פרסומידע - גיליון 1010

פרסו ידִע 25.12.2020 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ ויגש י’ טבת תשפ”א | |

גלֹיון

1010

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook Annual report