אור ראשון - מידעון -דצמבר - פברואר 2017

מידעשימושי

שירותי מיוחדי לרשותכ אוזניותשמע אות נית לקבל בהשאלה ללאתשלו באכסדרת אוזניותשמע: משטחי מיוחדי לנכי ע דרכי נגישות. 4 ההיכל ע"י סדרני ההיכל. באול קיימי www.heichal-rishon.co.il אתר היכל התרבות נית להתעדכ לגבי לוח המופעי וההצגות וכ לרכוש ולהזמי כרטיסי למופעי הבחירה על חשבו המנוי. irisd@htrl.co.il מחלקתשיווק ומכירות וועדי עובדי נית לרכוש במחלקת המכירות לקבוצות מאורגנות כרטיסי 03-9484813 , איריס דורו - מנהלת שיווק מכירות ומנויי 03-9488660 , עליזה קוזו - מחלקת המנויי 03-9484830 , שרה יעקובי - ע. מנהלת מכירות, ועדי ושיווק תשלח לביתכ כל רבעו במהל השבועיי הראשוני של אור ראשו חוברת חודש אוגוסט, נובמבר, פברואר ויולי. להזמנת מופעי הבחירה יש להתקשר למחלקת המנויי , חלק ממופעי הבחירה הנחה לרוב המופעי וההצגות. 30% - המנוי זכאי לכ הינ בתוספת כספית. * ט.ל.ח הזכות לשינויי שמורה 31.8.2017 תוק המנוי הינו עד תארי

שמרו על קשר מחלקת מנויי עומדת לרשותכ

09:00-13:00 , יו ו' בי השעות 09:00-20:00 בימי א'-ה' בי השעות הקופה פתוחה עד תחילת מופע הערב ובמוצ"ש לאחר צאת השבת. manuim@htrl.co.il | 03-9505152 : , פקס 03-9488666 : טלפו רב קווי

משיכת כרטיסי הינ מתבקש להביא את כרטיס המנוי לכל ביקור בהיכל. בהצגת הסדרה של יש להיכנס ע הכרטיס. בא עשית שינוי בתארי או במקו הישיבה יש להעביר את כרטיס המנוי בעמדת הכרטוס ולהיכנס לאול ע כרטיס הנייר.

המנוי: כה כה 00000 : מס׳ לקוח 00 : שורה

00 : כסא 0 : כניסה

הקדימו להגיע למופעי , מאחרי לא יוכלו להגיע למקומותיה ויופנו ליציע. במקרה של אובד כרטיס מנוי, הדפסת כרטיס חלופי כרוכה בתשלו .

חדשבהיכל! כחלק משיפור השירות, נית מעתה ליצור קשר ג במייל לנציגות המוקד ע"פ הטבלה המפורטת:

מידע שימושי

9 וסדרה 6 סדרה

עדנה רוזנטל

17 וסדרה 2 סדרה

אורלי מדר

manui06@htrl.co.il

manui01@htrl.co.il

manui07@htrl.co.il וסדרת יידישפיל

12 סדרה

שרה שמש

וסדרת גיל שוחט 8 סדרה

ספיר דנציגר

manui02@htrl.co.il

15 וסדרה 14 סדרה

מירי לבב

וסדרת טרו בכורה 7 סדרה

לימור הווארד

manui09@htrl.co.il

manui03@htrl.co.il

13 וסדרה 10 סדרה

פאני כנפו

וסדרת מנוי ילדי 4 סדרה

חגית בוזגלו

manui10@htrl.co.il

manui04@htrl.co.il

3 וסדרה 1 סדרה

גילי הלר

16 וסדרה 11 סדרה

רינה טינובי

manui11@htrl.co.il

manui05@htrl.co.il

Ĥĥģč ęėĚĞ ĦđĕĐĘ ēĚĥĜ

”Š—~–˜‡Žƒ–‡‚‚–…‚ —’ƒŽƒ†–ƒ’ ˜ƒ–˜Š

2

Made with