פרסומידע 827

בשיטת שיניים מטפלֹים במרפאתנו, מהווה התקֱדִמות טכנולֹוגית שהעלֹתה את הסטנדִרט שלֹ רפואת ה הקֱוסמטית. שיניים הלֹבנת הלֹייזר, בה

הלֹבנת שיניים בטכנולֹוגיה החדִשנית והמתקֱדִמת שלֹ ZOOM

בואו לֹהיראות נפלֹא ולֹיהנות ממראה לֹבן ובוהקֱ לֹשיניים.

9931348 התקֱשרו עכשיו: אתם מוזמנים לֹשמוע עלֹ הלֹבנת שיניים במרפאת קֱובלֹסקֱי

אנו מזמינים אתכם לֹיהנות מהשירותים שלֹנו

מרכז קֱניות התאנה, אפרת 02-9931348 www.israeldentist.co.il dds@dryossi.com |

חורף חם עם הבשר מוישה שלֹ

בס”דִ

בפיקֱוח וטרינרי

אספקֱה ביום שלֹישי

יג’ כסלֹו 13.12

בשר טרי ואיכותי מרמת הגולֹן

סטייקֱ אנטריקֱוט, שפונדִרה וקֱציצות. אסאדִו נתחי סינטה איכותיים לֹרוסטביף. בעלֹי כנף )עוף בלֹבדִ לֹלֹא אנטיביוטיקֱה(. דִגים מיוחדִים.

משלֹוח לֹלֹא תשלֹום עדִ הבית

04-6762051 : , פקֱס 052-3261886 ,04-6600359 www/hbasar.com

| 9.12.2016 | ט’ כסלֹו, תשע"ז | 2

ידִע

פרסו

Made with