אופיר טורס - טיולים מאורגנים 2019

≤∞±π טיולים מאורגנים

Æ יתכן ומלווה הקבוצה יאלץ להיפרד מהקבוצה בחו“ל ¨ כמו כן Æ בחו“ל Æ במקרה זה יהיה לקבוצה קשר באמצעות נציג מקומי מטעם המארגנים אופיר טורס אינה מתחייבת למלווה קבוצה מסוים גם אם נקבע מראש Æ ובאפשרותה על פי שיקול דעתה להחליפו ללא הודעה מוקדמת ∫ השתתפות נוסע בטיול אופיר טורס שומרת לעצמה את הזכות לבטל בקשת הרשמה או לדחותה לגבי כל נוסע על פי שיקול דעתה במקרים בהם הנוסע אינו מתאים להימנות ¨ כל זאת Æ עם משתתפי הטיול או עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול אופיר טורס רשאית בהתאם לשיקול ¨ בנוסף Æ ללא הצורך לנמק עמדתה דעתה הבלעדי להפסיק השתתפותו של נוסע בטיול אם לדעתה המשך במקרים מסוג זה Æ או פוגע למהלכו התקין של הטיול Ø השתתפותו מפריע ו תחזיר אופיר טורס לנוסע ¨ כאמור ¨ של הפסקת השתתפות של נוסע בטיול את החלק היחסי של התשלום ששולם על ידו בגין הטיול בניכוי ההוצאות Æ שיגרמו לה בשל הפסקת השתתפותו באמצעות ¨ חובה על כל נוסע להודיע לאופיר טורס בטרם הרשמתו לטיול או כל מגבלה Ø או פיזית ו Ø או נפשית ו Ø על כל מגבלה בריותית ו ¨ סוכן הנסיעות שהיא שיש בה כדי להכביד או להקשות על השתתפותו של הנוסע בטיול Æ ולעניין זה חלה על הנוסע חובת הגילוי בחוק חוזה הביטוח לשוט ובכל Ø נוסעת בהריון מחויבת להמציא אישור רופא המאשר לה לטוס חברת השייט Ø לשייט כפופה לאישור חברת התעופה Ø מקרה עלייתה לטיסה Ø תנאי חברת התעופה ¨ ועל הנוסעת לברר מראש לפני ביצוע ההזמנה Æ השטת נוסעת בהריון Ø השייט בנוגע להטסת מוסכם על הנוסע וידוע שהסכמת אופיר טורס לרישומו לטיול נסמכת על כך שבהעדר הודעה כאמור מאשר הנוסע כי אינו מוגבל באופן כל שהוא או הוצאה שתגרם כתוצאה ממצבו הרפואי Ø כל תקלה ו Æ מלהשתתף בטיול תביעות Ø לא תתקבלנה טענות Æ תחול עליו בלבד ¨ או הנפשי של הנוסע Ø ו Æ בדיעבד ¨ נוסעים בנדון ∫ צירוף קבוצות כאשר מספר הנרשמים אינו מאפשר הוצאת הטיול ¨ במקרים מסוימים רשאית אופיר טורס לשתף פעולה עם גורם תיירותי אחר ולאחד ¨ לפועל זאת כל עוד אין פגיעה במסלול הטיול ¨ נרשמים לקבוצה משותפת אחת ימים לפני יציאת הטיול או פחות µ המובטח על כל מרכיביו וזאת עד Æ® במקרים חריגים © Æ אופיר טורס אינה מתחייבת להודיע מראש לנוסעים על החלטות מסוג זה ∫ גילאי המשתתפים תחום גיל מומלץ Æ הטיולים המפורסמים בחוברת זו פתוחים לקהל הרחב בטיולים מסוימים כגון טיולי משפחות הינו בגדר המלצה בלבד ואין לא תתקבלנה Æ באפשרות אופיר טורס לוודא התאמת הגיל באופן מוחלט Æ או מצב בריותם Ø או כישוריהם ו Ø או הערה בנושא גילאי המטיילים ו Ø תלונה ו אין באפשרויות החברה לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל ולא תתקבלנה Æ טענות על חריגה מהגבלת הגיל ∫ גודל הקבוצה אין הגבלה ¨ נוסעים ≤µ יציאת כל הקבוצה מותנית בהשתתפות של מינימום בטיול ישתתפו נוסעים כמספר Æ למספר מקסימאלי של משתתפים Æ מקומות הישיבה באוטובוס הודעה על ביטול טיול מפאת חוסר נרשמים תימסר על ידי אופיר טורס ההחזר יועבר לנוסע על ידי סוכן הנסיעות Æ לנוסע באמצעות סוכן הנסיעות ההחזר יתבצע במלואו בהתאם למטבע ששולם ולסכום Æ יום ≥∞ בתום Æ ששולם על ידי הנוסע ∫ התקשרות בין נוסעים בודדים אופיר טורס אינה מבטיחה התאמת גיל או כל התאמה שהיא בין שותפים נוסע בודד המבקש להזמין חדר Æ לחדר מלבד שיבוץ שותף מאותו מין ובמהלך הטיול יבקש להיפרד משותפו לחדר בשל כל ¨ בתפוסה זוגית במידה ואחד Æ חדרים ליחיד ≤ שינוי זה כרוך בתוספת תשלום עבור ¨ סיבה או לא יתאפשר למלון לספק Ø ו ¨ השותפים לא יוסיף תשלום כאמור לעיל נוסע בודד אשר נמצא לו Æ יישאר הנוסע עם שותפו לחדר ¨ חדרים כמבוקש או ביקש שותפו סידור Ø שותף לחדר ולפני היציאה ביטל שותפו את הטיול ו חדר Æ יחויב הנוסע הבודד בתוספת תשלום עבור חדר ליחיד ¨ לינה אחר ∫ ליחיד יינתן בבתי המלון בלבד ואינו מובטח במקומות לינה אחרים כגון Æ ספינות ורכבות אופיר טורס אינה מתחייבת לשבץ בחדר משותף נוסע שנרשם כבודד עם Æ נוסע שאינו מעשן אם התבקשו לעשות כן נוסע בודד שיסרב לקבל חדר משותף עם נוסע אחר מעשן לפני יציאת Æ הטיול או במהלכו יחויב בתוספת תשלום עבור חדר יחיד

Æ תחול על הנוסע בלבד ¨ בשערי מטבע ותעריפי הטיסות המחירים נקובים במטבע זר כאשר התשלום הינו בשקלים לפי שער כאשר במקרה של ¨ המכירה האחרון של המטבע ביום התשלום בפועל Æ פירעון לשיעורין הינו יום התשלום הדחוי ∫ דמי ביטול מיוזמתו תימסר לסוכן ¨ הודעה על ביטול השתתפותו של נוסע בטיול הנסיעות באמצעותו התקשר הנוסע עם אופיר טורס או ישירות לאופיר הכול בהתאם למקום ההרשמה לטיול ובהתאם להוראות המפורטות ¨ טורס ∫ בסעיף זה להלן Æ הודעת ביטול תתקבל אך ורק בכתב יחולו עליו דמי ¨ כאמור לעיל ¨ במקרה שהנוסע ביטל את השתתפותו בטיול Æ ביטול דמי הביטול לטיסות הינם בנוסף לדמי הביטול בגין שירותי הקרקע ובנוסף Æ אמריקאי לנוסע §µ∞ לדמי הרישום והטיפול בסך Æ או השינוי Ø יום הטיול אינו נספר כיום עסקים למניין ימי הביטול ו ® או בחו“ל Ø שאינם ערבי חג או חג בארץ ו © ימים ראשון עד חמישי ∫ ימי עסקים הודעת הביטול תעשה בכתב באמצעות Æ בלבד ∞π ∫ ∞∞≠±∂ ∫ ∞∞ בין השעות תוקף הביטול מותנה בקבלת אישור Æ סוכנות הנסיעות שבה נרשם הנוסע ממחלקת ההזמנות של אופיר טורס ומועד הביטול יהא מועד קבלת אישור Æ הביטול נוסע אשר לא יופיע לטיול או ימנע מיציאה לטיול או יפסיק השתתפותו לאחר היציאה לטיול מכל סיבה שהיא יחויב בתשלום דמי ביטול ¨ בטיול Æ® מלבד מיסי נמל שיוחזרו © ממחיר הטיול ±∞∞• בשיעור של יחול התשלום עבור הסדרת ¨ במקרה והוסדרה לנוסע אשרת כניסה לאופיר טורס הזכות לקיזוז של הסכומים הנ“ל Æ האשרה על הנוסע Æ מסכומים ששולמו לה על ידי סוכן הנסיעות ∫ דמי ביטול בטיול מאורגן יחולו עליו דמי ≠ כאמור לעיל ¨ במקרה שהנוסע ביטל את השתתפותו בטיול : ביטול כדלקמן µ∞§ יום לפני היציאה π∞ ביטול מרגע ההרשמה ועד ממחיר הטיול ≥µ• יום לפני היציאה ¥µ יום ועד π∞≠ ביטול פחות מ ממחיר הטיול µµ• יום לפני היציאה ±¥ יום ועד ¥µ≠ ביטול פחות מ בטיולים גאוגרפיים וטיולי שייט יחולו דמי ביטול בכפוף למדיניות ™™™ תנאי הביטול יוצמדו לפרסומים של טיולים אלו והם Æ הביטולים של כל טיול Æ המחייבים ∫ ביטול טיול אופיר טורס שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול מפאת חוסר נרשמים או כל סיבה אשר מונעת ביצוע מלא של הטיול וזאת בהודעה מסודרת Ø ו החזר כספי יתבצע עד Æ ימי עבודה טרם יציאת הטיול µ לסוכן הנסיעות עד Æ יום לסוכן הנסיעות ≥∞ ∫ זיכויים והחזרים לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא עבור כל חלק של טיול או אירוע אשר בו לא השתתף הנוסע לרבות מסלול בו כניסה לאתרים ¨ ארוחות שלא נוצלו ¨ בתי מלון ¨ קטע מסיור ¨ סיור ¨ לא ניסע Æ וכיו“ב אופיר טורס ממליצה לכל נוסע לבטח את עצמו בביטוח נסיעות לחו“ל Æ המתאים לצרכיו נוסע הבוחר להפסיק את השתתפותו בטיול במהלכו לא יהיה זכאי לקבל Æ החזר כלשהוא של הכספים ששולמו על ידו Æ מלווה הקבוצה אינו מוסמך להחזיר או להבטיח כספים כלשהם או שלוחיה או כל אחד אחר אינם מוסמכים Ø או נציגיה ו Ø סוכני אופיר טורס ו להבטיח החזרת כספים כל שהם או להחזיר או להסכים לכל סטייה Æ מהתנאים המפורטים נוסע המבקש מראש לוותר על ימי הטיול בתחילת הטיול או בסיומו ויקבל Æ את הסכמת אופיר טורס בכתב יזוכה בגין הלינה בלבד ∫ מלווה הקבוצה מלווה הקבוצה מהווה נציג מטעם “אופיר טורס“ הן כלפי המארגנים בחו“ל Æ שידאג לרווחת הקבוצה משך כל ימי הסיור ¨ והן לקבוצה וישמש איש קשר ¨ חברות ההסעה ∫ יטפל בסידורים ארגוניים הקשורים ב ¨ במסגרת תפקידו ייתכנו מקרים בהם יחכה מלווה הקבוצה Æß חברות התעופה וכד ¨ מלונות ∑µ• ימים ליציאת הטיול ∑ יום ועד ±¥≠ ביטול פחות מ דמי ביטול ±∞∞• ימי עבודה טרם היציאה לטיול ∑ ≠ פחות מ

www.ophirtours.co.il

117

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online