוריון, שעליהם להיות בעלי מומחיות.

o-k-law.co.il

4

עדכונים לדירקטור

זכויותיו של הדירקטור ) 1999 לחוק החברות, תשנ"ט – 265-267 (סעיפים

הזכות לקבל מידע לכל דירקטור הזכות לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם, ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור. (החברה רשאית למנוע מדירקטור לבדוק מסמך או נכס של החברה, אם סבר הדירקטוריון שהדירקטור פועל בחוסר תום לב או שבדיקה כאמור עלולה לפגוע בטובת החברה). הזכות להעסיק יועצים לצורך ביצוע תפקידו זכאי דירקטור, במקרים מיוחדים, לקבל ייעוץ מקצועי על חשבון החברה, אם כיסוי ההוצאה אושר על ידי דירקטוריון החברה או על ידי בית המשפט. שיקולים: האם המומחים של החברה אינם מספקים את הסיוע הנדרש לדירקטור לצורך א. מילוי תפקידו. סבירות הסכום המבוקש בהתחשב בעילה לבקשת הייעוץ ובמצבה הכספי של ב. החברה. זכות תביעה במידה ולדירקטור ישנו יסוד סביר להניח שעומדת להתבצע פעולה של נושא משרה העלולה להוות הפרת חובה, לאחר שפעל ללא דיחוי לזימון ישיבת דירקטוריון בנושא, רשאי הדירקטור אם הנסיבות מאפשרות זאת, לפנות לבית המשפט בבקשה שיאכוף את החובה או ימנע את הפעולה.

o-k-law.co.il

5

עדכונים לדירקטור

ישיבת הדירקטוריון ) 1999 לחוק החברות, תשנ"ט – 94-113 (סעיפים

לא מונה יושב ראש דירקטוריון, יהיה כל אחד מהדירקטורים זכאי לכנס את .1 הדירקטוריון ולקבוע את סדר היום שלו, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון. יו"ר הדירקטוריון יקבע את סדר היום של ישיבות הדירקטוריון וינהל אותן. .2 יו"ר הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת. .3 דירקטור או מנכ"ל רשאים לבקש מיו"ר הדירקטוריון, זמן סביר בטרם כינוס ישיבת .4 דירקטוריון, לכלול נושא בסדר היום של הישיבה, אלא אם כן נקבע אחרת בתקנון. נעדר יו"ר הדירקטוריון מישיבה, יבחר הדירקטוריון באחד מחבריו לנהל את .5 הישיבה ולחתום על פרוטוקול הדיון, ואולם לא יהיה למי שנבחר קול נוסף בהצבעות הדירקטוריון, והכל אם לא נקבע אחרת בתקנון. הדירקטוריון יתכנס לישיבות לפי צורכי החברה, ולפחות אחת לשנה. .6 הודעה על ישיבת דירקטוריון תימסר לכל חבריו זמן סביר לפני מועד הישיבה. .7 בהודעה על ישיבת הדירקטוריון, יצוין מועד הישיבה, מקום ההתכנסות .8 ופירוט הנושאים שעל סדר היום. ניתן לקיים ישיבות באמצעות שימוש באמצעי תקשורת, ובלבד שכל הדירקטורים .9 המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן ולמעט אם נשללה רשות זו בתקנון. ניתן לקבל החלטות ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל הדירקטורים הזכאים .10 להשתתף בדיון ולהצביע בעניין הסכימו לכך, והדבר לא נשלל בתקנון. מנין חוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון, אלא אם כן .11 נקבע אחרת בתקנון. בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור, אלא אם נקבע אחרת בתקנון. .12 יש להפעיל שיקול דעתעצמאי בהצבעה בדירקטוריון ולא לקחתחלק בהסכםהצבעה. .13 החלטות יתקבלו ברוב רגיל. היו הקולות שקולים יהיה ליו"ר הדירקטוריון קול .14 נוסף, אלא אם נקבע אחרת בתקנון. שנים. 7 פרוטוקולים ישמרו לתקופה של .15

o-k-law.co.il

6

עדכונים לדירקטור

"את הכבוד והכיבוד שבתפקיד הדירקטור החליפו זה מכבר האחריות וחובתהזהירותהרובצותעלהדירקטורמעצםתפקידו. לא הדירקטור של היום כדירקטור של פעם. הדירקטור של שנות האלפייםאינו יכול להיותתםשאינו יודעלשאולשמזדמן לפרקים להסב בצוותא ולשתות תה בישיבות הדירקטוריון. הדירקטור של ימינו נושא באחריות מקצועית על פי מבחן "נושא משרה סביר" לחוק), וככזה, הוא נדרש להיות בעל "הכישורים 253 (סעיף הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקיד א לחוק)". 224 של דירקטור בחברה" (סעיף

אפריקה ישראל להשקעות בע"מ נ' רפאל כהן). 4024/14 (רע"א

o-k-law.co.il

7

עדכונים לדירקטור

נושאי משרה ומדינה

יש להכיר את הרגולציה החלה על פעילות התאגיד ולהיות ער לרפורמות בתחום. .1 במקרה של אי בהירות במהלך הרשות הנוגע לתאגיד, ניתן להשתמש בחוק חופש .2 המידע. ניהול משבר/הזדמנות/מו"מ מול הרשות: .3 וודא כי מולך עומד בעל סמכות מטעם הרשות. א. פעל לכך שהתשובה או ההבטחה תהיה בעלת תוקף משפטי. ב. וודא כי נותן ההבטחה/התשובה מסוגל למלא אחריה. ג. וודא במהלך ההתנהלות מול הרשות, כי לא יהיה צידוק חוקי לשנות/לבטל את ד. התשובה/ההבטחה אותה הינך פועל/ת להשיג. זיכרו: עיקרון ההגינותמחייב כי הרשותתקיים הבטחותשנטלה על עצמה! החלטת הרשות פוגעת בתאגיד או מעמידה אותו במשבר? .4 אין להשתהות, יש ליצור קשר בהקדם עם הרגולטור על מנת לפעול א. לפיתרון הבעיה. יש למקד את הטיעונים! בלי סיסמאות! ב. יש להציע חלופות אפשריות להחלטות הרגולטור. ג. יש להיעזר במומחים במקרים המתאימים. ד. יש לשקול להעלות טענות משפטיות העומדות לטובת התאגיד ה. בהזדמנות ראשונה.

o-k-law.co.il

8

עדכונים לדירקטור

דגשים

לפני הישיבה: הודעה על הישיבה וסדר היום. .1 קבלת מידע וחומרים רלוונטים זמן מספיק לפני הישיבה. .2 כינוס. .3

בישיבה עצמה: לבדוק מנין חוקי. .1

ניהול הישיבה, דיון איסוף וקבלת מידע, ניתוח מידע. .2 לבדוק האם נדרש ייעוץ או חוות דעת מקצועית. .3 הצבעה. .4

בדיקות ושיקולים בעת קבלת ההחלטות: רקע: אמינות האינפורמציה, ניגודי אינטרסים אפשריים. .1 דיון: ייתכנות עסקית, שילוב הנושא בתוכנית העסקית, השלכות, יתרונות וחסרונות, .2 מימון. השפעות: ספקים, לקוחות, מתחרים, בעלי מניות, הנהלה, עובדים... . .3 לוחות זמנים, נקודות בדיקה, אופציות לשינוי כיוון/יציאה. .4 הטלת אחריות: ביצוע, מעקב, העברת מידע. .5

לאחר הישיבה: תיעוד (הפצת פרוטוקול ותיקונו ככל שיש צורך בכך). .1

הנחיות לביצוע. .2 מעקב ופיקוח. .3

o-k-law.co.il

9

עדכונים לדירקטור

עוז, בטשא, אייזן ושות' עורכי דין

עדכונים לדירקטור

סניף גינוסר 04-6798824 טלפקס: re@o-k-law.co.il

סניף יקנעם 04-6233100 טל: 04-6233111 פקס: office@k-b-law.co.il

סניף עין חרוד 04-6485817/8 : טל 04-6485325 פקס: ol@o-k-law.co.il

o-k-law.co.il

10

עדכונים לדירקטור

Made with FlippingBook flipbook maker