פרסומידע - גיליון 1139

בתכ ֹלת מר ִדכי כפר עציון

מגוון חנוכיות במחיר חיסו ֹל

ערכת שמן מוכן נוז ֹלי / מוצ ֱק 32 ב ֹלב ִד! ₪

ֹלחתן הבר מצווה ו ֹלכ ֹל המשפחה ס ִדנא חוויתית עם סופר סת”ם

מוגב ֹל ֹליח’ אחת

כיפות עבו ִדת י ִד שבמבצע 120 ב- ₪ 4

מבצע ב ִדי ֱקת תפי ֹלין ומזוזות

בהנחה מיוח ִדת

tcheletmordechai.co.il חפשו אותנו בגוג ֹל תכ ֹלת מר ִדכי

8:30-14:30 ’ יום ו 9:00-19:30 : פתוח | מרכז מסחרי כפר עציון מפ ֹלס תחתון 058-6479778 02-6479777 . ט ֹל | חניהבשפע |

| 8.12.2023 | כה’ כס ֹלו תשפ” ִד | 2

י ִדע פרסו

Made with FlippingBook - Online catalogs