פרסומידע - גיליון 1036

פרסו ידִע 9.7.2021 בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ מטות-מסעי כט’ תמוז תשפ”א | |

גלֹיון

1036 קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

| 9.7.2021 | כט’ תמוז תשפ”א | 2

ידִע

פרסו

| כט’ תמוז תשפ”א | 9.7.2021 | 3

ידִע

פרסו

דִרושים/ות לֹשנה”לֹ תשפ”ב

לֹתיכון דִרך אבות אפרת דִרושים/ות סייעים/ות

סייעים / סייעות

בעלֹי מוטיבציה גבוהה וגישה נכונה עדִיפות לֹבעלֹי רקֱע ונסיון בתחום 1/9/2021 : התחלֹת עבודִה תהילֹה 050-9158000 לֹפרטים: לֹכיתות החינוך המיוחדִ

משרה )לֹמ”מ( 100% - 50%

pnim@tekoa.co.il לֹמיילֹ: 1/7/2021 ניתן לֹשלֹוח קֱו”ח עדִ לֹתאריך

| 9.7.2021 | כט’ תמוז תשפ”א | 4

ידִע

פרסו

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרושה מדִריכה במעגלֹ בנות

תקֱופת העסקֱה: 30/7/22 - 1/9/21 דִירוג: חינוך, נוער חברה וקֱהילֹה )דִרגה בהתאם לֹהשכלֹה( 33% : היקֱף משרה .

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות, פרטים באתר: www.efrat.muni.il

רוצים שיהיה נקֱי? התקֱשרו לֹנוצץ!

working till completion

כרמיאלֹ שירותי אינסטלֹציה ושיפוצים תיקֱון ניאגרות סמויות וגלֹויות

ג’בריט

שיפוץ ושיקֱום מיכלֹי הדִחה מכלֹ החברות. <

זמין ומידִי(. מלֹאי חלֹקֱים לֹניאגרות < סמויות )במלֹאי שירותי אינסטלֹציה מכלֹ הסוגים < תקֱון פיצוצי צנרת מכלֹ הסוגים < פתיחת סתימות במכונה חשמלֹית )סמארט-כבלֹ( < צילֹום ביוב במצלֹמה לֹאיתור התקֱלֹות. < קֱווי (33953 עבודִות שיפוצים ברמה גבוהה )קֱבלֹן רשום < אחריות מלֹאה עלֹ כלֹ סוגי העבודִות בהנהלֹת כרמיאלֹ | כולֹלֹ המלֹצות ולֹקֱוחות מרוצים בשפע צלֹם! ושמור לֹשעת הצורך

חרסה

פלֹסאון

סניט

גרואה

ויסה

carmielso@er11@gmail.com

02-6761265 / 0505617779

בבקֱשה לֹא בשבת - אפשרי במוצ”ש

ניתן לֹתאם תיקֱונים בשעות אחה”צ

| 9.7.2021 | כט’ תמוז תשפ”א | 6

ידִע

פרסו

| כט’ תמוז תשפ”א | 9.7.2021 | 7

ידִע

פרסו

| 9.7.2021 | כט’ תמוז תשפ”א | 8

ידִע

פרסו

| כט’ תמוז תשפ”א | 9.7.2021 | 9

ידִע

פרסו

| 9.7.2021 | כט’ תמוז תשפ”א | 10

ידִע

פרסו

לֹבתי ספר באפרת לֹשנה”לֹ תשפ”ב דִרושים/ות

סייעים/ות אישיים/יות 6-8 דִירוג מינהלֹי, מתח דִרגות

6-8 דִירוג מינהלֹי, מתח דִרגות סייעים/ות רפואיים/ות

היקֱפי משרה בהתאם לֹאישורי משרדִ החינוך

לֹגני הילֹדִים באפרת לֹשנה”לֹ תשפ”ב

4-7 דִירוג מינהלֹי, מתח דִרגות סייעים/ות לֹגננות

6-8 דִירוג מינהלֹי, מתח דִרגות סייעים/ות רפואיים/ות

6-8 דִירוג מינהלֹי, מתח דִרגות סייעים/ות אישיים/יות

היקֱפי משרה בהתאם לֹאישורי משרדִ החינוך

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

| כט’ תמוז תשפ”א | 9.7.2021 | 11

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

ברשותי בית פרטי בקֱרית אתא מרתף עלֹ עמודִים + מ”ר( 40+ מ”ר 120) כיווני אוויר 4 ,’ חדִ 5 עלֹ חצי דִונם, זכות קֱומות, לֹלֹא 6 לֹבניית שכנים, בצפון מזרח קֱ. אתא, ממוקֱם בקֱירבת מרכז שביט, דִ’ נסיעה לֹים 10 ברצוני לֹהחלֹיף את ביתי עם בית בגוש לֹצמיתות בית לֹהחלֹפת מגורים לֹמכירה באפרת, במיקֱום חדִ' 4.5 מרכזי דִירת קֱ"ב, מרווחת ומושקֱעת 050-8946186 לֹמכירה באפרת, בזית חדִ', ייחודִית 5 דִירת גן במיקֱומה, נוף מדִהים! 053-4366243 לֹהשכרה באפרת חדִ' 2.5 בשכ' הגפן דִירת גינה ומחסן + כ"פ 052-8348061 דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

דִירות

שונות

054-4882194

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ תמר ותפוח משלֹוחים שלֹ מגשי פירות 054-7775966 tamar-vetapuach.com מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

בתים באפרת ובגוש עציון בכלֹ המידִות S-M-L-XL-XXL מכירה, קֱניה או השכרה

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי

לֹהשכרה באלֹון שבות

050-4477122 דִירת מרתף גדִולֹה מ”ר, 100- ומרווחת כ מרוהטת, גינה גדִולֹה נוף מרהיב! לֹהשכרה באפרת בשכונת הרימון

052-5652277 לֹלֹא תיווך, לֹפרטים: מיכאלֹ בשכונה הוותיקֱה, חדִ’, מקֱסימה 5.5 דִירת מ”ר, 140 , ומטופחת קֱומת כניסה, כ. פרטית סלֹון ומטבח מרווחים, גינה, מיקֱום מעולֹה, צמודִה לֹביהכ”נ והגנים לֹהשכרה בקֱרית ארבע חדִ' משופצת 4 דִירת דִו"ש ובוילֹר, יונקֱרס לֹחימום מים ולֹהסקֱה, מזגן בסלֹון, פלֹדִלֹת, סורגים, קֱומה ראשונה 27 מדִרגות(, בנין 10) לֹחודִש 2,700 רקֱ & 050-6738653 שושנה

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

אלֹ תתן לֹגשם לֹהכנס יש פתרון

קֱבלֹן שיפוצים מומחה בבעיות רטיבות ואיטום ישראלֹ בן-אהרון

052-6071970 israel_b_a@walla.co.il

054-9577107

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרוש/ה מדִריך/ת נוער לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות, פרטים באתר: www.efrat.muni.il תקֱופת העסקֱה: 31/8/22 - 1/9/21 דִירוג: חינוך, נוער חברה וקֱהילֹה )דִרגה בהתאם לֹהשכלֹה( 65% : היקֱף משרה .

| 9.7.2021 | כט’ תמוז תשפ”א | 12

ידִע

פרסו

מ”מ רכזת משאבי אנוש לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרוש/ה תקֱופת העסקֱה: 30/9/21 - 1/7/21 תיתכן הארכה. מתח דִרגות: מנהלֹי

37-39 / מח”ר 7-9 100% : היקֱף משרה .

לֹתקֱופה קֱצובה

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות, פרטים באתר: www.efrat.muni.il

לֹתיכון דִרך אבות אפרת דִרושה מזכירה

ידִע מקֱיף ביישומי מחשב ו- שלֹיטה office | יכולֹת לֹמידִה מהירה באינטרנט וב- Excel | יחסי אנוש טובים עבודִת צוות שירותיות | | משרה 80% התחלֹה מיידִית |

קֱו”ח לֹמיילֹ: liba@derech-avot.org.il

כנסו לֹאתר הכלֹ במקֱום אחדִ

אמבטיקֱה שופ עיצובים בחלֹלֹ הרחצה

כיורים וברזים

מראות ומדִפים

מקֱלֹחונים ואביזרים

ארונות אמבטיה

073-3746666 טלֹ: , פתח תקֱ וה 15 אולֹם תצוגה: רח' בזלֹ ו

| כט’ תמוז תשפ”א | 9.7.2021 | 13

ידִע

פרסו

| 9.7.2021 | כט’ תמוז תשפ”א | 14

ידִע

פרסו

16:00-10:00 ’ יום ו 19:00-10:00 ’ ימים א’ -ה |

| כט’ תמוז תשפ”א | 9.7.2021 | 15

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook flipbook maker