פרסומידע - גיליון 1035

פרסו ידִע 2.7.2021 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ פנחס כב’ תמוז תשפ”א | |

גלֹיון

1035 קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

לֹבתי ספר באפרת לֹשנה”לֹ תשפ”ב דִרושים/ות

סייעים/ות אישיים/יות 6-8 דִירוג מינהלֹי, מתח דִרגות

6-8 דִירוג מינהלֹי, מתח דִרגות סייעים/ות רפואיים/ות

היקֱפי משרה בהתאם לֹאישורי משרדִ החינוך

לֹגני הילֹדִים באפרת לֹשנה”לֹ תשפ”ב

4-7 דִירוג מינהלֹי, מתח דִרגות סייעים/ות לֹגננות

6-8 דִירוג מינהלֹי, מתח דִרגות סייעים/ות רפואיים/ות

6-8 דִירוג מינהלֹי, מתח דִרגות סייעים/ות אישיים/יות

היקֱפי משרה בהתאם לֹאישורי משרדִ החינוך

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

| 2.7.2021 | כב’ תמוז תשפ”א | 2

ידִע

פרסו

| כב’ תמוז תשפ”א | 2.7.2021 | 3

ידִע

פרסו

לֹתיכון דִרך אבות אפרת דִרושים/ות סייעים/ות

בעלֹי מוטיבציה גבוהה וגישה נכונה עדִיפות לֹבעלֹי רקֱע ונסיון בתחום 1/9/2021 : התחלֹת עבודִה תהילֹה 050-9158000 לֹפרטים: לֹכיתות החינוך המיוחדִ

מכרז 15/21 ’ מס לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרוש/ה עו”ס קֱהילֹתי/ת

75% : היקֱף משרה דִירוג: עו”ס י’-ח’

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות, פרטים באתר: www.efrat.muni.il

כרמיאלֹ שירותי אינסטלֹציה ושיפוצים תיקֱון ניאגרות סמויות וגלֹויות

ג’בריט

שיפוץ ושיקֱום מיכלֹי הדִחה מכלֹ החברות. <

זמין ומידִי(. מלֹאי חלֹקֱים לֹניאגרות < סמויות )במלֹאי שירותי אינסטלֹציה מכלֹ הסוגים < תקֱון פיצוצי צנרת מכלֹ הסוגים < פתיחת סתימות במכונה חשמלֹית )סמארט-כבלֹ( < צילֹום ביוב במצלֹמה לֹאיתור התקֱלֹות. < קֱווי (33953 עבודִות שיפוצים ברמה גבוהה )קֱבלֹן רשום < אחריות מלֹאה עלֹ כלֹ סוגי העבודִות בהנהלֹת כרמיאלֹ | כולֹלֹ המלֹצות ולֹקֱוחות מרוצים בשפע צלֹם! ושמור לֹשעת הצורך

חרסה

פלֹסאון

סניט

גרואה

ויסה

carmielso@er11@gmail.com

02-6761265 / 0505617779

בבקֱשה לֹא בשבת - אפשרי במוצ”ש

ניתן לֹתאם תיקֱונים בשעות אחה”צ

| 2.7.2021 | כב’ תמוז תשפ”א | 4

ידִע

פרסו

| כב’ תמוז תשפ”א | 2.7.2021 | 5

ידִע

פרסו

| 2.7.2021 | כב’ תמוז תשפ”א | 6

ידִע

פרסו

| כב’ תמוז תשפ”א | 2.7.2021 | 7

ידִע

פרסו

| 2.7.2021 | כב’ תמוז תשפ”א | 8

ידִע

פרסו

| כב’ תמוז תשפ”א | 2.7.2021 | 9

ידִע

פרסו

| 2.7.2021 | כב’ תמוז תשפ”א | 10

ידִע

פרסו

| כב’ תמוז תשפ”א | 2.7.2021 | 11

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

ברשותי בית פרטי בקֱרית אתא מרתף עלֹ עמודִים + מ”ר( 40+ מ”ר 120) כיווני אוויר 4 ,’ חדִ 5 עלֹ חצי דִונם, זכות קֱומות, לֹלֹא 6 לֹבניית שכנים, בצפון מזרח קֱ. אתא, ממוקֱם בקֱירבת מרכז שביט, דִ’ נסיעה לֹים 10 ברצוני לֹהחלֹיף את ביתי עם בית בגוש לֹצמיתות בית לֹהחלֹפת מגורים

דִירות

שונות

054-4882194

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ תמר ותפוח משלֹוחים שלֹ מגשי פירות 054-7775966 tamar-vetapuach.com מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

בתים באפרת ובגוש עציון בכלֹ המידִות S-M-L-XL-XXL מכירה, קֱניה או השכרה

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי לֹמכירה באפרת, בזית חדִ', ייחודִית 5 דִירת גן במיקֱומה, נוף מדִהים! 053-4366243 לֹמכירה באפרת, במיקֱום חדִ' 4.5 מרכזי דִירת קֱ"ב, מרווחת ומושקֱעת 050-8946186

050-4477122 דִירת מרתף גדִולֹה מ”ר, 100- ומרווחת כ מרוהטת, גינה גדִולֹה נוף מרהיב! לֹהשכרה באפרת בשכונת הרימון

054-9577107

דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

רקֱ באנגלֹו סכסון - עסקֱת נדִלֹ"ן דִו משפחתי במיקֱום מרכזי באפרת!

חדִרים 9 מ”ר 400- כ גינה ירוקֱה

מיזוג חניה נגישות מלֹאה

גמ"ח עריסות "ידִ לֹתינוקֱ" ע"ש יששכר דִב יוהנס זצ"לֹ

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 02-9931606 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

ניתן לֹהתקֱשר בכלֹ שעות היום 050-5708566 9963024 בקֱרית ארבע השאלֹת עריסות לֹתינוקֱ חודִשים 6-0 מגילֹ לֹלֹא עלֹות!

| 2.7.2021 | כב’ תמוז תשפ”א | 12

ידִע

פרסו

דִרושים/ות לֹשנה”לֹ תשפ”ב

חינוך מיוחדִ רכז/ת

סייעים / סייעות

מכרז 14/21 ’ מס לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרוש/ה אב בית לֹבי ס חט צ ואו ע בנות ” ” ”

100% : היקֱף משרה 6-8 דִירוג: מנהלֹי

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות, פרטים באתר: www.efrat.muni.il

תיקֱון וניקֱוי תותבות ופלֹיפר חדִש בביתר

לֹתיכון דִרך אבות אפרת דִרושה מזכירה

ידִע מקֱיף ביישומי מחשב ו- שלֹיטה office | יכולֹת לֹמידִה מהירה באינטרנט וב- Excel | יחסי אנוש טובים עבודִת צוות שירותיות | | משרה 80% התחלֹה מיידִית |

תיקֱון

ניקֱוי

ריפודִ

שנות ניסיון אפשרות לֹשירות עדִ בית הלֹקֱוח 25

050-8451837 : משה

קֱו”ח לֹמיילֹ: liba@derech-avot.org.il

| כב’ תמוז תשפ”א | 2.7.2021 | 13

ידִע

פרסו

| 2.7.2021 | כב’ תמוז תשפ”א | 14

ידִע

פרסו

רוצה לֹקֱנות דִירה ולֹא יודִע איך לֹהתחילֹ?! פנה לֹמומחים שלֹ הבית וקֱבלֹ משכנתא

משכנתא חסכונית בריבית נמוכה תכנון כלֹכלֹי והתאמה אישית פריסת תשלֹומים עם החזרים נמוכים מומחים לֹמשכנתאות ביו”ש

יעוץ ובדִיקֱת חסכון חינם!

הבית דִואגים לֹך לֹבית! וגם לֹמשכנתא!

| כב’ תמוז תשפ”א | 2.7.2021 | 15

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker