פרסומידע 824

לֹבית ספר שדִה כפר עציון דִרוש/ה אחראי מנהלֹות שטח כישורים נדִרשים: בעלֹ יכולֹת ארגון נכונות לֹעבודִה פיזית ולֹינת מספר לֹילֹות בשבוע בתנאי שטח אדִיב ובעלֹי תודִעת שירות לֹקֱוחות תחילֹת עבודִה מידִית משרה מלֹאה תגמולֹ הולֹם

בית ספר שדִה כפר עציון

אווירה חמה ומשפחתית גמישות בסידִור העבודִה לֹלֹא משמרות שבת תמיכה בלֹימודִים מתקֱדִמים גבוהים סטנדִרטים מקֱצועיים תנאים טובים > > > > > > דִרושות אחיות מוסמכות לֹמרכז עלֹה ירושלֹים מרכז מיוחדִ לֹילֹדִים מיוחדִים

קֱורות חיים יש לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ: hagayn@kfar-etzion.org.il

)תמי(

110 0 02-50 0 : לֹפרטים נוספים

לֹשלֹיחת קֱו”ח:

drushim.aleh@gmail.com

לֹיקֱב

באזור עמקֱ האלֹה דִרוש משגיח כשרות

לֹסניף צומת הגוש

דִרוש שלֹיח עצמאי לֹמשלֹוחים באזור גוש עציון רכב חובה > >

במשרה מלֹאה דִרישות התפקֱידִ: > ידִע טכני נסיון יתרון

>

054-6700699 : לֹפרטים לֹפנות לֹיפעת

קֱו”ח לֹדִוא”לֹ: moshe@yaffowinery.co.il

Made with