פרסומידע - גיליון 1110

העלון האזורי פרסוMידע והמגזין גושפרתה – כל מה שאתה צריך! כתבות אזוריות, פרסומים שימושיים, ראיונות ומדורים, מבצעים, הודעות מוניציפליות, לוח דרושים ועוד

י ִדע פרסו

ג ֹליון

1110 ֱקריתארבע | גושעציון | אפרת

בס” ִד, יום שישי, ערש” ֱק פר’ וי ֱקה ֹל-פ ֱקו ִדי כ ִד’ א ִדר תשפ”ג 17.3.2023 | |

054-4709555 02-5808886 02-5808885 ניי ִד: פ ֱקס:

p-meida@zahav.net.il ִדוא" ֹל:

E-mail:

ט ֹל:

02-5800004 02-6364696 : , ביתר עי ֹלית ט ֹל 54 המגי ִד ממזריטש | 053-3180050 יום ו’ בתיאום 19:00-22:00 ,14:00-16:00 פתוח: ימים א’-ה’ בשעות

בני בר ֱק 31 ירוש ֹלים

רכסים 27 מע ֹלות חזו”א

מו ִדיעין עי ֹלית 2 רח’ הש ֹל”ה

אש ִדו ִד 10 יהו ִדה הנשיא

ביתשמש 21 נהר היר ִדן

ביתשמש 33 האמוראים

| 17.3.2023 | כ ִד’ א ִדר תשפ”ג | 2

י ִדע פרסו

| כ ִד’ א ִדר תשפ”ג | 17.3.2023 | 3

י ִדע פרסו

| 17.3.2023 | כ ִד’ א ִדר תשפ”ג | 4

י ִדע פרסו

| כ ִד’ א ִדר תשפ”ג | 17.3.2023 | 5

י ִדע פרסו

ֹלמועצה מ ֱקומית אפרת ִדרושים/ות מ”מ סייעת כיתתית ) ֹלח ֹל” ִד( בחינוך המיוח ִד בבי"ס 'עשה חי ֹל' מ”מ סייעת גנים ) ֹלח ֹל” ִד(

בגן חינוך מיוח ִד בינוני- ֱקשה סייע/ת אישי/ת ֹלגנים סייעי/ות ֱקריאה ע"ב שעתי בגנים ובביה”ס

ֹלמי ִדע נוסף והגשת מועמ ִדות: www.efrat.muni.il

ֱקו”ח ֹל ִדוא” ֹל: bitahon@elazar.muni.il

תי ֱקוני ניאגרות ֹל ֹלא שבירת ֱקירות ו ֹל ֹלא גרימת נז ֱק. < שיפוץ ושי ֱקום מיכ ֹלי ה ִדחה מכ ֹל החברות. < זמין ומי ִדי(. מ ֹלאי ח ֹל ֱקים ֹלניאגרות < סמויות )במ ֹלאי כרמיא ֹל שירותי אינסט ֹלציה ושיפוצים תי ֱקון ניאגרות סמויות וג ֹלויות

ג’בריט

חרסה

שירותי אינסט ֹלציה מכ ֹל הסוגים < ת ֱקון פיצוצי צנרת מכ ֹל הסוגים <

צ ֹלם! ושמור ֹלשעתהצורך

פ ֹלסאון

סניט

)סמארט-כב ֹל( פתיחת סתימות במכונה < ייחו ִדית (33953 עבו ִדות שיפוצים ברמה גבוהה ) ֱקב ֹלן רשום < הפע ֹלת ִדו ִדי שמש וחשמ ֹל כו ֹל ֹל תי ֱקונים. <

גרואה

ויסה

אחריות מ ֹלאה ע ֹל כ ֹל סוגי העבו ִדות בהנה ֹלת כרמיא ֹל | כו ֹל ֹל המ ֹלצות ו ֹל ֱקוחות מרוצים בשפע

carmielsoffer11@gmail.com

02-6761265 / 050-5617779

בב ֱקשה ֹלא בשבת - אפשרי במוצ”ש

ניתן ֹלתאם תי ֱקונים בשעות אחה”צ

| 17.3.2023 | כ ִד’ א ִדר תשפ”ג | 6

י ִדע פרסו

| כ ִד’ א ִדר תשפ”ג | 17.3.2023 | 7

י ִדע פרסו

| 17.3.2023 | כ ִד’ א ִדר תשפ”ג | 8

י ִדע פרסו

| כ ִד’ א ִדר תשפ”ג | 17.3.2023 | 9

י ִדע פרסו

| 17.3.2023 | כ ִד’ א ִדר תשפ”ג | 10

י ִדע פרסו

| כ ִד’ א ִדר תשפ”ג | 17.3.2023 | 11

י ִדע פרסו

ֹלוח

י ִדע פרסו

ִדירות

אבי ִדות

שונות

נ ִד ֹל”ן ֹלמגורים ניהו ֹל נכסים ֹלמש ֱקיעים

הוב ֹלות עי ִדו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירו ֱק והרכבת ארונות 050-5311126 ִדו ִד

ֹלפני כשבוע מצאנו צרור מפתחות ברכבנו ניתן ֹל ֱקב ֹלו ע"פ סימנים 052-6275558

ֹלמכירה ב ֱקטמון הישנה בנ ֱק ִדימון הפסטור ֹלי, ב ֱקרבת פאר ֱק המסי ֹלה, ח ִד’, ֱק”א, 6.5 ִדופ ֹל ֱקס בניין ירוש ֹלמי ֱקטן, מ”ר 80+ מ”ר 140 מרפסת גג, פוטנציא ֹל! 055-66-17-031 א ֹלה רוזובס ֱקי 050-8573310 חניהבשפע, 5,855,000 & ִדירות ֹלמכירה ו ֹלהשכרה תמצא ב ֱק ֹלות רבה בע ֹלון האזורי פרסומי ִדע ֹלפרסום: 02-5808885

ֹלמכירה בזית

אי ֹלן

www.ilanrealestate.com 077-410-8011

משנת 2000

& 1,690,000

ח ִדרים 3 ִדירת

מע ֹלית + ח ִדרים 3 ִדירת

& 2,050,000

& 2,800,000

מ”ר 200 ִדופ ֹל ֱקס

שיוו ֱק מ ֱקומי ארצי ו ֹלתושבי חו” ֹל

ח ִד’ 8 ’ ֱקוטג

& 4,700,000 .

208 ,’ ח ִד 6.5 מ”ר מרתף וע ֹליית גג בתאנה, אפרת ֱקוט’ג מ ִדהים במי ֱקוםש ֱקט 3,650,000 &

ב ִד ֱק ֹל

& 2,075,000

ח ִדרים 4 ִדירת

.

ב ִדגן ח ִד’ 8 , מ”ר 230 ֱקוטג’ אמצעי

בהז ִדמנות!

& 5,150,000

ח ִדרים 5 , ִדירתגן

& 2,990,000

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

ֹלמועצה מ ֱקומית אפרת ִדרושים/ות

עו"ס צרכים מיוח ִדים

עו"ס נוער והתמכרויות

מ”מ מזכיר/ה ראשי/ת בביה”ס

ֹלמי ִדע נוסף והגשת מועמ ִדות: www.efrat.muni.il

| 17.3.2023 | כ ִד’ א ִדר תשפ”ג | 12

י ִדע פרסו

ב ֱקרוב הפתיחה!

עוב ִדי מכירות ֹלסניף ביתר עי ֹלית ִדרושים

3 ֹל ֱק ֹליבר א ֱק ִדמיה ֹלאבטחה ו ֹלחימה בטרור

נסיון בתחום יתרון ראש ג ִדו ֹל ואחריות בונוסים + שכרבסיס משרהמ ֹלאה

מנה ֹל/ת חשבונות מנוסה ורציני/ת ֹלטווח ארוך ִדרישות התפ ֱקי ִד: חובה( 1+2) 3 יתרון ֹלמנה”ח סוג שנים - יתרון 3-4 נסיון חשב/ת שכר - יתרון ג ִדו ֹל יִדעבאֱקסֹל-חובה יכו ֹלת עבו ִדה עם צוות יחס טוב ועמי ִדה בתנאי ֹלחץ ניי ִדות חובה משרהמ ֹלאה איש/ת שיוו ֱק ומכירות אנג ֹלית ברמה גבוהה - חובה בע ֹלי ראש ג ִדו ֹל יצירתיות ויוזמה י ִדע והבנה ברשתות חברתיות, אתרי אינטרנט ועריכה איש/ת תחזו ֱקה ִדרישות התפ ֱקי ִד:

054-7345005 office@bagir-il.com

מו ֹלטי טריינר ביתי

ִדרישות התפ ֱקי ִד:

רשיון רכב - חובה ר ֱקע טכני - ע ִדיפות ֹלבע ֹלי נסיון בתחום השיפוצים, חשמ ֹל, אינסט ֹלציה ועו ִד

שכר ותנאים טובים ֹלמתאימים

1,600 &

WhatsApp 050-290-4007

| כ ִד’ א ִדר תשפ”ג | 17.3.2023 | 13

י ִדע פרסו

(21/3/23) יום ש ֹלישי, כח’ א ִדר , גבעה ביתר עי ֹלית 12 באו ֹלם אבני חן, רח’ יסו ִד העבו ִדה B

| 17.3.2023 | כ ִד’ א ִדר תשפ”ג | 14

י ִדע פרסו

| כ ִד’ א ִדר תשפ”ג | 17.3.2023 | 15

י ִדע פרסו

חנות חיות מחמ ִד כ ֹלבים, חתו ֹלים, מכרסמים, ציפורים, ִדגים, זוח ֹלים

אחוזת הכ ֹלבים

מזון ֹלחיות ֹלפסח מחירים הכי זו ֹלים בגוש

ֹלשירותך פנסיון, מעון יום ומספרת כ ֹלבים!

מש ֹלוחים חינם בחו ֹל המוע ִד בהזמנות ט ֹלפוניות

052-6919989 ט ֹל | אפרת | 1 ש ִדרות האחוזה : 9:00-13:30 ’ יום ו 9:00-17:00 ’ פתוח: ימים א’-ה

מש ֹלוחים חינם achuzathaklavim@gmail.com

Made with FlippingBook Learn more on our blog