אופיר טורס - טיולים מאורגנים 2019

Æ כספי לנוסע בגין ביטול הנסיעה בשל סיבה זו מבוגר אשר טס עם ילד קטין שאינו ילדו שלו ואפילו וקיימת שייכות חייב המבוגר להציג מסמך נוטריוני בדלפקי הבידוק לטיסה ¨ משפחתית ¨ המאשר כי הוריי הילד יודעים ומאשרים את הטסת הילד עם הנוסע בכל מקרה אין לאופיר טורס אחריות בנדון ולא Æ אחרת לא יתקבלו לטיסה Æ תתקבלנה תלונות או תביעות לסה ¨ במקרה של דרכון זר Æ המידע הכתוב הינו לבעלי דרכון ישראלי בלבד האחריות בדבר כניסה למדינת ¨ דרכון דיפלומטי או כל דרכון אחר ¨ פאסה Æ מומלץ לפנות לקונסוליה לבירור Æ היעד חלה על הלקוח בלבד ∫ או תוספות לכרטיסי טיסה פנימיים Ø מיסים ו ¨ אגרות מיסי נמל ומעברי גבול בחו“ל ובטיסות הפנימיות ¨ היטלים ¨ אגרות נוסע ¨ אשר אינם נגבים עם כרטיס טיסה בארץ ¨® אסיה ועוד ¨ בארצות אמריקה © Æ אינם כלולים במחיר הטיול וישולמו ישירות לרשויות בחו“ל על ידי הנוסע יגבו ¨ הנגבים על ידי חברות התעופה ¨ תוספות בגין התייקרות מחירי הדלק Æ בנוסף למחיר הטיול ¨ בעת הצורך ∫ ביטוח מכל סוג שהוא אנו ממליצים לנוסעים לרכוש ביטוח מטען וביטוח רפואי לפני צאתם מהארץ וללמוד היטב את מגבלות הפוליסה שרכשו והתאמת תנאיה לא תחול אחריות מכל סוג שהוא על Æ גיליהם ומצב בריותם ¨ לצרכיהם החזרים ¨ אובדן של מטען הנוסע במהלך הטיול ¨ נזק ∫ המארגנים בגין Æ מחלה או כל סיבה אחרת ¨ פציעה ¨ כלשהם בגין הפסקת הטיול ∫ דמי סבלות נוסעים אשר מעוניינים Æ דמי סבלות בבתי המלון אינם כלולים בעלות הטיול במידה והשירות ¨ בשירותי סבלות יכלו לשלם עבור שירות זה ישירות בחו“ל Æ או בנמל התעופה Ø קיים בבית המלון ו ∫ אפשרות Ø סיורי בחירה כל הסיורים המצוינים בתכנית הטיול כ“אפשרות“ או מוצעים ללקוח כסיור Æ הינם בגדר הצעה בלבד ואינם כלולים במחיר הטיול ¨ בחירה בזמן החופשי סיורים אלו יאורגנו על ידי מלווי הקבוצות תמורת תשלום כמפורט בדף כל זאת Æ אותו ניתן לקבל מאופיר טורס באמצעות סוכני הנסיעות ¨ מידע דמי כניסה וכל מרכיב נוסף ¨ הסעות Æ מותנה במינימום מספר משתתפים Æ הינם על חשבון הנוסע בלבד ∫ שינוים בכרטיסי טיסה או חזרה Ø יציאה ו ¨ נוסע המבקש לשנות מועד טיסה מזה של הקבוצה זאת בנוסף לדמי השינוי Æ לאדם §±∞∞ יחויב בדמי טיפול בגובה ¨ מהארץ הנוסע לא יהיה זכאי לתוספת Æ או מי מטעמה Ø שתגבה חברת התעופה ו תחול ¨ כמו כן Æ בשל שינוי במועד הטיסה ¨ לינות מעבר לכתוב במסלול הטיול על פי התנאים ¨ סוג הטיסה וכיו“ב ¨ תוספת מחיר במקרים של שינוי ביעד תנאי התקשרות ומידע כללי יתכנו Æ הזמנת חדר ליחיד כרוכה בתשלום נוסף שיגבה בעת ההזמנה ישוכן בחדר קטן יותר ובאגף ¨ מקרים בהם הנוסע שהזמין חדר ליחיד Æ מרוחק יותר במלון ∫ שלושה נוסעים בחדר תוכנס מיטה או מיטות נוספות ¨ איש או יותר ≥≠ היה ונוסע מזמין חדר ל אין אופיר טורס מתחייבת לספק חדר מיוחד וגדול יותר מחדר Æ לחדר זוגי לא קיים ¨ יתכן ובבתי מלון מסוימים בהם תשוכן הקבוצה Æ זוגי במקרה זה תחול על הנוסע תוספת ¨ נוסעים בחדר רגיל ≥ סידור המאפשר להלין Æ תשלום בהתאם למחירי המלון ולסוג החדר שיסופק חדרים ≤ ילדים יקבלו ≤ ´ יתכן מצב שבו זוג Æ אין התחייבות לחדרי משפחה לנוסע ¨ תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלבד תגבה בנוסף למחיר הטיול תוספת זו אינה Æ אשר אינו רוכש כרטיסי טיסה בינלאומיים במסגרת הטיול יש לבדוק בעת ההרשמה Æ® במידה וקיימות © כוללת את מחיר טיסות הפנים בטיולים מסוימים אין Æ ומה עלותן ¨ האם במסלול מתוכננות טיסות פנים יש לבדוק את המחיר עם ביצוע Æ אפשרות להזמנת סידורי קרקע בלבד Æ ההזמנה ∫ הוצאות אישית תשלום Æ לקוח המזמין כרטיסים למופעים ובילויים אשר לא כלולים בטיול ¨ כביסה ¨ משקאות ∫ נוסף ישירות למלון עבור שירותים מיוחדים כגון Æ עם או בלי דלת מקשרת DBL מסוג ∫ תוספת לרוכשי סידורי קרקע בלבד Æ של חברת התעופה ∫ תוספת לחדר יחיד

מיני ¨ הזמנת סרטים ∫ ועבור השימוש במתקנים כגון ß דואר וכו ¨ טלפונים מגבות ¨ שמשיות ¨ ספורט ימי ¨ מגרשי טניס ¨ חדר כושר ¨ סאונה ¨ כספת ¨ בר מטען עודף בטיסות או Æ שירות בעל אופי אישי אחר ß בבריכת שחיה וכו שינוי בתנאי עלויות כבודת הנוסע או כרטיס הטיסה בחברות התעופה אינם התשלום יחול על הנוסע בלבד וישולם ישירות במקום Æ כלולים במחיר הטיול Æ לנותן השירות ∫ מזוודות בטיסות פנים בארצות הברית בטיסות הפנים על הלקוח לשלם בשדה התעופה עבור החל מהכבודה ¨ בכפוף למדיניות של חברת התעופה השונות ¨ הסעת מטען Æ הראשונה ∫ תנאים כלליים ∫ כללי Æ הטיולים בחוברת זו מוצעים לקהל הרחב בהתאם לתנאים המפורטים להלן או השתתפותו בטיול מהווה את הסכמתו Ø עצם הרשמתו של נוסע לטיול ו Æ המפורשת לתנאים הכתובים תנאי ההשתתפות והמידע הכללי מהווים את חוזה ההתקשרות ¨ חוברת זו Æ או כל מי מטעמם Ø בין הנוסע הנרשם לטיול לבין אופיר טורס ו או לא הסכים לתנאים והמידע Ø לא תתקבל טענה כי הנוסע לא קרא ו Æ או השתתפותו בטיול Ø המופיעים בחוברת זו קודם להרשמתו לטיול ו אופיר טורס אינה אחראית למידע שלא נמסר על ידה בכתב ומבקשת או סוכני הנסיעות אינם רשאים לשנות Ø להבהיר כי משרדי הנסיעות ו את התנאים ומידע כללי המופיעים בחוברת זו ואינם מוסמכים להבטיח Æ הבטחות מכל סוג שהוא בנוסף ובניגוד לחוברת זו טיולי אופיר טורס מוצעים ומתקבלים בתנאי מפורש שהתוכנית והתאריכים או חברות הספנות Ø המוזכרים בהם ניתנים לשינוים על ידי חברות התעופה ו נשמרת ¨ לאופיר טורס או הבאים מכוחה או סוכניה Æ או על ידי כל גוף אחר Ø ו או הכרחיים להמשך Ø הזכות לבצע שינוים אשר לדעתם ימצאו רצויים ו ¨ תאריכים ∫ השינויים כוללים שינוים ב Æ ביצועו התקין של הטיול המוזמן אי ביצוע פרטי ¨ אי ביצוע חלקי ¨ ביצוע חלקי ¨ אופן הביצוע ¨ מספר ימי הטיול אירועים חלופיים או כאלה אשר אינם כלולים ¨ ארגון ¨ מחירי הטיול ¨ התוכנית פירוט תוכנית Æ נתיבי הטיסה וכיו“ב ¨ מקומות אכסון בבתי המלון ¨ בתוכנית ¨ אתרי הביקור ¨ הטיולים מהווה תוכנית מסגרת ומידע באשר למסלול הטיול המועדים המתוכננים לביצועם שכל אלה כפופים ¨ האפשריות ¨ סוגי הבילוי Æ לשינויים ∫ הרשמה ותשלום לטיול מאורגן אמריקאי וטיול §µ∞ מחיר הטיול כולל דמי רישום לטיול שמחירו נקוב בדולר שישולמו כחלק מהמקדמה ולא יוחזרו לנוסע ¨ יורו ¥µ שמחירו נקוב ביורו Æ במקרה של ביטול השתתפותו של נוסע בטיול מותנית בכך שאופיר טורס קיבלה את מלוא במקרה Æ יום לפני מועד היציאה ±µ לא יאוחר מ ¨ התשלום עבור הטיול אופיר ¨ ואופיר טורס לא תקבל לידה את מלוא התשלום כמפורט לעיל Æ טורס רשאית לבטל את הרשמת הנוסע והשתתפותו בטיול ∫ תוכנית הטיול Æ® מודולארי © קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלול של טיול אחר Æ המסלול והשירותים לא ישתנו כתוצאה מהשילוב במידה שיחולו שינויים תוך כדי הטיול אשר אינם מצויים בשליטת המארגן ולא יהיה דבר קיומם קודם למועד הטיול והכל בכפוף לכך שיחולו דיני ¨ מבלי לפגוע בזכות אחרת של הנוסע ≠ הסיכול כמשמעותם בדין הישראלי יעשה המארגן כמיטב יכולתו לפצות את הנוסע בתמורה הולמת אחרת במהלך הטיול עצמו ובלבד שהתמורה תהא שווה לחסר שנוצר בשל Æ השינוי ∫ מחירים ושערי מטבע זר ¨ מחירי הטיול בחוברת מבוססים על תעריפי עלות השירותים בארץ ובחו“ל המיסים והאגרות בחו“ל ושערי ¨ שעורי ההיטלים בארץ ¨ תעריפי הטיסות כפי שהיו ידועים ¨ החליפין של המטבעות השונים לדולר ארה“ב או לאירו ƱÆ≥Æ≤∞±π תאריך ¨ ביום הדפסת חוברת זאת כל תוספת עלות הנובעת משינוי באחד מהמרכיבים הנ“ל לרבות שינוי Æ רישום נוסע לטיול המפורט תעשה באמצעות סוכני נסיעות ∫ בעת ההרשמה לטיול על הנוסע לשלם מקדמה כדלקמן Æ דולר אמריקאי ≥∞∞ סך של ∫ טיול שמחירו נקוב בדולר Æ יורו ≤∏∞ סך של ∫ ובטיול שמחירו נקוב ביורו

www.ophirtours.co.il

116

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online