אופיר טורס - טיולים מאורגנים 2019

≤∞±π תנאי התקשרות ומידע כללי טיולים מאורגנים

מדריך הטיול שיקול בלעדי לאסור השתתפותו של Ø באתרים אלו יהיה למלווה נוסע בעל מוגבלות גופניות שהשתתפותו תהווה סכנה מהותית ומוחשית Æ לבריותו ∫ אשרות ודרכונים אופיר טורס אינה אחראית לנזקי הנוסע שיגרמו עקב אי טיפול באשרות מתאימות טרם יציאתו מהארץ או בחו“ל או ביציאתו בדרכון מוגבל או אי התרת כניסתו לארץ זו או אחרת מכל סיבה שהיא לרבות סירוב להנפיק אשרה באחריות Æ בשל היות הנוסע אורח של מדינה עוינת האמורה להנפיק אשרה או כל Ø או ויזה לחו“ל ו Ø סוכן הנסיעות לוודא כי אכן ברשות הנוסע דרכון בתוקף ו Æ מסמך דרוש אחר מסמכים ותשלום האגרות על אחריות הנוסע בלבד ועליו לקבל ¨ הוצאת הויזה Æ מידע וטיפול בנושא זה אצל סוכן הנסיעות או נזק Ø כל הוצאה ו Æ הנפקת האשרות ובדיקתם הינה באחריות הנוסע בלבד או אשרות כניסה שאינן תקינות שמונעות Ø הנגרמים בגין דרכון שאינו בתוקף ו תוקף דרכון של נוסע Æ מנוסע כניסה למדינה כלשהי תחול על הנוסע בלבד Æ חודשים עד יום החזרה ארצה ∂ המשתתף בטיול חייב להיות מינימום ∫ נזקים וביטוח ¨ מחלות ¨ אופיר טורס אינה אחראית לנזקי נוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות ¨ שוד ¨ אלימות ¨ לרבות נזקים מחמת תאונה ¨ נזק למטען או נשק ישיר או עקיף הוצאות ¨ אשפוז ¨ דרכון ¨ כרטיסי טיסה ¨ אובדן של מטען או מסמכים ¨ גניבה Æ רפואיות או כל נזק אחר מובהר ומודגש בזאת כי לא יינתנו החזרים כלשהם בגין הפסקת הטיול עקב אופיר טורס ממליצה לנוסע לבטח את Æ פציעה או כל סיבה אחרת ¨ מחלה בביטוח אישי מקיף ונרחב המכסה את Æ עצמו על חשבונו מרגע ביצוע ההזמנה ביטוח מטען ¨ האירועים והנזקים המתוארים לעיל והכולל בין היתר ביטוח רפואי Æ וביטוח דמי ביטול אופיר טורס מודיעה בזאת במפורש כי היא פועלת לארגן שירותי תיירות כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין נותני השירותים המבצעים אותם ובכלל זאת לפיכך אופיר טורס Æ בתי המלון וכיו“ב ¨ חברות האוטובוסים ¨ חברות התעופה אינה אחראית במישרין ובעקיפין בכל צורה שהיא לכל נזק אשר עלול להיגרם או Ø ע“י נותני השירותים הנ“ל וכל מי הפועל מטעמם לרבות בשל מעשים ו Æ מחדלים של אותם נותני השירותים אין האמור בתנאים לעיל כדי לפגוע בזכותו של הנוסע לתבוע ישירות את כלל Æ או חלק מהם Ø נותני השירותים ו ∫ חילוקי דעות מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של הנוסע אצל משרד לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט ¨ נסיעות כלשהו ברחבי הארץ בכל מקרה שתוגש תביעה נגד אופיר Æ שבאזור שיפוטם מצוי משרד הנסיעות טורס כאשר תהא סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לבתי המשפט בעיר או כל Ø או כל סכסוך ו Ø הדין אשר יחול על כל מחלוקת ו Æ תל אביב יפו בלבד או Ø או בנוגע לטיול המאורגן ו Ø או כל דרישה מכל סוג שהוא בקשר ו Ø תביעה ו Æ≤∞±π ח Æ ל Æ ט Æ לתנאים אלו יהיה הדין הישראלי בלבד

Æ שעות מידי לילה π הנהג חלה חובת מנוחה של אופיר טורס אינה Æ מיזוג אוויר באוטובוס הינו על פי הנוהג הקיים בארצות היעד מתחייבת שהמיזוג יפעל בצורה מושלמת בתנאי מזג אוויר חריגים ואינה יכולה להיות אחראית לתקלות העלולות להיגרם במערכת מיזוג האוויר או בתקינות במקרה של תקלה מסוג זה תפעל אופיר טורס ככל שניתן בהקדם Æ האוטובוס תפעול האוטובוס הינו בכפוף לחוקי מדינת היעד ולעיתים על פיהם Æ האפשרי Æ אסורה ¨ הפעלת המזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה ∫ כלכלה ¨ רמתן שונה ממקום למקום וגם כך סוג האוכל ¨ תפריט הארוחות נקבע מראש הזמנת משקאות או מנות נוספות כרוכה Æ טעמו וגיוונו ¨ אופן הגשתו ¨ כמותו ארוחות בוקר וכן ארוחות ערב בבתי המלון וכן במסעדות Æ בתשלום נוסף Æ מוגשות לעיתים באולם מיוחד המשמש קבוצות בטיולים מאורגנים בלבד Æ יתכן וארוחות הבוקר יוגשו ארוזות ויינתנו על ידי מדריך הקבוצה אין התחייבות Æ ארוחות הבוקר הינן ארוחות קונטיננטאליות או בסגנון מזנון Æ ירקות ופירות ¨ לפריטים חמים Æ ארוחות עיקריות יסופקו בטיול שבהם צוין כי המחיר כולל ארוחות עיקריות Æ מספר הארוחות העיקריות שיסופקו יהיה בהתאם למפורט בתוכנית הטיול Æ® ערב או צהריים © ארוחת בוקר ועוד ארוחה עיקרית ∫ חצי פנסיון ∫ ארוחות צמחוניות הנוסעים המעוניינים בארוחות צמחוניות חייבים להזמין מראש בארץ עם אופיר ¨ אולם ¨ הזמנת ארוחות אלו אינה כרוכה בתשלום נוסף Æ הזמנת הטיול טורס אינה מתחיבת כי יהיה באפשרותה לספק במהלך הטיול או בחלק ממנו נוסע המזמין אוכל צמחוני חייב לקחת בחשבון כי ארוחה Æ ארוחות אלו כמבוקש לעיתים תוספת זו כרוכה בהסדר בתשלום ¨ צמחונית אינה כוללת בהכרח דגים Æ נוסף ישירות לבית המלון ולמסעדה וכי אין אפשרות לגוון את הארוחות ∫ ארוחות מיוחדות בטיולים המפורסמים בחוברת זו אין אפשרות להזמין ארוחות כשרות מלבד אופיר טורס אינה מתחייבת Æ בטיסות מסוימות וזאת באחריות חברת התעופה לספק ארוחות טבעוניות או כל סוג של ארוחות דיאטטיות גם כאשר הנוסע Æ מבקש להזמין ארוחות מסוג זה ∫ עישון ¨ אופיר טורס מבקשת להבהיר כי חל איסור מוחלט על עישון במהלך הטיסות Æ ובמלונות בהם תשכון הקבוצה ¨ בזמן הנסיעה באוטובוס כתוצאה מסירוב של מי ¨ אופיר טורס לא תהיה אחראית לנזק שיגרם לנוסע Æ או נהג האוטובוס להימנע מעישון Ø ממשתתפי הטיול ו ∫ תופעות טבע ומזג האוויר ¨ שלג ¨ ערפל © אופיר טורס אינה אחראית על תופעות שונות של מזג האוויר שאינן ® הפסקת חשמל © או נסיבות אחרות כל שהם Ø ו ® שיטפונות וכדומה או Ø בשליטתם העלולות לגרום לשינוי או ביטול כל שהוא של ביקור באתר ו שינוי במסלול הטיול המתוכנן אשר יעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של Æ אופיר טורס ∫ ביטחון אישי Æ באתרים מסוימים קיימים קטעי הליכה מסוכנים האסורים למעבר אדם מדריך הטיול והנחיות של Ø נוסע אשר עובר בקטעים אלו על אזהרות מלווה Æ המקום עושה זאת באחריותו הבלעדית

אינו מהווה אישור הזמנה ¨ גם אם הינו חתום ¨ ספח זה ™

חטיבה סיטונאית ≠ הזמנה באופיר טורס ß מס

שם הנוסע

הנוסעים ß מס

תאריך יציאה

קוד הטיול

יעד

מ מאשר כי קראתי את מסלול הטיול ואת תנאי ההתקשרות “ אני הח

חתימת הלקוח

תאריך

www.ophirtours.co.il

119

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online