אופיר טורס - טיולים מאורגנים 2019

≤∞±π טיולים מאורגנים

תנאי התקשרות ומידע כללי

Æ הנוסע כפי יכולתם Æ אלא אם צוין אחרת במפורש במסלול הטיול ¨ אין ארוחות כשרות בטיולים ∫ דמי כניסה הכניסות המפורטות במסלול הטיול כלולות במחיר אלא אם כתוב אחרת Æ או מוצג בתשלום נוסף ¨ במסלול עצמו ∫ סיורים והסעות בהדרכת מורי דרך ¨ סיורים הינם בהתאם למפורט בכל תוכנית בנפרד במקרים אחרים יהיה Æ מקומיים דוברי אנגלית או בלוויות מלווה הקבוצה Æ נהג ≠ המדריך Æ דמי כניסה לאתרים בהתאם לתוכנית הטיול ישנם מקרים בהם יוצעו לנוסעים במהלך יום סיור רכישה של כניסות סיורים Æ בתוספת תשלום במקום ¨ לאתרים שאינם כלולים במסלול הטיול Ø סיורים Æ אלו מתבצעים בזמן החופשי ומטרתם להעשיר את מסלול הטיול Æ כניסות אלו אינם חובה Æ מלון Ø אל נמל התעופה Ø ההסעה כוללת העברות מ סיורי ההיכרות כמפורט בתוכנית ייערכו ע“י מלווה הקבוצה הישראלי ואינם סיורי ערב יתבצעו Æ או דמי נסיעה בתחבורה ציבורית Ø כוללים דמי כניסה ו Æ או ברגל ולא כוללים דמי כניסה ® על חשבון הנוסע © בתחבורה ציבורית ∫ ® טיפים © תשר מורי ∫ הכלולים במחיר הינם לנותני השירותים בחו“ל כגון ® טיפים © תשר נהגי ¨ כי הטיפים אינם כוללים תשר למלווה הישראלי ¨ יודגש Æ דרך מקומיים אשר ישולם על פי שיקול דעתם ¨ יות תלוי יעד Ø חדרנים ¨ סבלים ¨ אוטובוסים Æ ורצונם של הנוסעים בלבד ∫ מחיר הטיול ¨ היטל ביטחון ¨ דלק ¨ מיסי נמל ¨ סידורי קרקע ¨ מחיר הטיול כולל טיסות המחיר הקובע של הטיול מפורסם באתר האינטרנט Æ דמי רישום וטיפול Æ ובמערכת ההזמנות הממוחשבת המפורסמת בכל משרדי הנסיעות לאדם אשר לא יוחזרו בשום §µ∞ המחיר כולל דמי רישום וטיפול בסך Æ מקרה טיול אם מספר Ø אופיר טורס שומרת לעצמה את הזכות לאחד מסלול האיחוד יכול להיות לטיול אחד Æ הנרשמים אינו מאפשר להוציא את הטיול הודעה על איחוד טיול תינתן לסוכן Æ מבית אופיר טורס או מכל ספק אחר Æ ימי עבודה לפני צאת הטיול µ עד למקסימום ∫ או שינוי Ø תנאי ביטול ו Æ שינוי בהתאם לספקי התיירות השונים Ø על כל הזמנה חלים דמי ביטול ¨ לרבות חוק הגנת הצרכן © כל ביטול יעשה בהתאם להוראות כל חוק וזאת בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה ®±π∏± ≠ התשמ“א לפני ¨ שאינם ימי מנוחה ¨ ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים ¨ ביטול של העסקה יש לעשות בכתב Æ המועד שבו אמור להתממש השירות בכל Æ באמצעות הפקס או במסירה אישית במשרדי חברת אופיר טורס יחויב המזמין בדמי ביטול בשיעור ¨ מקרה של מתן הודעת ביטול כאמור לפי הנמוך ¨ שקלים לאדם ±∞∞ מעלות ההזמנה או µ• שלא יעלה על התאמה ≠ ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי ¨ מבניהם Æ אז לא ייגבו כלל דמי ביטול ¨ לחוק ® א © ה ±¥ בשירות כמשמעם בסעיף עפ“י הוראות החוק לא יחול על ¨ כאמור לעיל ¨ האמור לעניין הזכות לביטול ¨ כלומר ¨ לחוק הגנת הצרכן ®≤©® ד © ג ±¥ הטובין והשירותים הקבועים בסעיף חופש או ¨ נסיעה ¨ שירותי הארחה © כאשר המועד שנקבע למתן השירות ¨ ממועד עשיית העסקה ¨ שאינם ימי מנוחה ¨ חל בתוך שבעה ימים ® בילוי ספקי ¨ במקרים אלו יחולו דמי הביטול כפי שייקבעו על ידי חברות התעופה Ø תאריך הביטול ו Æ“ המלונות או שרותי תיירות אחרים לרבות “אופיר טורס Æ פקס במשרדנו Ø או השינוי הקובע יהיה תאריך קבלת מכתב Ø בחו“ל ייחשב יום הביטול Ø במידה ויום קבלת ההודעה הינו יום שבתון בארץ Æ שינוי מיום העבודה הראשון שלאחריו Æ אי התייצבות לטיסה תחשב כהודעת ביטול ותחויב בהתאם לאמור לעיל שים לב כי באפשרותך לרכוש בחברתנו ביטוח רפואי שיכול לכסות מקרים של ביטול נסיעה הנובע מסיבות רפואיות או אחרות במקרים מסויימים

לקוח נכבד Ø סוכן להלן המידע המפורט המובא לידיעת הנוסעים כחלק בלתי נפרד בכל Æ חובה על כל נוסע לחתום על חוזה אישי מחייב Æ עסקה של הטיול התנאים הבאים יחולו על רכישת טיולים מאורגנים של “אופיר טורס“ Æ או לחילופין לפי העניין Ø בע“מ במצטבר ו הנוסע מתבקש לקרוא את התנאים הללו בקפידה שכן זכויותיו וחובותיו נקבעים על פיהם ורכישת טיול מאורגן מאת “אופיר טורס“ מהווה נוסע וכל מי מטעמו לכל Ø הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של המזמין Ø או למי מטעמו כל טענה ו Ø האמור בתנאים הכללים ולכן שלא יהיו לו ו או מי מטעמם Ø או בעקיפין נגד “אופיר טורס“ ו Ø או תביעה במישרין ו Æ אלא על פי המפורט בתנאים אלו או כי לא Ø לא תשמע כל טענה של נוסע כי לא קרא את התנאים הללו ו Æ הופנתה תשומת ליבו אליהם קודם רישומו לטיול המאורגן Æ המידע הכתוב הינו למחזיקי דרכון ישראלי בלבד המסלולים מתארים את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון Æ ייתכנו שינויים בסדר הביקורים והלינות Æ הנסיעה או סדר הימים ∫ המחירים כוללים ∫ טיסות ומטען ® מחלקת תיירים © תאריכי היציאה והחזרה בכרטיסי הטיסה בטיסות סדירות או בטיסות שכר קבועים מראש בהתאם למסלול הטיול ושיקול דעת אופיר בטיולים Æ טורס בתעריף קבוצתי המחייב יציאה וחזרה בתאריכים שנקבעו Æ עלות טיסת הפנים כלולה על פי המסלול המפורט ¨ בהם טיסות פנים יתכנו מקרים בהם תחול על הנוסע תוספת תשלום נפרדת עבור ארוחות Æ בטיסה או הטסת כבודה Æ לא בכל הטיסות מוגשות ארוחות ע“י חברת התעופה בטיסות בהן לא מוגש אוכל יתכן וניתן לרכוש מזון ומשקאות וזאת על Æ קילו ≤∞ עד ® תיק יד ´ מזוודה © המטען הכולל המותר לנוסע Æ חשבון הנוסע בטיסות פנים בארה“ב תחול תוספת תשלום לכל מזוודה המשולמת ע“י Æ הנוסע ישלם ישירות לחברת התעופה בגין מטען חורג Æ הנוסע במקום ∫ מלונות בהתאם לכלול בתוכנית ¨ או תיירות טובה Ø אכסון במלונות בדרגת תיירות ו הינו בהתאם לשיטת המגורים על פי הקיים בכל ¨ האכסון בחדרים Æ הטיול דרוג בתי המלון Æ מדינה ומדינה ואין אנו מבטיחים סוג מסויים של חדר לנוסע O.H.R.G, ∫ הינו בהתאםלדירוגהמוענקע“י גורמיםהמקובליםבענףהתיירות משרד התיירות המקומי ,The Official Hotel and Resort Guide כניסה למלון וההרשמה ∫ לתשומת לב הנוסע Æ ובפרסומים הבינלאומיים Ʊ∞ ∫ ∞∞ פינוי חדרים לא יאוחר מהשעה ±∂ ∫ ∞∞ מתבצעים החל מהשעה שעות או ±≤ לפעמים גם ¨® או תוקדם © ייתכנו מקרים בהם תתאחר הטיסה בהם תאלץ הקבוצה להמתין לחדרים או לפנותם בהתאם לשעות ¨ יותר Æ הנ“ל ∫ תחבורה יבשתית העברות הנוסעים וביצוע תכנית הטיול המובטחת כמפורט בכל מסלול האוטובוסים הינם אוטובוסי תיירים נוחים להעברת הנוסעים Æ בטיול וחפציהם בהתאם לתוכנית הסיורים והביקורים ובתי המלון ובהתאם אך אין המארגנים ¨ יודגש כי לרוב האוטובוסים ממוזגים Æ לתוכנית הטיול כי המזגנים יפעלו בצורה מושלמת בתנאי מזג אויר חריגים ¨ מתחייבים או נוסע ¨ נוסע אשר אינו מגיע בטיסה יחד עם כל הקבוצה Æ לאזור המתוייר או נוסע מקצר או מאריך את השהות בחו“ל ואינו ¨ המצטרף לטיול בחו“ל או החזר Ø אל נמל התעופה ו Ø אינו זכאי להעברות מ ¨ חוזר עם הקבוצה ארצה Æ כספי בתמורתם חשוב לדעת כי על הנהגים מוטלות מגבלות נהיגה ומנוחה וזאת מתוך טיולינו מותאמים כך שיתאימו למגבלות בטיחות Æ דאגה לבטיחות הנוסעים Æ לטובת הנוסעים ∫ כלכלה רמת האוכל המוגשת תלוית יעד והמצוי Æ תפריט הארוחות נקבע מראש Æ המקום בטיולים על בסיס חצי פנסיון תוגשנה ארוחות עיקריות בהתאם למספר Æ הארוחות העיקריות לא כוללות שתייה Æ הלילות המצוינים בתוכנית הטיול Æ ישנם מקרים בהם הארוחה הנוספת החמה תוגש בצהריים ארוחות אלו בדרך Æ ארוחות צמחוניות יש להזמין בעת ההרשמה לטיול אין באפשרות Æ כלל מצומצמות ודלות יותר בהשוואה לארוחות רגילות המארגנים להבטיח ארוחות צמחוניות אך ישתדלו לספק את דרישת

Æ בהתאם לתנאי הפוליסה ∫ המחירים אינם כוללים ∫ מסמכים

הארכת תוקפו והנפקת אשרות כניסה ¨ בדיקת תוקפו ¨ הוצאת דרכון או סוכן Ø הינן באחריותו של הנוסע ו ¨ למדינות השונות בהן עובר הטיול הארכת Ø עלויות נוספות להוצאת Æ הנסיעות ואינם באחריות אופיר טורס או הנפקת אשרות יגבו בנפרד על ידי סוכן הנסיעות ולא יינתן החזר Ø דרכון ו

www.ophirtours.co.il

115

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online