פרסומידע - גיליון 1139

ֹלוח

י ִדע פרסו

ח ִד', פינת אוכ ֹל 4 ִדירת ח ִדרי שירותים ואמבטיה 2 מרפסת שרות, רשתות, + , ֱקומהשניה 404/20 בנין כניסה מיי ִדית 050-7434182 ֹלפרטים: ב ֱקריתארבע ֹלהשכרה ֹלתווך ארוך ִדירות ֹלמכירה ו ֹלהשכרה תמצא ב ֱק ֹלות רבה בע ֹלון האזורי פרסומי ִדע ֹלפרסום: 02-5808885

ִדירות

שונות

ֹלמכירה בזית

הוב ֹלות עי ִדו, אריזה ואחסון בגוש עציון פירו ֱק והרכבת ארונות 050-5311126 ִדו ִד הג ֹליון השבועי פרסומי ִדע במיי ֹל ֹלפני כו ֹלם ֹל ֱקב ֹלת המה ִדורה ה ִדיגט ֹלית 054-4709373 שֹלח ווטסאפ

& 2,450,000

ח ִד’ מרפסת ענ ֱקית 3.5 ֹל ֹלאמע ֹלית 2 ח ִד’ ֱקומה 5

& 2,590,000

& 4,700,000 & 4,990,000

מר 200 ’ ח ִד 8 ֱקוטג ח ִד’ 10 מר 300 ֱקוטג . ב ִדגן ח ִד’ מרפסת ענ ֱקית 5

ֹלמכירה ב ִד ֱק ֹל, באפרת ִדירת גן חביבה ח ִדרים 3.5 עם גינה ענ ֱקית

& 2,750,000

& 2,590,000

ח ִד’ 4 ִדירתגן

.ברימון מר’ 210 ח ִד 7.5 ִדו משפחתי מפואר גינהענ ֱקית & 4,700,000 . .בא ֹלון שבות חִד’ ֹלֹלאמעֹלית 7 ִדופ ֹל ֱקס & 2,650,000 מ”ר 150 ’ ח ִד 5 ִדירת & 2,350,000

ִדרושים

באזורש ֱקט 2,100,000 &

משכנתאות חכמות

משכנתא עושים ר ֱק עם המומחים ש ֹל הבית 050-7123214 052-8412127

ֹלגן באפרת מטפ ֹלת עם 3 חו ִד' ע ִד 6 נסיון, ֹלגי ֹלאי 7:30-16:00 ' שנים, א'-ה 050-2212714

ֹלפרטים ותיאום פגישה 054-4882194

www.angelrealty.co.il

052-4588716 גבי

תושב י ֱקר, שים ֹלב !

,15/12/23 , בשבוע הבא, ער”ש פר’ מ ֱקץ, ג’ טבת ֹלא יצא ג ֹליון 'פרסומי ִדע' יצא אי"ה כרגי ֹל הג ֹליון הבא ש ֹל (1140) ' 'פרסומי ִדע .22/12/23 , ביום שישי ערש" ֱק פר' ויגש, י' טבת

10/12 , מיום ראשון - כז' כס ֹלו משר ִדנו יהיה סגור .17/12/23 , וע ִד יום ראשון - ה’ טבת

פרסומי ִדע הג ֹליון האזורי השבועי ש ֹלך!

אי ֹלן נ ִד ֹל”ן ומשכנתאות

www.ilanrealestate.com 077-410-8011

משנת 2000

שיוו ֱק מ ֱקומי ארצי ו ֹלתושבי חו” ֹל

רוצים ֹלחסוך &&& במשכנתא? ֹלרכישת נכס הור ִדת החזר | חו ִדשי משכנתא הפוכה | 050-4910604 אי ֹלן

| 8.12.2023 | כה’ כס ֹלו תשפ” ִד | 12

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs