פרסומידע - גיליון 1025

יום העצמאות ה- 73

פרסו ידִע 16.4.2021 בס”דִ, יום שישי, ער”ש פר’ תזריע-מצורע דִ’ אייר תשפ”א | |

גלֹיון

1025

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

בהצגת מודִעה זו חלֹווה

אורגנית מתנה!

מבצעים מטורפים בסניף אלֹון שבות!

התמונות לֹהמחשה בלֹבדִ! | . ט.לֹ.ח | עדִ גמר המלֹאי | ממוצרים שלֹא במבצע ₪ 75 בקֱניה מעלֹ | קֱ״ג לֹלֹקֱוח משני המבצעים יחדִ 2 עדִ | 1/5 ועדִ 18/4 מבצע קֱשיו וקֱמח שקֱדִים בתוקֱף: מתאריך התמונות לֹהמחשה בלֹבדִ! | . ט.לֹ.ח | עדִ גמר המלֹאי | ממוצרים שלֹא במבצע ₪ 150 בקֱניה מעלֹ | קֱ״ג שקֱדִים לֹלֹקֱוח 1 ובנוסף עדִ יח׳ 1 עדִ | 1/5 ועדִ 18/4 קֱדִים בתוקֱף: מתאריך מייפלֹ, מבצע מייפלֹ וש

6 שלֹוחה )לֹידִ הפיצה(, טלֹ. 03-9473333 אזור תעשיה ישן, אלֹון שבות )שאר הימים סגורים( 8:30-14:30 , ימי שישי 13:00-19:00 שעות פתיחה: ימי שלֹישי

| 2

| 16.4.2021 | דִ’ אייר תשפ”א

ידִע

פרסו

3

|

דִ’ אייר תשפ”א | 16.4.2021 |

ידִע

פרסו

| 4

| 16.4.2021 | דִ’ אייר תשפ”א

ידִע

פרסו

5

|

דִ’ אייר תשפ”א | 16.4.2021 |

ידִע

פרסו

| 6

| 16.4.2021 | דִ’ אייר תשפ”א

ידִע

פרסו

אלֹ תיתן לֹבנקֱים לֹטגן אותך לֹקֱבלֹת משכנתא פנה לֹמומחה חיצוני ושיהיה לֹך חג עצמאות שמח!

משכנתא חסכונית בריבית נמוכה תכנון כלֹכלֹי והתאמה אישית פריסת תשלֹומים עם החזרים נמוכים מומחים לֹמשכנתאות ביו”ש יעוץ ובדִיקֱת חסכון חינם!

הבית דִואגים לֹך לֹבית! וגם לֹמשכנתא!

7

|

דִ’ אייר תשפ”א | 16.4.2021 |

ידִע

פרסו

31/3/21- 20/4/20

| 8

| 16.4.2021 | דִ’ אייר תשפ”א

ידִע

פרסו

9

|

דִ’ אייר תשפ”א | 16.4.2021 |

ידִע

פרסו

| 10

| 16.4.2021 | דִ’ אייר תשפ”א

ידִע

פרסו

11

|

דִ’ אייר תשפ”א | 16.4.2021 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

לֹמכירה באפרת בדִקֱלֹ חדִ' מחסן, מרפסת, 3 גינה, מיידִי + מזגנים 054-7545947

דִירות

אבידִות שונות

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ לֹרגלֹ מעבר, מכירת רהיטים: ארונות, מקֱרר מיטה זוגית, שמורים! 053-8225958

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

054-4882194

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

לֹלֹא תשלֹום!

ברימון קֱומות 2 ,’ חדִ 5 ’ קֱוטג עלֹיית גג, גינה יפה + לֹמכירה בדִקֱלֹ מ”ר 200 , חצי מדִו חדִרים, גינה ענקֱית! 7 בדִקֱלֹ מעלֹ המרכז המסחרי, מ”ר 120 ,’ חדִ 4

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי לֹמכירה באפרת, במרכז חדִ' מרווחת 4 , הדִקֱלֹ אופציה + מ"ר 130 050-6737738 לֹהרחבה מחפשים באלֹון שבות חדִ' לֹהשכרה 3-4 דִירת מרוהטת )חלֹקֱית( לֹלֹא 054-2250458 מדִרגות

5808885 : טלֹ

לֹמכירה בקֱרית ארבע חדִ' במרכז 4 דִירת משופצת, קֱומה נוחה 054-4709210

גמ"ח עריסות "ידִ לֹתינוקֱ" ע"ש יששכר דִב יוהנס זצ"לֹ

רקֱ באנגלֹו סכסון - עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמכירה באפרת מולֹ נוף לֹלֹא סוף!

050-5708566 9963024 בקֱרית ארבע השאלֹת עריסות לֹתינוקֱ חודִשים 6-0 מגילֹ לֹלֹא עלֹות!

חדִרים 6.5 מ”ר 167

בלֹעדִי!

מפלֹס אחדִ משופצת!! מרפסת גדִולֹה נוף פתוח!

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

תיכון תורני אור תורה דִרך אבות מרחב חינוך ודִעת מחפש

קֱו”ח לֹדִוא”לֹ: eilon@ots.org.il משרה משמרת ערב 50% | לֹישיבת נווה שמואלֹ באפרת דִרוש/ה עובדִ/ת מטבח

רכז חינוך חברתי מורים לֹלֹשון והבעה מורים לֹאנגלֹית מורה לֹמדִעי המחשב

קֱו”ח לֹמיילֹ: mazkirut@derech-avot.org.il

052-4316263 : לֹפרטים, טלֹ

| 12

| 16.4.2021 | דִ’ אייר תשפ”א

ידִע

פרסו

כנסו לֹאתר הכלֹ במקֱום אחדִ

אמבטיקֱה שופ עיצובים בחלֹלֹ הרחצה

כיורים וברזים

מראות ומדִפים

מקֱלֹחונים ואביזרים

ארונות אמבטיה

073-3746666 טלֹ: , פתח תקֱ וה 15 אולֹם תצוגה: רח' בזלֹ ו

13

|

דִ’ אייר תשפ”א | 16.4.2021 |

ידִע

פרסו

| 14

| 16.4.2021 | דִ’ אייר תשפ”א

ידִע

פרסו

15

|

דִ’ אייר תשפ”א | 16.4.2021 |

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook Publishing Software