פרסומידע - גיליון 1018

פרסו ידִע 19.2.2021 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ תרומה ז’ אדִר תשפ”א | |

גלֹיון

1018

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online