פרסומידע - גיליון 1099

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

פרסו ידִע בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ וישב כב’ כסלֹו תשפ”ג 16.12.2022 | | גלֹיון חנוכה

גלֹיון

1099 קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

כב’ כסלֹו תשפ”ג | 2

| 1612.2022

ידִע

פרסו

חנוכה שמח!

חזה בקֱר )בריסקֱט( טרי, חלֹקֱ

חזה עוף טרי, מהדִרין

100

70 קֱ”ג ב- 2

קֱ”ג ב- 2

מגוון קֱפואים טבעולֹ גר 657

ברוקֱולֹי/כרובית חסלֹט גר’ 600

מושט קֱפוא

50 ב- 2

24 .90

50 ב- 3 קֱ”ג

רוטב לֹפיצה מגוון טעמים

מרקֱ ירקֱות טבצ’ניקֱ

חלֹב לֹיטר 1 , טרה

33 ב- 3

26 ב- 2

11

ב- 2

חלֹב אלֹפרו לֹיטר 1

יין טברברג Impression

משקֱה אנרגיה גטוריידִ

24 ב- 2

75 ב- 2

25 ב- 3

דִקֱיקֱי שוקֱולֹדִ מנטה גר’ 200

כוסיות שמן זית מוצקֱ/נוזלֹ הנמלֹ

מטבעות שוקֱולֹדִ כרמית

28 ב- 2

39 .90

10 ב- 3

ט.לֹ.ח. | 23.12.2022 המבצעים בתוקֱף עדִ | התמונות לֹהמחשה בלֹבדִ | החנות רשאית לֹהפסיקֱ את המבצעים בכלֹ עת | אין כפלֹ מבצעים

כב’ כסלֹו תשפ”ג | 4

| 1612.2022

ידִע

פרסו

5

| כב’ כסלֹו תשפ”ג

16.12.2022 |

ידִע

פרסו

כב’ כסלֹו תשפ”ג | 6

| 1612.2022

ידִע

פרסו

7

| כב’ כסלֹו תשפ”ג

16.12.2022 |

ידִע

פרסו

כב’ כסלֹו תשפ”ג | 8

| 1612.2022

ידִע

פרסו

9

| כב’ כסלֹו תשפ”ג

16.12.2022 |

ידִע

פרסו

כב’ כסלֹו תשפ”ג | 10

| 1612.2022

ידִע

פרסו

11

| כב’ כסלֹו תשפ”ג

16.12.2022 |

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

לֹמכירה באלֹון שבות דִופלֹקֱס פנטהאוז, בשכ' החדִשה, קֱבוצת אברהם חדִ', עם נוף פתוח! 7 מ"ר, מואר ומרווח, 206 חימום תת רצפתי מרפסות 2 , יח' הורים 2 כיווני אוויר 4 053-2772474 לֹמכירה ולֹהשכרה בקֱרית ארבע, דִירות במגוון גדִלֹים במחירים 053-3342919 בלֹעדִיים

דִירות

שונות

הגלֹיון השבועי פרסומידִע במיילֹ לֹפני כולֹם לֹקֱבלֹת המהדִורה הדִיגטלֹית 054-4709373 שלֹח ווטסאפ הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

לֹמכירה באלֹון שבות הישנה בית ענקֱ צמודִ קֱרקֱע קֱומות 3 , מ”ר 380 יח’ השכרה 2 מוקֱף בעצים וירוקֱ לֹפרטים ותיאום פגישה 054-4882194 דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885

לֹמכירה בזית

& 2,750,000 & 2,990,000

מ”ר, קֱומה שניה 200 דִופלֹקֱס מ’, מיידִי 170 ’ חדִ 5.5 פנטהאוז

& 2,850,000 & 4,800,000

חדִרים, אולֹיב 4 דִירת מ”ר 200 ,’ חדִ 8 ’ קֱוטג

.

בגפן חדִ’ כ. פרטית 5 דִופלֹקֱס גן בדִגן חדִ’ 8 , מ”ר 230 קֱוטג’ אמצעי .

& 2,875,000

& 5,250,000

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

& 2,990,000

חדִ’ 5 דִירת גן

לֹלֹא תשלֹום!

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי

www.angelrealty.co.il

5808885 : טלֹ

052-4588716 גבי

רקֱ באנגלֹו סכסון - עסקֱת נדִלֹ"ן דִו משפחתי מטופח ויפה בנוה דִניאלֹ!

חדִרים 7 מ”ר 200- כ עלֹיית גג גינה מפנקֱת מרפסת נוף חניה

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 077-2309520 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

גמ"ח עריסות "ידִ לֹתינוקֱ" ע"ש ר’ ששכר ב דִ י יוהנס זצ"לֹ

050-5708566 9963024 בקֱ. ארבע השאלֹת עריסות חודִשים 6-0 לֹתינוקֱ מגילֹ לֹלֹא עלֹות!

כב’ כסלֹו תשפ”ג | 12

| 1612.2022

ידִע

פרסו

מדִרסים בהתאמה אישית

בקֱניית מדִרסים קֱבלֹ לֹקֱניה בחנות 350 &

מומחים בפתרון בעיות: | בדִיקֱה והתאמה במקֱום | מדִרסים ביצור CNC כאבי גב בעיות ברכיים דִלֹקֱת בכף הרגלֹ אצבע פטיש הלֹוקֱס ולֹגוס | | | | פריצות דִיסקֱ/ פלֹטפוס/הולֹפוס עמודִ שידִרה לֹחצים בכפות רגלֹיים CKY | | |

2 אפרת סנטר, זית שמן לֹתיאום פגישה וקֱביעת תור

02-509-80-89

מדִרסים בהתאמה אישית

נעלֹי נשים וגברים

ציודִ אורטופדִיה וספורט

13

| כב’ כסלֹו תשפ”ג

16.12.2022 |

ידִע

פרסו

כב’ כסלֹו תשפ”ג | 14

| 1612.2022

ידִע

פרסו

המינהלֹ האזרחי לֹיהודִה ושומרון קֱמ”ט שמירת הטבע והגנים הלֹאומײם

מטיילֹים בחנוכה בשמורות הטבע והגנים

שבוע מורשת באתר הטבילֹה סיור בציר המנזרים, ביקֱור בכנסיית סיינט גו'הן ותצפית לֹנהר מופע מרכזי. 13:00 ובשעה 12:00-10:00 : , כלֹ חצי שעה בשעות 22.12 , ביום חמישי, כח’ כסלֹו

סיורים בסבסטיה , בהרשמה מראש! 13:00 - ו 10:00 : , בשעות 21.12 , ביום רביעי, כז כסלֹו

מרחב בריחה במנזרי במעלֹה אדִומים , בהרשמה מראש! 14:00 - 10:00 ,23.12 , ביום שישי, כט כסלֹו

יום הר גריזים כנס וסיור חגיגי באתר הר גריזים ומגוון הרצאות מומחים עלֹ האתר וסביבתו. , בהרשמה מראש! 15:00-20:00 : )נר שמיני בחנוכה(, בשעות 26.12 ביום שני, ב' טבת

"מאחורי הקֱלֹעים" - סיור בקֱומראן ובשבילֹ המגילֹות , בהרשמה מראש! 21.12 , ביום רביעי, כז’ כסלֹו

טיולֹ בעין פרת .12:00 : , בשעה 25.12 , בייום ראשון, א’ טבת

חנוכה בעיינות צוקֱים .14:00 ,12:00 ,10:00 : , בשעות 19-26.12 , בימים שני עדִ שני, כה’ כסלֹו - ב’ טבת

לֹטיילֹ בתלֹ חברון .14:00–10:00 : , בכלֹ שעה עגולֹה, בשעות 22-23.12 , ימים חמישי ושישי, כח’-כט’ כסלֹו

www.parks.org.il | 3639 | * בן אדִם לֹמקֱום

לֹהרשמה לֹסיורים ולֹמידִע נוסף:

צילֹום: איגור קֱובלֹב

צילֹום: עפר גדִנקֱן

צילֹום: יעלֹ זילֹברשטײן

15

| כב’ כסלֹו תשפ”ג

16.12.2022 |

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online