פרסומידע - גיליון 1101

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

פרסו ידִע

גלֹיון

1101 קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

6.1. 2023 |

בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ ויחי יג’ טבת תשפ”ג |

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

מוכר? קֱונה? שוכר? משכיר?

הכתובת שלֹך לֹנדִלֹ”ן בטוח!

סוכנות הנדִלֹ”ן שנותנת לֹך יותר

יעוץ מקֱצועי נסיון וידִע רב לֹיווי בכלֹ התהלֹיך

יהונתן בלֹוי:

עו”דִ ישי דִהרי:

Y Y יעוץ תיווך שיווקֱ

נדִלֹן

053-3342919

054-6789509

מבצעים לֹוהטים לֹחורף חם

חזה בקֱר )בריסקֱט( טרי, חלֹקֱ

סטייקֱ אנטריקֱוט, טרי לֹלֹא עצם, חלֹקֱ

מבצעי הקֱצביה

מבצעי הקֱצביה

100 קֱ”ג ב- 2

.90 99 לֹקֱ”ג

פילֹה סלֹומון קֱפוא

ברוקֱולֹי סנפרוסט גר’ 500

חטיף פיצה מעדִנות

מבצעי קֱפואים

מבצעי קֱפואים

מבצעי קֱפואים

64 .90 לֹקֱ”ג

15 .90

22 .90

טסטר צ’ויס גר’ 200

שישיה טונה סטארקֱיסט מים /שמן

דִגני בוקֱר פרוטי / קֱוקֱו

חלֹב לֹיטר 1 , טרה

.90 29

.90 29 רביעיית מגבונים פרש - וואנס

36 ב- 2

11 ב- 2

רוטב פיצה/פסטה טעמים שונים

משקֱה אנרגיה גטוריידִ מ”לֹ 591

יין הר חרמון אדִום/לֹבן

30 ב- 3

13 .90

25 ב- 3

100 ב- 3

ט.לֹ.ח. | 20.1.2023 המבצעים בתוקֱף עדִ | התמונות לֹהמחשה בלֹבדִ | החנות רשאית לֹהפסיקֱ את המבצעים בכלֹ עת | אין כפלֹ מבצעים

| יג’ טבת תשפ”ג | 2023 2

| 6.1.

ידִע

פרסו

3

2023

| יג’ טבת תשפ”ג | 6.1.

|

ידִע

פרסו

שיבה יכונית "אור מנחם" רית רבע קֱ א י ת

עם צוות הישיבה והתלֹמידִים שמחים לֹהזמין את הורי ותלֹמידִי כתות ח' לֹערבי היכרות

חוג ציור

בהר חברון

19:45 (, בשעה 3/1/23) ביום שלֹישי, י’ טבת בבית משפ' ארדִ יהונתן ודִקֱלֹה, רח’ הגת, סוסיא

שיעור דִף יומי

בקֱרית ארבע

19:45 (, בשעה 8/1/23) , ביום ראשון, טו’ טבת בחדִר האוכלֹ שלֹ הישיבה התיכונית בקֱרית ארבע

שבילֹ ישראלֹ

באפרת

19:45 (, בשעה 9/1/23) ביום שני, טז’ טבת 37 בבית משפ’ דִנציג גבריאלֹ ורחלֹ, רח’ פיטום הקֱטורת

הרכב מוזיקֱלֹי

אירוח בישיבה, פר’ בשלֹח, יג’ שבט הרשמה חובה | שבת אירוח

דִוא”לֹ:

בטלֹ:

052-8350244 02-5452614

פרטים והרשמה

mazkirut@yatka.org.il

חדִר כושר

מתעניינים לֹשנת תשפ”דִ הצטרפו:

רישום לֹערבי הורים ושבת אירוח

לֹימודִ עם אברכים | סיירת הדִף היומי | ’משמר’ שבועי אבות ובנים | עידִודִ מצוינות | פיתוח אישיות אידִאלֹיסטית לֹאהבת התורה העם והארץ | קֱהילֹה משפחתית מסלֹולֹ הבוגרים לֹשילֹוב תורה ואקֱדִמיה לֹבוגרים | סיירת שבילֹ ישראלֹ | העשרה: מוזיקֱה, ציור, נגרות, כושר ועודִ | מגמות: א”י, אלֹקֱטרוניקֱה, ביולֹוגיה, חקֱלֹאות

5

2023

| יג’ טבת תשפ”ג | 6.1.

|

ידִע

פרסו

| יג’ טבת תשפ”ג | 2023 6

| 6.1.

ידִע

פרסו

יום ראיונות יום ראשון כט’ טבת 22/1/2023 15:45 בשעה בביה”ס

7

2023

| יג’ טבת תשפ”ג | 6.1.

|

ידִע

פרסו

| יג’ טבת תשפ”ג | 2023 8

| 6.1.

ידִע

פרסו

9

2023

| יג’ טבת תשפ”ג | 6.1.

|

ידִע

פרסו

| יג’ טבת תשפ”ג | 2023 10

| 6.1.

ידִע

פרסו

11

2023

| יג’ טבת תשפ”ג | 6.1.

|

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

לֹמכירה בקֱטמון הישנה בנקֱדִימון הפסטורלֹי, בקֱרבת פארקֱ המסילֹה, חדִ’, קֱ”א, 6.5 דִופלֹקֱס לֹמכירה ולֹהשכרה בקֱרית ארבע, דִירות במגוון גדִלֹים במחירים 053-3342919 בלֹעדִיים 050-8573310 חניה בשפע, 5,855,000 בניין ירושלֹמי קֱטן, מ”ר 80+ מ”ר 140 מרפסת גג, פוטנציאלֹ! &

לֹמכירה באלֹון שבות דִופלֹקֱס פנטהאוז, בשכ' החדִשה, קֱבוצת אברהם חדִ', עם נוף פתוח! 7 מ"ר, מואר ומרווח, 206 חימום תת רצפתי מרפסות 2 , יח' הורים 2 כיווני אוויר 4 053-2772474 דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 054-3993455 )עדִיף וואטסאפ( בית עלֹ כשני דִונם חדִ', נוף 8 , מ"ר 200 יח' 2- ניתן לֹחלֹקֱ לֹ בבלֹעדִיות. דִניאלֹ לֹמכירה בבת עין

דִירות

שונות

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

לֹמכירה בזית

אבידִות

& 2,750,000 & 2,990,000

מ”ר, קֱומה שניה 200 דִופלֹקֱס מ’, מיידִי 170 ’ חדִ 5.5 פנטהאוז

& 2,850,000 & 4,800,000

חדִרים, אולֹיב 4 דִירת מ”ר 200 ,’ חדִ 8 ’ קֱוטג

.

בגפן חדִ’ כ. פרטית 5 דִופלֹקֱס גן בדִגן חדִ’ 8 , מ”ר 230 קֱוטג’ אמצעי .

מצאת חפץ כלֹ-שהוא? רוצה לֹקֱיים השבה? פרסם בלֹוח פרסומידִע השבת אבידִה

& 2,875,000

& 5,250,000

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

& 2,990,000

חדִ’ 5 דִירת גן

לֹלֹא תשלֹום!

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי

www.angelrealty.co.il

5808885 : טלֹ

052-4588716 גבי

רקֱ באנגלֹו סכסון - עסקֱת נדִלֹ"ן דִו משפחתי מטופח ויפה בנוה דִניאלֹ!

לֹקֱיבוץ כפר עציון דִרוש/ה

חדִרים 7 מ”ר 200- כ עלֹיית גג גינה מפנקֱת מרפסת נוף חניה

accounts@kfar-etzion.org.il קֱו”ח נא לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ: 2-3 מנהלֹ/ת חשבונות סוג תעודִה בחשבות שכר ונסיון שלֹ שנתיים < < דִרישות התפקֱידִ: במס' חברות חישוב שכר מגוון )חודִשי, שעתי( קֱבלֹת עובדִים חדִשים וסגירות עובדִים עבודִה במערכות שכר מיכפלֹ, עוקֱץ והרגלֹ הנה"ח בחשבשבת משרה מלֹאה < < התפקֱידִ כולֹלֹ: חשב/ת שכר ומנה”ח < < <

בנין מועצה מקֱומית אפרת מרכז מסחרי תאנה 077-2309520 לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרוש/ה

קֱצין/ת ביקֱור סדִיר )קֱב”ס( 50% , משרות 2 ,1/23 מכרז פומבי מדִריך/ה לֹמועדִונית גפן 2/23 מכרז פומבי

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

| יג’ טבת תשפ”ג | 2023 12

| 6.1.

ידִע

פרסו

מומחים בפתרון בעיות: | בדִיקֱה והתאמה במקֱום | מדִרסים ביצור CNC כאבי גב בעיות ברכיים דִלֹקֱת בכף הרגלֹ אצבע פטיש הלֹוקֱס ולֹגוס | | | | פריצות דִיסקֱ/ פלֹטפוס/הולֹפוס עמודִ שידִרה לֹחצים בכפות רגלֹיים CKY | | |

2 אפרת סנטר, זית שמן לֹתיאום פגישה וקֱביעת תור

מדִרסים בהתאמה אישית

02-509-80-89

מדִרסים בהתאמה אישית

נעלֹי נשים וגברים

ציודִ אורטופדִיה וספורט

13

2023

| יג’ טבת תשפ”ג | 6.1.

|

ידִע

פרסו

| יג’ טבת תשפ”ג | 2023 14

| 6.1.

ידִע

פרסו

15

2023

| יג’ טבת תשפ”ג | 6.1.

|

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online