פרסומידע 826

מתנות לֹקֱטנים אצלֹ גילֹה כירבולֹים מתכוננים לֹחורף שיכמיות, שמיכות, כירבולֹיות ועודִ הפתעות

לֹבית ספר שדִה כפר עציון דִרוש/ה רכזת הזמנות

בית ספר שדִה כפר עציון

כישורים נדִרשים: ראש גדִולֹ יחסי אנוש מעולֹים מוטיבציה גבוהה תודִעת שירות גבוהה סדִר וארגון

נא לֹציין עבור 200 משרה

התפקֱידִ כולֹלֹ: משרה מלֹאה

קֱורות חיים יש לֹשלֹוח לֹדִוא"לֹ: hagayn@kfar-etzion.org.il

19

| ב’ כסלֹו, תשע"ז | 2.12.2016 |

ידִע

פרסו

Made with