כולנו במסיכה

אפרת, גוש עציון קֱרית ארבע-חברון

תערוכת פנים במסיכה מבית פרסומידִע יכ ב ה מס

פרסו ידִע M פרסום. שיווקֱ. מיתוג. דִיגיטלֹ. אסטרטגיה ויעוץ עסקֱי

p-meida@zahav.net.il

02-5808885

כלֹ כך הרבה תשובות אני שומע... זה לֹא נעים, זה לֹא נוח. זה לֹא כיף, זה מעצבן. זה מציקֱ. מתמלֹא לֹי אדִים במשקֱפיים. ועדִ כהנה וכהנה...

הכלֹ נכון! אבלֹ אין ברירה!! שומרים עלֹ הבריאות! שומרים עלֹ החיים! כולֹנו חובשים מסיכה בהיותנו בחוץ או במקֱומות ציבוריים המסיכה עלֹ הפה ועלֹ האף. פרסומידִע - ערוץ התקֱשורת המובילֹ באזור יצא במיזם חברתי-קֱהילֹתי לֹעידִודִ חבישת מסיכה גדִולֹים, קֱטנים, מבוגרים או ילֹדִים אנשים ונשים, סבתות וסבים כולֹם מצטלֹמים עם מסיכה ונכנסים לֹתערוכה הדִיגטלֹית שלֹ פרסומידִע ’פנים במסיכה’

ניתן לֹשלֹוח אלֹינו במיילֹ או בווטסאפ 02-5808885 p-meida@zhhav.net.il

טלֹ אופיר ולֹיה שפיים גם אצלֹנו בנווה דִניאלֹ שמים מסיכה

אילֹנה ג’קֱסון אלֹעזר, בעבודִת הקֱודִש כאחות

יהונתן אוריאלֹ לֹר מקֱפידִים עלֹ מסיכה בקֱרית ארבע

הלֹלֹ שפרבר אפרת

רבקֱה גרינבלֹום נווה דִניאלֹ

כרמלֹ דִנציגר כפר עציון

אביטלֹ רובין קֱרית ארבע

מכירים את הפרצוף מאחורי המסכה?

לֹחץ לֹשלֹיחה במיילֹ או בווטסאפ מה איתך? ? שולֹחים כולֹם

?

רוצים לֹהצטרף? עודִ לֹא מאוחר! << הצטלֹמו ולֹחצו לֹמשלֹוח ?

Made with FlippingBook - Online magazine maker