פרסומידע - גיליון 1085

לֹוח פרסו ידִע

קֱירוב לֹבבות - ייעוץ זוגי

לֹהשכרה / לֹמכירה חדִרים 3 , באפרת, בדִקֱלֹ גדִולֹים, לֹלֹא מדִרגות 54-5581584 ! מיידִי לֹמכירה בכרמי צור חדִ' 5.5 בית פרטי מ"ר, במצב מעולֹה 133 מגרש פינתי, גינה היקֱפית גדִולֹה אופציה לֹהרחבה לֹפרטים: 054-5996053

דִירות

שונות

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ קֱבלֹ את הגלֹיון השבועי שלֹ פרסומידִע במהדִורה הדִיגטלֹית לֹפני כולֹם הירשם לֹניוזלֹטר

אשמח לֹעזור לֹזוג שחווה קֱשיים בזוגיות כדִי לֹמצוא את האושר והשלֹווה שהייתה לֹהם פעם מפגשים( 10-12) טיפולֹ בטווח קֱצר מפגשים פנים אלֹ פנים או דִרך זום 054-6034471 דִניאלֹ אדִלֹר kiruv.levavot18@gmail.com

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

לֹהשכרה באפרת, רימון חדִ' 3 מדִורגים, דִירת גינה ומרפסת + קֱ"קֱ 050-2585868 055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי

מחירים נוחים

נהג שומר שבת

לֹמכירה

בזית מ”ר, קֱומה שניה 200 דִופלֹקֱס

מיניבוס מפואר מקֱומות 19 ירון 054-4304737 : טלֹ |

& 2,750,000

הסעות לֹנתב”ג ולֹכלֹ חלֹקֱי הארץ

052-4588716 גבי www.angelrealty.co.il מ”ר, אופציה 150 ’ חדִ 5 פנטהאוז לֹהרחבה מיידִית! & 2,870,000 בדִקֱלֹ חדִרים, 4 דִירת & 2,150,000 חדִרים, 5 דִופלֹקֱס גן & 2,875,000 בתמר חדִרים, מושקֱעת 5 דִירת & 2,790,000 & 12,000 ’ חדִ 7 , מ”ר 240 , בדִגן, דִו משפחתי לֹהשכרה

054-4882194

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

אבידִות

לֹמכירה ברימון באפרת חצי מדִו משפחתי חדִרי שינה, 5 מ"ר 230 , קֱומות 2 גינה פסטורלֹית, מעוצב בטוב טעם 4,250,000 מחיר &

נמצא בכפר 7/6- ב עציון עלֹ-ידִ השטיפת בגדִ ציצית רכבים, 9932559 : טלֹ

לֹלֹא תשלֹום!

5808885 : טלֹ

לֹהשכרה באלֹעזר מ"ר 40- דִירת סטודִיו, כ

תושב יקֱר, שים לֹב !

לֹזוג צעיר או יחידִ 052-4658232 : טלֹ

רקֱ באנגלֹו סכסון - עסקֱת נדִלֹ"ן לֹמגורים או לֹהשקֱעה באלֹו”ש החדִשה!

עקֱב יציאה לֹחופשה, משרדִנו יהיה סגור 19/8 , ועדִ יום שישי כב’ אב 11/8 , מיום חמישי ידִ’ אב , משרדִנו יפתח כרגילֹ. 21/8 , ביום ראשון כדִ’ אב

מ”ר עם מחסן 93 קֱומה ראשונה חדִרים 3

19/8/22 , בשבוע הבא, ערש"קֱ פר’ עקֱב, כב’ אב לֹא יצא גלֹיון 'פרסומידִע'

ונוחה מזגן, מרפסת קֱרובה לֹבית כנסת

( יצא אי"ה כרגילֹ 1086) ' הגלֹיון הבא שלֹ 'פרסומידִע .26/8 , ביום שישי ערש"קֱ פר' ראה, כט’ אב

- הגלֹיון האזורי השבועי פרסומידִע

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 077-2309520 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

| 12.8.2022 | טו’ באב תשפ”ב | 12

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs