פרסומידע - גיליון 1107

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

פרסו ידִע בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ משפטים כו’ שבט תשפ”ג 17.2.2023 | |

גלֹיון

1107

קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

| 17.2.2023 | כו’ שבט תשפ”ג | 2

ידִע

פרסו

| כו’ שבט תשפ”ג | 17.2.2023 | 3

ידִע

פרסו

| 17.2.2023 | כו’ שבט תשפ”ג | 4

ידִע

פרסו

| כו’ שבט תשפ”ג | 17.2.2023 | 5

ידִע

פרסו

דִרושים עובדִי ייצור לֹמספר תחומים

דִרישות התפקֱידִ:

יכולֹת לֹמידִה שלֹ מערכות ממוחשבות עבודִה במשרה מלֹאה נכונות לֹשעות נוספות דִיוקֱ והקֱפדִה עלֹ פרטים סדִר וארגון, יכולֹת עבודִה בצװת

לֹפרטים: אסתר סרמונטה ester@maoz-ind.co.il

תיקֱוני ניאגרות לֹלֹא שבירת קֱירות ולֹלֹא גרימת נזקֱ. < שיפוץ ושיקֱום מיכלֹי הדִחה מכלֹ החברות. < זמין ומידִי(. מלֹאי חלֹקֱים לֹניאגרות < סמויות )במלֹאי כרמיאלֹ שירותי אינסטלֹציה ושיפוצים תיקֱון ניאגרות סמויות וגלֹויות

ג’בריט

חרסה

שירותי אינסטלֹציה מכלֹ הסוגים < תקֱון פיצוצי צנרת מכלֹ הסוגים <

צלֹם! ושמור לֹשעת הצורך

פלֹסאון

סניט

)סמארט-כבלֹ( פתיחת סתימות במכונה < ייחודִית (33953 עבודִות שיפוצים ברמה גבוהה )קֱבלֹן רשום < הפעלֹת דִודִי שמש וחשמלֹ כולֹלֹ תיקֱונים. <

גרואה

ויסה

אחריות מלֹאה עלֹ כלֹ סוגי העבודִות בהנהלֹת כרמיאלֹ | כולֹלֹ המלֹצות ולֹקֱוחות מרוצים בשפע

carmielso fer11@gmail.com f

02-6761265 / 050-5617779

בבקֱשה לֹא בשבת - אפשרי במוצ”ש

ניתן לֹתאם תיקֱונים בשעות אחה”צ

| 17.2.2023 | כו’ שבט תשפ”ג | 6

ידִע

פרסו

| כו’ שבט תשפ”ג | 17.2.2023 | 7

ידִע

פרסו

| 17.2.2023 | כו’ שבט תשפ”ג | 8

ידִע

פרסו

| כו’ שבט תשפ”ג | 17.2.2023 | 9

ידִע

פרסו

| 17.2.2023 | כו’ שבט תשפ”ג | 10

ידִע

פרסו

| כו’ שבט תשפ”ג | 17.2.2023 | 11

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

לֹמכירה בקֱטמון הישנה בנקֱדִימון הפסטורלֹי, בקֱרבת פארקֱ המסילֹה, חדִ’, קֱ”א, 6.5 דִופלֹקֱס 054-3993455 )עדִיף וואטסאפ( בית עלֹ כשני דִונם חדִ', נוף 8 , מ"ר 200 יח' 2- ניתן לֹחלֹקֱ לֹ 4,500,000 & בבלֹעדִיות. דִניאלֹ לֹמכירה בבת עין 050-8573310 חניה בשפע, 5,855,000 בניין ירושלֹמי קֱטן, מ”ר 80+ מ”ר 140 מרפסת גג, פוטנציאלֹ! דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 &

דִירות

שונות

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי

לֹמכירה בזית

& 2,050,000

מעלֹית + חדִרים 3 דִירת

אבידִות

דִרושים

מ”ר 200 דִופלֹקֱס

& 2,800,000

חדִ’ 8 ’ קֱוטג

& 4,700,000 .

בדִקֱלֹ

. & 2,075,000

חדִרים 4 דִירת

לֹמרפאת שיניים בי-ם סייעת לֹעבודִה במשמרות הכשרה במקֱום 053-3874521: קֱו"ח לֹ קֱבלֹ את הגלֹיון השבועי שלֹ פרסומידִע לֹפני כולֹם לֹקֱבלֹת המהדִורה הדִיגטלֹית 054-4709373 ווטסאפ

השבת אבידִה פרסם מציאות ואבידִות בלֹוח פרסומידִע לֹלֹא תשלֹום! טלֹ: 5808885 בטרמפ מקֱרית 20/1- ב ארבע לֹצומת הגוש מעילֹ טרמפיסט שכח 9934448

.

בגפן חדִ’ כ. פרטית 5 דִופלֹקֱס גן . . בדִגן חדִ’ 8 , מ”ר 230 קֱוטג’ אמצעי

& 2,850,000

& 5,150,000

חדִרים 5 , דִירת גן

& 2,990,000

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

א י לֹ ן

נדִלֹ”ן ברמה אחרת

www.ilanrealestate.com 077-410-8011

משנת 2000

שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ

208 ,’ חדִ 6.5 מ”ר מרתף ועלֹיית גג בתאנה, אפרת קֱוט’ג מדִהים במיקֱום שקֱט 3,650,000 &

בהזדִמנות!

077-2309520 www.anglo-saxon.co.il

סיגלֹית מיכלֹ רומנו יועצת נדִלֹ”ן בכירה

26 קֱבוצת אברהם אלֹון שבות

מחיר בהזדִמנות!! לֹלֹא תיווך! 053-2772474 : לֹפרטים שרה קֱופרמן

חדִ’ עם נוף פתוח 7 לֹמכירה בשכ’ החדִשה באלֹו”ש דִופלֹקֱס פנטהאוז כיווני אוויר 4 מרפסות 2 יחידִות הורים 2 מ”ר מואר ומרווח חימום תת ריצפתי 206 | | | | |

| 17.2.2023 | כו’ שבט תשפ”ג | 12

ידִע

פרסו

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרושים/ות מ”מ עו”ס לֹצרכים מיוחדִים מ”מ מזכיר/ת ביה”ס אלֹומים מלֹווה עו”ס קֱהילֹתי

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

בקֱרוב הפתיחה!

עובדִי מכירות לֹסניף ביתר עילֹית דִרושים

דִרוש/ה ראש צוות לֹתחום הרכבות

נסיון בתחום יתרון ראש גדִולֹ ואחריות בונוסים + שכר בסיס

דִרישות התפקֱידִ: יכולֹת הובלֹת צװת לֹמידִה שלֹ מערכות ממוחשבות עבודִה במשרה מלֹאה נכונות לֹשעות נוספות דִיוקֱ והקֱפדִה עלֹ פרטים סדִר וארגון, יכולֹת עבודִה בצװת

משרה מלֹאה חײט/ת נסיון בתחום חובה! 054-7345005

לֹפרטים: אסתר סרמונטה ester@maoz-ind.co.il

| כו’ שבט תשפ”ג | 17.2.2023 | 13

ידִע

פרסו

| 17.2.2023 | כו’ שבט תשפ”ג | 14

ידִע

פרסו

מומחים בפתרון בעיות: | בדִיקֱה והתאמה במקֱום | מדִרסים ביצור CNC כאבי גב בעיות ברכיים דִלֹקֱת בכף הרגלֹ אצבע פטיש הלֹוקֱס ולֹגוס | | | | פריצות דִיסקֱ/ פלֹטפוס/הולֹפוס עמודִ שידִרה לֹחצים בכפות רגלֹיים CKY | | |

2 אפרת סנטר, זית שמן לֹתיאום פגישה וקֱביעת תור

מדִרסים בהתאמה אישית

02-509-80-89

מדִרסים בהתאמה אישית

נעלֹי נשים וגברים

ציודִ אורטופדִיה וספורט

| כו’ שבט תשפ”ג | 17.2.2023 | 15

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software