פרסומידע 824

משתלֹת גוש עציון הקֱמת גינות, גינון ואחזקֱה חומרי הדִברה | מבחר עצים | מגוון כדִים | שיחים | עציצים

עבודִה עברית

אתכם לֹחורף בריא וירוקֱ יותר עכשיו לֹפני הגשם והבוץ זה הזמן לֹשיקֱום הגינה והתקֱנת דִשא סנטטי

שיפוץ והקֱמת גינות

שרות ואמינות

דִשא סינטטי

קֱישוטי רכב לֹחתן וכלֹה

דִשא מסוג פרימס סמ’ 45 25 & 15 % הנחה

כדִי חרס ואדִניות

זרי כלֹה

בקֱרוב! מתנות לֹיולֹדִת

25.11.16 עלֹ כלֹ המשתלֹה לֹמביא מודִעה זו עדִ לֹתאריך 15%

19:30-8:00 ' שעות פתיחה: ימים א'-ה צומת גוש עציון

052-4161614 : אוהדִ 9933399 : טלֹ |

Made with