אופיר טורס - טיולים מאורגנים 2019

≤∞±π תנאי התקשרות ומידע כללי טיולים מאורגנים

∫ מנין ימי הטיול מניין ימי הטיול המפורסמים בחוברת זו כוללים את יום היציאה ויום החזרה וכל זאת בהתאם ללוח הזמנים ¨ גם אם בימים אלו לא נכללת תכנית סיורים ימי הטיול נמנים החל מיום יציאת Æ ומועדי הטיסות של חברות התעופה הקבוצה מהארץ ועד יום שובה ארצה בהתאם לשעות הטיסה גם כאשר הינה בשעות אחר הצהריים או הערב וטיסת החזרה ¨ ההמראה מהארץ Æ בשעות הבוקר במקרה של Æ ימי הטיול נמנים בעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד לשובה תוספת זו תחול ¨ יציאת הטיול או חזרתו המחייבת תוספת לילות בחו“ל Æ על המטייל ¨ יתכנו מקרים בהם יופחתו מספר ימי הטיול הקבוע במסלול הטיול בחוברת או שינוים בלתי צפויים ואחרים בתוכנית ¨ בשל שינוים בלוח זמני הטיסות Æ הטיול ∫ טיסות הטיסות בטיולים המוצעים בחוברת זו מתבצעות ע“י חברות התעופה ¨ עיכובים ¨ השונות הן בטיסות שכר אשר מטבען עשויים להיות בהן ביטולים או בחברת התעופה Ø או במספר הטיסה ו Ø או ביעד ו Ø איחורים ושינויים בנתיב ו הטיסות המתבצעות Æ של הרגע האחרון ע“פ כל דין והן בטיסות סדירות לרבות אחריותו ¨ בהתאם לתנאיו ובאחריותו ® חברת התעופה © במוביל האווירי ע“פ כל Æ עיכוב או נזק לכבודה ≠ ביטולים ואובדן ¨ הקדמות ¨ שינויים ¨ בעיכובים תשומת Æ לרבות מגבלות על אחריות זו כולל מגבלות מכח אמנת וורשה ¨ דין או Ø הלב מופנית לתנאי חוזה ההובלה המופיעים על גב כרטיס הטיסה ו Æ או ניתנים לקבלה במשרדי המוביל האווירי Ø באתרי האינטרנט ו ≥ על הנוסע חלה חובת התייצבות בדלפקי הבידוק לטיסה בשדה התעופה ב“עונה החמה“ על הלקוחות חלה החובה להגיע Æ שעות לפני מועד הטיסה Æ שעות לפני מועד ההמראה ¥ ∫ או תוספות לכרטיסי טיסה פנימיים Ø מיסים ו ¨ אגרות מיסי נמל ומעברי גבול בחו“ל ובטיסות הפנימיות ¨ היטלים ¨ אגרות נוסע ¨ אשר אינם נגבים עם כרטיס טיסה בארץ ¨® אסיה ועוד ¨ בארצות אמריקה © אינם כלולים אובדן או נזק למטען ותכולתו בטיסה או בהליכים השונים בנמלי התעופה אופיר טורס תהיה רשאית להעביר Æ“ אינם בכל מקרה באחריות “אופיר טורס נוסעים מטיסה סדירה לטיסת שכר או מטיסה של חברת תעופה אחת לטיסה לא תמיד הטיסות הן Æ או לשנות את זמני הטיסות Ø של חברת תעופה אחרת ו Æ ישירות ולעיתים כלולות בנתיבי הטיסות נחיתות ביניים והחלפת מטוסים דבר © יתכנו מקרים חריגים בהם עקב הרשמת יתר לטיסה ע“י חברות התעופה ייאלץ נוסע בודד או חלק ® המותר לחברות התעופה ואינו בשליטת אופיר טורס במקרה כזה תעשה Æ מהקבוצה לטוס בטיסה שונה משאר חברי הקבוצה בחלק מהטיולים החזרה Æ אופיר טורס ככל יכולתה לצמצם את הפגיעה בנוסע גם במקרים Æ ארצה הינה בשעה מאוחרת שמאפשרת שהות נוספת בחו“ל קיימת אפשרות Æ באותו היום ±∞ ∫ ∞∞ כאלה פינוי החדרים במלון יהיה עד השעה בכפוף ליכולת המלון לאפשר לנוסע שיחפוץ בכך להמשיך ולהחזיק בחדרו הנוסע חייב למלא אחרי דרישות Æ בתמורת תשלום נוסף עד לשעת היציאה נסיעה ממשלתיות ולהמציא מסמכי היציאה והכניסה וכל המסמכים הדרושים אחרים ולהגיע לשדה התעופה בזמן הנקוב ע“י המוביל או אם אין זמן קבוע לכך Æ בעוד מועד המאפשר השלמת סידורי היציאה גם ¨ או כל סוג מזון אחר בטיסות Ø אופיר טורס אינה אחראית לספק מזון כשר ו והדבר הינו ® הנ“ל בגדר בקשה © אם הנוסע ביקש וציין זאת בעת ביצוע ההזמנה Æ באחריות חברת התעופה בלבד ובהתאם לאפשרותה בלבד ∫ בתי מלון תיירות טובה או ראשונה אלא ¨ בתי המלון בטיול המאורגן יהיו בדרגת תיירות במעבורת Æ ים ß בשמורות הטבע הלינה בלודג Æ אם צוין אחרת במסלול הטיול דירוג Æ הלילה בסקנדינביה הלינה בתאים פנימיים עם מיטות עליונות ותחתונות נוסע רשאי לשאת עמו באמצעות המוביל האווירי כבודה במשקל שלא יעלה ק“ג בהתאם לסטנדרטים µ תיק יד שמשקלו לא יעלה על ¨ כמו כן ¨ ק“ג ≤∞ על היה ונוסע יישא כבודה שמשקלה עולה Æ של חברות התעופה וע“פ מידותיה הוא יהיה חייב בתשלום בגין מטען עודף בתעריפים הקבועים של ¨ ק“ג ≤∞ על Æ המובילים

או הספקים המקומיים Ø בתי המלון נקבע על ידי רשויות התיירות המקומיות ו במסגרת הטיולים המאורגנים Æ בהתאם לקריטריונים המקובלים באותו היעד אין התחייבות למלונות במרכזי Æ מציעה אופיר טורס מגוון רחב של בתי מלון Æ הערים אופיר טורס תעשה ככל יכולתה לאכסן את הנוסעים בבתי המלון המופיעים ברשימת בתי המלון שתועבר באמצעות סוכן הנסיעות לפני יציאת הטיול במקרה זה שומרת Æ יתכנו שינוים בשל הזמנת יתר שביצע המלון ¨ אולם ¨ לנוסע אופיר טורס לעצמה את הזכות להסדיר מלון חלופי באזור או לעיתים מחוץ Æ לאזור אחה“צ ופינוי לא יאוחר מהשעה ±∂ ∫ ∞∞ הכניסה לחדרי המלון החל משעה יתכנו מקרים שבהם תאלץ Æ בבוקר וזאת ללא קשר למועדי הטיסות ±∞ ∫ ∞∞ Æ הקבוצה להמתין עד לקבלת החדרים אכסון בבתי המלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות נפרדות Æ לשיקול בית המלון אין אפשרות להתחייב לסוג המיטה נוסע המעוניין בחדר ליחיד חייב Æ חדר ליחיד יתכן ויהיה קטן יותר מחר זוגי אופיר טורס אינה מתחייבת לקבל Æ להזמין מראש בארץ תמורת תשלום נוסף במקרים חריגים אשר Æ או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת אינם בשליטת אופיר טורס בהם ישוכן מטייל שהזמין חדר ליחיד בחדר משותף עם נוסע נוסף או שניים יוחזר לנוסע החלק היחסי של תשלומו עבור תוספת לחדר יחיד באופן יחסי לאותם ימים שבהם לא שהה בחדר ליחיד ולא תתקבל לא יהיה זכאי הנוסע לפיצוי נוסף מאופיר טורס או מי ¨ כמו כן Æ תלונה בנדון Æ מטעמה תוכנס מיטה או מיטות נוספות לחדר ¨ איש או יותר ≥≠ היה ונוסע מזמין חדר ל אין אופיר טורס מתחייבת לספק חדר מיוחד וגדול יותר מחדר זוגי Æ זוגי לא קיים סידור ¨ יתכן ובבתי מלון מסוימים בהם תשוכן הקבוצה Æ במקרה זה תחול על הנוסע תוספת תשלום בהתאם ¨ נוסעים בחדר רגיל ≥ המאפשר להלין Æ למחירי המלון ולסוג החדר שיסופק בארצות הברית וקנדה בתי המלון מספקים חדר עם שתי מיטות בלבד לרוב נפשות המבקשת חדר אחד תתאכסן ≥Ø¥ משפחה בת Æ שתי מיטות זוגיות לפחות אחת מהם תהיה זוגית ולא תוכנס ¨ כאמור ¨ בחדר עם שתי מיטות בתי המלון אינם זהים ברמתם בגודל החדרים או התכולה Æ מיטה נוספת לחדר יתכנו מקרים בהם נוסעים יקבלו חדרים פחות טובים מחדרים Æ המסופקת שיבוץ הנוסעים בחדרים נעשה ע“י הנהלת המלון Æ שקיבלו נוסעים אחרים אין התחייבות לסוג Æ ובאחריותה הבלעדית ואין הדבר בשליטת אופיר טורס בבתי המלון Æ המלונות אינם בהכרח ממוזגים Æ אגף ומיקום בקומה ¨ קומה ¨ החדר הממוזגים אופיר טורס אינה מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה תקינה וכי לא ישנם בתי מלון בהם תיתכן הפסקת פעילות המיזוג Æ יהיו תקלות במיזוג האוויר Æ או חוקי המדינה Ø בשעות מסוימות וזאת בהתאם לנוהלי המלון ו באתרים מסוימים פעילות המיזוג הינה לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם Æ לתקנות האנרגיה בכל מדינה ומדינה כפי שקיים במדינות אגן הים התיכון תקינות והפעלת מערכות שונות ומתקנים במלון ¨ תחזוקה ¨ השיבוץ בחדרים או טיב השירותים Ø או איכות ו Ø זמינות ו ¨ מזגנים וכיו“ב כמו גם ¨ לרבות מעליות והמזון הניתנים במלון וכן קיומם של שיפוצים מכול סוג שהוא הנעשים במלון תחנת רכבת ¨ או בסביבתו הנגרם מרחוב סואן Ø רעש במלון ו ¨ או בחדרים Ø ו כל ≠ או עקב עבודות ברחוב או בסביבה וכל מטרד אחר במלון Ø ושדות תעופה ו או בהשפעת אופיר טורס ולפיכך אינם באחריותה אלא Ø אלה אינם בשליטת ו הנהלת בית המלון המוזמן רשאית לסגור מתקנים או Æ באחריות המלון בלבד Æ להפסיק מתן שירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי כי אין על הנהלת המלון חובת דיווח על עצם קבלת החלטה ¨ מודגש בזאת כאמור ולא תתקבל כל טענה בדיעבד בגין אי יכולת ניצול מתקן או שירות כל אופיר טורס אינה אחראית על תוכן הפרסום המופיע באתר האינטרנט Æ שהוא Æ או חברת תיירות אחרת Ø או סוכן הנסיעות ו Ø של המלון ו ∫ תחבורה בטיולי אופיר טורס המפורסמים בחוברת זו יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תוכנית הטיולים והסיורים השונים הכלולים בתוכנית הטיול בהתאם אין התחייבות שהאוטובוס יהיה צמוד לקבוצה משך Æ לפירוט מסלול כל טיול כל שעות היממה ובכל מקרה שעות עבודת הנהג כפופות לחוקי התעבורה נהג האוטובוס אינו מחויב להסיע את הקבוצה Æ בארצות הביקור השונות או לאתרים Ø למקומות בילוי ו ¨ או בימים או בערבים החופשיים Ø בשעות הפנאי ו סיורי בחירה ואלו שהוצעו במסלול Ø לבצע טיולי ¨ שאינם כלולים בתוכנית הטיול על Æ נהג האוטובוס זכאי לתשלום עבור שירותים נוספים אלו Æ כאפשרות בלבד

www.ophirtours.co.il

118

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online