פרסומידע - גיליון 1108

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

פרסו ידִע בס”דִ, יום שישי, ערש”קֱ פר’ תרומה ג’ אדִר תשפ”ג 24.2.2023 | |

גלֹיון

1108 קֱרית ארבע | גוש עציון | אפרת

p-meida@zahav.net.il דִוא"לֹ:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניידִ:

פקֱס:

טלֹ:

גם לֹא כלֹ יום בודִקֱים תפילֹין רקֱ פעמיים בשבע שנים

מגילֹת אסתר עלֹ קֱלֹף כלֹ הגדִלֹים, כלֹ הנוסחים

כיפות עבודִת ידִ שבמבצע ב- לֹילֹדִים שמאבדִים... ₪ 100 4

רשאים לֹהפסיקֱ את המבצע בכלֹ עת | ט.לֹ.ח

מבחר שלֹ תשמישי קֱדִושה ענקֱ בתי מגילֹה מכסף, טלֹיתות ומתנות

פתילֹ תכלֹת רקֱ ₪ 99

חוברת מגילֹת אסתר . בלֹבדִ 90 - ב ₪ 4

בדִיקֱת תפילֹין ומזוזות בתכלֹת מרדִכי

הזמינו עכשיו תפילֹין מהודִרות סדִנאות חוויתיות ומעשירות לֹבר מצווה עם סופר סת”ם

חדִש בתכלֹת מרדִכי חדִדִ כסף טהור

tcheletmordechai.co.il חפשו אותנו בגוגלֹ תכלֹת מרדִכי 058-6479778 050-4464818

לֹכניסה לֹאתר סרקֱו את הקֱודִ 02-6479777

תיקֱון וחידִוש כלֹי כסף

| מרכז מסחרי כפר עציון מפלֹס תחתון

8:30-15:00 ’ יום ו 9:00-19:30 : פתוח

| חניה בשפע | 050-4464818 מוסדִות וועדִי עובדִים:

02-6479777 . טלֹ

058-6479778

| 24.2.2023 | ג’ אדִר תשפ”ג | 2

ידִע

פרסו

| ג’ אדִר תשפ”ג | 24.2.2023 | 3

ידִע

פרסו

מומחים בפתרון בעיות: | בדִיקֱה והתאמה במקֱום | מדִרסים ביצור CNC כאבי גב בעיות ברכיים דִלֹקֱת בכף הרגלֹ אצבע פטיש הלֹוקֱס ולֹגוס | | | | פריצות דִיסקֱ/ פלֹטפוס/הולֹפוס עמודִ שידִרה לֹחצים בכפות רגלֹיים CKY | | |

2 אפרת סנטר, זית שמן לֹתיאום פגישה וקֱביעת תור

מדִרסים בהתאמה אישית

02-509-80-89

מדִרסים בהתאמה אישית

נעלֹי נשים וגברים

ציודִ אורטופדִיה וספורט

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרושים/ות רכז/ת וועדִות ומכרזים 14/23 מכרז פומבי מס מ”מ מזכירה/מנהלֹנית בבי”ס אלֹומים

דִרושים עובדִי ייצור לֹמספר תחומים

דִרישות התפקֱידִ:

יכולֹת לֹמידִה שלֹ מערכות ממוחשבות עבודִה במשרה מלֹאה נכונות לֹשעות נוספות דִיוקֱ והקֱפדִה עלֹ פרטים סדִר וארגון, יכולֹת עבודִה בצװת

עו”ס צרכים מיוחדִים

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

לֹפרטים: אסתר סרמונטה ester@maoz-ind.co.il

| 24.2.2023 | ג’ אדִר תשפ”ג | 4

ידִע

פרסו

| ג’ אדִר תשפ”ג | 24.2.2023 | 5

ידִע

פרסו

| 24.2.2023 | ג’ אדִר תשפ”ג | 6

ידִע

פרסו

| ג’ אדִר תשפ”ג | 24.2.2023 | 7

ידִע

פרסו

| 24.2.2023 | ג’ אדִר תשפ”ג | 8

ידִע

פרסו

| ג’ אדִר תשפ”ג | 24.2.2023 | 9

ידִע

פרסו

| 24.2.2023 | ג’ אדִר תשפ”ג | 10

ידִע

פרסו

| ג’ אדִר תשפ”ג | 24.2.2023 | 11

ידִע

פרסו

לֹוח פרסו ידִע

דִירות

אבידִות

שונות

נדִלֹ”ן לֹמגורים ניהולֹ נכסים לֹמשקֱיעים

הובלֹות עידִו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירוקֱ והרכבת ארונות 050-5311126 דִודִ

השבת אבידִה פרסם מציאות ואבידִות בלֹוח פרסומידִע לֹלֹא תשלֹום! טלֹ: 5808885

לֹמכירה בקֱטמון הישנה בנקֱדִימון הפסטורלֹי, בקֱרבת פארקֱ המסילֹה, חדִ’, קֱ”א, 6.5 דִופלֹקֱס 055-66-17-031 אלֹה רוזובסקֱי 050-8573310 חניה בשפע, 5,855,000 בניין ירושלֹמי קֱטן, מ”ר 80+ מ”ר 140 מרפסת גג, פוטנציאלֹ! דִירות לֹמכירה ולֹהשכרה תמצא בקֱלֹות רבה בעלֹון האזורי פרסומידִע לֹפרסום: 02-5808885 &

לֹמכירה בזית

לֹמועצה מקֱומית אפרת דִרוש/ה

& 2,050,000

מעלֹית + חדִרים 3 דִירת

מ”ר 200 דִופלֹקֱס

& 2,800,000

חדִ’ 8 ’ קֱוטג

& 4,700,000 .

בדִקֱלֹ

. & 2,075,000

חדִרים 4 דִירת

סייע/ת אישי/ת לֹגני הילֹדִים 6-8 דִירוג ודִרגה: מינהלֹי

.

בגפן חדִ’ כ. פרטית 5 דִופלֹקֱס גן . . בדִגן חדִ’ 8 , מ”ר 230 קֱוטג’ אמצעי

& 2,850,000

& 5,150,000

חדִרים 5 , דִירת גן

& 2,990,000

www.angelrealty.co.il

לֹמידִע נוסף והגשת מועמדִות: www.efrat.muni.il

052-4588716 גבי

AT ANGLO-SAXON ONLY

REAL ESTATE DEALS

BEAUTIFUL TWO-FAMILY HOME IN NEVE DANIEL!

7 rooms 200 sq.m. Attic Lavish garden

לֹמבחר נכסים נוספים הכנסו: www.anglo-saxon.co.il Balcony with a view Parking Sigalit - Real Estate consultant 077 2309520 -

א י לֹ ן

www.ilanrealestate.com 077-410-8011

משנת 2000

שיווקֱ מקֱומי ארצי ולֹתושבי חו”לֹ

208 ,’ חדִ 6.5 מ”ר מרתף ועלֹיית גג בתאנה, אפרת קֱוט’ג מדִהים במיקֱום שקֱט 3,650,000 &

בהזדִמנות!

| 24.2.2023 | ג’ אדִר תשפ”ג | 12

ידִע

פרסו

בקֱרוב הפתיחה!

עובדִי מכירות לֹסניף ביתר עילֹית דִרושים

נסיון בתחום יתרון ראש גדִולֹ ואחריות בונוסים + שכר בסיס משרה מלֹאה

054-7345005 office@bagir-il.com

דִרוש/ה ראש צוות לֹתחום הרכבות

דִרישות התפקֱידִ: יכולֹת הובלֹת צװת לֹמידִה שלֹ מערכות ממוחשבות עבודִה במשרה מלֹאה נכונות לֹשעות נוספות דִיוקֱ והקֱפדִה עלֹ פרטים סדִר וארגון, יכולֹת עבודִה בצװת

לֹפרטים: אסתר סרמונטה ester@maoz-ind.co.il

| ג’ אדִר תשפ”ג | 24.2.2023 | 13

ידִע

פרסו

| 24.2.2023 | ג’ אדִר תשפ”ג | 14

ידִע

פרסו

| ג’ אדִר תשפ”ג | 24.2.2023 | 15

ידִע

פרסו

Made with FlippingBook Ebook Creator