פרסומידע - גיליון 1109

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

י ִדע פרסו

ג ֹליון

1109 ֱקריתארבע | גושעציון | אפרת

בס” ִד, יום שישי, ערש” ֱק פר’ תצוה י’ א ִדר תשפ”ג 3.3.2023 | |

p-meida@zahav.net.il ִדוא" ֹל:

054-4709555 02-5808886 02-5808885

E-mail:

ניי ִד:

פ ֱקס:

ט ֹל:

פתחנו תושבי אפרת גוש עציון

מחיר מנצח

ייעוץ מ ֱקצועי

שירות מוש ֹלם

מבחר ענ ֱק

ֱקונים עג ֹלה ומ ֱקב ֹלים טרמפו ֹלינה מתנה!

ומוצרי תינו ֱקות במ ֱקום אח ִד כ ֹל העג ֹלות

02-5800004 02-6364696 : , ביתר עי ֹלית ט ֹל 54 המגי ִד ממזריטש | 053-3180050 יום ו’ בתיאום 19:00-22:00 ,14:00-16:00 פתוח: ימים א’-ה’ בשעות

בני בר ֱק 31 ירוש ֹלים

רכסים 27 מע ֹלות חזו”א

מו ִדיעין עי ֹלית 2 רח’ הש ֹל”ה

אש ִדו ִד 10 יהו ִדה הנשיא

ביתשמש 21 נהר היר ִדן

ביתשמש 33 האמוראים

| 3.3.2023 | י’ א ִדר תשפ”ג | 2

י ִדע פרסו

| י’ א ִדר תשפ”ג | 3.3.2023 | 3

י ִדע פרסו

ֹלמועצה מ ֱקומית אפרת ִדרושים/ות רכז/ת ווע ִדות ומכרזים 14/23 ' מכרז פומבי מס

עו"ס צרכים מיוח ִדים

מ”מ מזכיר/ה ראשי/ת בביה”ס

ֹלמי ִדע נוסף והגשת מועמ ִדות: www.efrat.muni.il

ֱקו”ח ֹל ִדוא” ֹל: bitahon@elazar.muni.il

| 3.3.2023 | י’ א ִדר תשפ”ג | 4

י ִדע פרסו

| י’ א ִדר תשפ”ג | 3.3.2023 | 5

י ִדע פרסו

| 3.3.2023 | י’ א ִדר תשפ”ג | 6

י ִדע פרסו

| י’ א ִדר תשפ”ג | 3.3.2023 | 7

י ִדע פרסו

| 3.3.2023 | י’ א ִדר תשפ”ג | 2

י ִדע פרסו

| י’ א ִדר תשפ”ג | 3.3.2023 | 15

י ִדע פרסו

| 3.3.2023 | י’ א ִדר תשפ”ג | 10

י ִדע פרסו

מומחים בפתרון בעיות: | ב ִדי ֱקה והתאמה במ ֱקום | מ ִדרסים ביצור CNC כאבי גב בעיות ברכיים ִד ֹל ֱקת בכף הרג ֹל אצבע פטיש ה ֹלו ֱקס ו ֹלגוס | | | | פריצות ִדיס ֱק / פ ֹלטפוס / הו ֹלפוס עמו ִד שי ִדרה ֹלחצים בכפות רג ֹליים CKY | | |

2 אפרת סנטר, זית שמן ֹלתיאום פגישה ו ֱקביעת תור

מ ִדרסים בהתאמה אישית

02-509-80-89

מ ִדרסים בהתאמה אישית

נע ֹלי נשים וגברים

ציו ִד אורטופ ִדיה וספורט

תי ֱקוני ניאגרות ֹל ֹלא שבירת ֱקירות ו ֹל ֹלא גרימת נז ֱק. < שיפוץ ושי ֱקום מיכ ֹלי ה ִדחה מכ ֹל החברות. < זמין ומי ִדי(. מ ֹלאי ח ֹל ֱקים ֹלניאגרות < סמויות )במ ֹלאי כרמיא ֹל שירותי אינסט ֹלציה ושיפוצים תי ֱקון ניאגרות סמויות וג ֹלויות

ג’בריט

חרסה

שירותי אינסט ֹלציה מכ ֹל הסוגים < ת ֱקון פיצוצי צנרת מכ ֹל הסוגים <

צ ֹלם! ושמור ֹלשעתהצורך

פ ֹלסאון

סניט

)סמארט-כב ֹל( פתיחת סתימות במכונה < ייחו ִדית (33953 עבו ִדות שיפוצים ברמה גבוהה ) ֱקב ֹלן רשום < הפע ֹלת ִדו ִדי שמש וחשמ ֹל כו ֹל ֹל תי ֱקונים. <

גרואה

ויסה

אחריות מ ֹלאה ע ֹל כ ֹל סוגי העבו ִדות בהנה ֹלת כרמיא ֹל | כו ֹל ֹל המ ֹלצות ו ֹל ֱקוחות מרוצים בשפע

carmielsoffer11@gmail.com

02-6761265 / 050-5617779

בב ֱקשה ֹלא בשבת - אפשרי במוצ”ש

ניתן ֹלתאם תי ֱקונים בשעות אחה”צ

| י’ א ִדר תשפ”ג | 3.3.2023 | 11

י ִדע פרסו

ֹלוח

י ִדע פרסו

ִדירות

אבי ִדות

שונות

נ ִד ֹל”ן ֹלמגורים ניהו ֹל נכסים ֹלמש ֱקיעים

הוב ֹלות עי ִדו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירו ֱק והרכבת ארונות 050-5311126 ִדו ִד

השבתאבי ִדה פרסם מציאות ואבי ִדות ב ֹלוח פרסומי ִדע ֹל ֹלא תש ֹלום!ט ֹל: 5808885 ֹלפני כשבוע מצאנו ברכבנו צרור מפתחות ניתן ֹל ֱקב ֹלו ע"פ סימנים 052-6275558

ֹלמכירה ב ֱקטמון הישנה בנ ֱק ִדימון הפסטור ֹלי, ב ֱקרבת פאר ֱק המסי ֹלה, ח ִד’, ֱק”א, 6.5 ִדופ ֹל ֱקס בניין ירוש ֹלמי ֱקטן, מ”ר 80+ מ”ר 140 מרפסת גג, פוטנציא ֹל! 055-66-17-031 א ֹלה רוזובס ֱקי 050-8573310 חניהבשפע, 5,855,000 & ִדירות ֹלמכירה ו ֹלהשכרה תמצא ב ֱק ֹלות רבה בע ֹלון האזורי פרסומי ִדע ֹלפרסום: 02-5808885

ֹלמכירה בזית

ֹלרג ֹל מעבר, ריהוט משר ִדי במצב מצוין

& 1,690,000

ח ִדרים 3 ִדירת

מע ֹלית + ח ִדרים 3 ִדירת

& 2,050,000

במחיר מצחי ֱק 054-4709666

& 2,800,000

מ”ר 200 ִדופ ֹל ֱקס

ח ִד’ 8 ’ ֱקוטג

& 4,700,000 .

ב ִד ֱק ֹל

ֹלמועצה מ ֱקומית אפרת ִדרוש/ה

& 2,075,000

ח ִדרים 4 ִדירת

.

ב ִדגן ח ִד’ 8 , מ”ר 230 ֱקוטג’ אמצעי

& 5,150,000

ח ִדרים 5 , ִדירתגן

& 2,990,000

סייע/ת אישי/ת ֹלגני הי ֹל ִדים 6-8 ִדירוג ו ִדרגה: מינה ֹלי

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

אי ֹלן

www.ilanrealestate.com 077-410-8011

משנת 2000

ֹלמי ִדע נוסף והגשת מועמ ִדות: www.efrat.muni.il

שיוו ֱק מ ֱקומי ארצי ו ֹלתושבי חו” ֹל

208 ,’ ח ִד 6.5 מ”ר מרתף וע ֹליית גג בתאנה, אפרת ֱקוט’ג מ ִדהים במי ֱקוםש ֱקט 3,650,000 &

בהז ִדמנות!

גמ"ח עריסות "י ִד ֹלתינו ֱק" ע"ש יששכר ִדב יוהנס זצ" ֹל

050-5708566 9963024 ב ֱקריתארבע השא ֹלת עריסות ֹלתינו ֱק חו ִדשים 6-0 מגי ֹל ֹל ֹלאע ֹלות!

| 3.3.2023 | י’ א ִדר תשפ”ג | 12

י ִדע פרסו

ב ֱקרוב הפתיחה!

ֹלמועצה מ ֱקומית אפרת ִדרושים/ות סייע/ת אישי/ת ֹלגן מ"מ סייע/ת ֹלגננת הח ֹלפה ֹלח ֹל” ִד מ”מ סייע/ת כיתתי/ת בחינוך המיוח ִד הח ֹלפה ֹלח ֹל” ִד בבי"ס עש"ח

עוב ִדי מכירות ֹלסניף ביתר עי ֹלית ִדרושים

נסיון בתחום יתרון ראש ג ִדו ֹל ואחריות בונוסים + שכרבסיס משרהמ ֹלאה

054-7345005 office@bagir-il.com

ֹלמי ִדע נוסף והגשת מועמ ִדות: www.efrat.muni.il

| י’ א ִדר תשפ”ג | 3.3.2023 | 13

י ִדע פרסו

| 3.3.2023 | י’ א ִדר תשפ”ג | 14

י ִדע פרסו

| י’ א ִדר תשפ”ג | 3.3.2023 | 15

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online